Bàtxelor en Ciències de l’educació

L’objectiu del bàtxelor en ciències de l’educació és formar professionals en continguts d’àmbit didàctic i pedagògic adaptats a la realitat educativa d’Andorra que els permeti exercir una professió en l’àmbit de l’educació.

Aquest bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’educació: psicopedagògica, didàctica, sociològica, lingüística, ciència i tecnològica i pràctica.

Modalitat de l’ensenyament

 • Presencial
 • Dual (segon i tercer curs combina la formació a la universitat amb l’assistència al centre escolar)

Accés

 • Batxillerat andorrà o equivalent.
 • Diploma professional avançat o equivalent.
 • Prova d’accés als ensenyaments estatals de bàtxelor per a persones més grans de 25 anys.

Competències

El titulat de bàtxelor en ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra serà capaç de:

 • Comunicar en context multilingüe
 • Comprendre els continguts i la didàctica
 • Planificar, dissenyar i dur a terme processos d’ensenyament/aprenentatge
 • Planificar, dissenyar i desenvolupar programes d’atenció a la diversitat
 • Transmetre cultura i valors específics de la identitat andorrana
 • Utilitzar les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement
 • Treballar en equip
 • Implicar els alumnes en el seu procés d’ensenyament/aprenentatge
 • Establir mecanismes de comunicació interns i externs
 • Implicar-se en la vida i gestió del centre
 • Garantir la progressió dels aprenentatges
 • Gestionar la pròpia formació al llarg de la carrera professional
 • Desenvolupar una ètica professional

El Pla d’estudis del bàtxelor en ciències de l’educació, publicat al BOPA el 15 de juliol del 2015, inclou 142 crèdits obligatoris, 26 crèdits optatius directament relacionats amb l’àmbit de les ciències de l’educació i 12 crèdits de lliure elecció que poden correspondre a assignatures d’altres plans d’estudis o a d’altres activitats que la Universitat d’Andorra reconegui com a crèdits de lliure elecció.

Els crèdits optatius i de lliure elecció estimulen la transversalitat de coneixements i la interdisciplinarietat científica i donen resposta a un conjunt de competències complementàries de demanda creixent en el món educatiu. El Pla d’estudis del bàtxelor en ciències de l’educació concentra la majoria de les assignatures optatives i les de lliure elecció durant el darrer curs (semestre cinquè) amb l’objectiu de:

 • Facilitar la mobilitat de tal manera que els estudiants es puguin desplaçar a una altra universitat durant un semestre complet.
 • Cursar les assignatures optatives i les de lliure elecció una vegada s’han assolit la major part dels continguts obligatoris de la formació.

Actualment les universitats amb les que hi ha un conveni de mobilitat són: Universitat de Lleida, Universitat de Perpinyà, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Saragossa i Universitat de Vic.

Pràctiques al centre escolar

En les assignatures obligatòries dels semestres tercer, quart i sisè d’aquest pla d’estudis es combinen, de manera integrada, l’activitat acadèmica a la universitat (3 dies a la setmana) i les estades formatives al centre escolar (dos dies a la setmana) amb l’objectiu d’apropar la formació a la realitat de l’escola i ampliar els lligams entre teoria i pràctica per millorar la preparació dels futurs docents.bcedual
Els crèdits europeus d’estades formatives al centre escolar estan integrats en el currículum de les assignatures del pla d’estudis que s’imparteixen a la universitat i al centre escolar. S’identifiquen amb l’extensió UE (universitat-escola).

Pla d’estudis

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Teoria i història de l’educació430
Ciències socials4
Llengua francesa i la seva didàctica4
Ciència i tecnologia6
Tecnologies de la informació i la comunicació4
Bases psicopedagògiques de 0 a 6 anys5
Llengua anglesa I3
2Didàctica general430
Psicologia del desenvolupament4
Matemàtiques4
Llengua catalana i la seva didàctica4
Llengua anglesa II3
Literatura infantil4
Bases psicopedagògiques de 6 a 12 anys5
Crèdits de lliure elecció 2
3Educació en patrimoni cultural d’Andorra (UE)5 (4U+1E)30
Educació en valors (UE)4 (3U+1E)
Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (UE)5 (4U+1E)
Didàctica de les llengües I (UE)5 (4U+1E)
Recursos didàctics (UE)4 (3U+1E)
Sociologia de l’educació (UE)3 (2,5U+0,5E)
Psicologia de l’educació (UE)4 (3,5U+0,5E)
4Organització escolar (UE)6 (4U+2E)30
Didàctica de les llengües II (UE)5 (4U+1E)
Didàctica de les matemàtiques I (UE)5 (4U+1E)
Didàctica de l’expressió artística (UE)5 (4U+1E)
Atenció a la diversitat (UE)4 (3U+1E)
Didàctica de les llengües en un entorn bilingüe (UE)5 (4U+1E)
5Didàctica visual i plàstica430
Dificultats de l'aprenentatge en l’àmbit escolar 4
Família i xarxa social (docència en francès)3
Psicologia evolutiva 3
Resolució de conflictes i mediació6
Crèdits optatius virtuals10
6Didàctica de les ciències socials (UE) (docència en anglès)5 (4U+1E)30
Didàctica de la ciència i la tecnologia (UE) (docència en anglès i català)5 (4U+1E)
Didàctica de les matemàtiques II (UE)5 (4U+1E)
Habilitats comunicatives aplicades a la docència (UE)4 (3,5U+0,5E)
Treball en equip (UE) (docència en anglès)5 (3U+2E)
Pensament computacional6
Total180

Sortides professionals

El bàtxelor en ciències de l’educació ofereix un ampli ventall de sortides professionals en diversos àmbits com:

 • Desenvolupament de l’activitat docent dins de l’escola amb nens i nenes de 0 a 12 anys.
 • Desenvolupament de l’activitat docent fora de l’escola: centres d’acollida de menors, hospitals, activitats de lleure…
 • Desenvolupament de l’activitat docent a l’educació d’adults: alfabetització, inserció sociolaboral, atenció a persones grans.
 • Disseny de materials didàctics i de llibres de text.

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en ciències de l’educació dóna accés als estudis de màster als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Projectes desenvolupats en l’àmbit de la titulació

Premi accèssit al I Premi Maria Geli organitzat per GAM 21 i desenvolupat en el Col·legi Maria Janer Per què al juny/juliol a Andorra fa calor? pels professors Virginia Larraz i Florenci Pla.

Conte de Sant Jordi 2015  començat pels estudiants del BCE i continuat i acabat per tot l’alumnat del Col·legi Maria Janer i organitzat per les professores Virginia Larraz, Alexandra Monné i Cristina Yáñez.

El Romànic a Andorra. Portal de recursos educatius per treballar el romànic des de les aules. Les activitats abracen des de maternal fins a tercer cicle. Aquest projecte interdisciplinari ha estat realitzat pels estudiants de segon curs del Bàtxelor en Ciències de l’Educació (BCE) en el marc de les assignatures d’Educació en patrimoni cultural d’Andorra i Tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC), dirigit per les professores Cristina Yáñez i Virginia Larraz.

Publicacions de projectes d’innovació educativa desenvolupats en l’àmbit de la titulació

Improving the quality of Initial Teacher Training through the implementation of dual system: the case of the University of Andorra. Saz, A., Larraz, V. & Gisbert M. (2017). Pòster presentat a The 42nd Annual Association for Teacher Education in Europe  Conference. Changing perspectives and proaches in contemporany teaching. Dubrovnik, Croàcia, 23-25 d’octubre.

Anàlisi de la modalitat dual en el bàtxelor de ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra. Azzouz, N. i Monné, A. (2017). II Jornades Repensant la Formació Inicial de mestres: Quin practicum volem? Universitat Jaume I, Castelló.

La práctica reflexiva como eje del aprendizaje durante las prácticas en los estudios de enfermeria y educación de la Universitat d’Andorra. Esqué, S., Larraz, V. & Saz, A. (2017). XIV Symposium Poio 2017 

Rúbrica para la evaluación y escritura de experiencias de aula durante el Pràcticum. Coiduras, J., Curto, A., de Miguel, J., Saz, A., Gómez, V., Estrada, A., Sanuy, J. & Barbero, I. (2017). XIV Symposium Poio 2017 

Mejora de la dirección y progreso de la escuela. Un binomio complejo. Larraz, V. (2017). Recensión/Book Review Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la Educación 26,150-153.

Evaluación de la calidad de un Recurso Educativo Abierto (REA): l’armari de les Set ClausPrieto, H., Saz, A, & Larraz, V. (2017). Congrés CIMIE Investigación e innovación responsable, juny 2017.

L’armari de les Set Claus: millora de la competència digital dels estudiants universitaris mitjançant la creació del seu entorn personal d’aprenentatgePorté, C., Saz, A, & Larraz, V. (2017). Fòrum internacional d’educació i tecnologia. Bellaterra, juny 2017.

An interdisciplinary study in initial teacher training. Larraz, V., Yáñez, C., Gisbert, M. i Espuny, C. (2014). New Approaches in Educational Research NAER, 3(2), 67-74

Aprenentatge col·laboratiu mitjançant l’entorn virtual. Experiència a les estades formatives dels estudis d’infermeria i ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra. Esqué, S., Gisbert, M. i Larraz, V. (2014, juliol). Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

L’educació en patrimoni cultural com a estratègia de futur de les societats. La creativitat com a motor per al disseny d’entorns d’aprenentatge del segle XXI. Yáñez, C.& Larraz, V. (2014). Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

El projecte interdisciplinari. Monné, A., Larraz, V., Saz, A. i Viladrich, M. (2012, juliol) Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 1.

Informació complementària

Membre de: Association for Teacher Education in Europe

Descarrega’t el document informatiu

Formulari de preinscripció

Contacte

Alexandra Saz asaz@uda.ad
Coordinadora del bàtxelor en Ciències de l’educació

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page