Bàtxelor en dret

El bàtxelor en dret té com a objectiu principal formar professionals en el marc de les disciplines jurídiques i donar coneixement de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i dels continguts normatius de les diferents branques del dret. És una formació de caire generalista que té com a objectius l’adquisició dels conceptes bàsics de la ciència del dret i les destreses i habilitats necessàries per continuar en un futur en formacions de segon cicle.

Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, d’alt rigor acadèmic, interdisciplinària, amb l’estudi de matèries com l’economia, la filosofia o els drets humans, posant èmfasi en les noves formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i el coneixement.

Modalitat de l’ensenyament

 • Virtual

Accés

 • Batxillerat o equivalent.
 • Diploma professional avançat o equivalent.
 • Prova d’accés als ensenyaments estatals de bàtxelor per a persones més grans de 25 anys.

Competències

 • Cercar, obtenir i fer ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
 • Comprendre les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 • Conèixer i comprendre les fonts del dret d’Andorra i les especificitats del seu ordenament jurídic.
 • Identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Conèixer i interpretar els textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com eina d’anàlisi.
 • Aplicar els principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
 • Argumentar en l’entorn professional.
 • Ser capaç de desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant de manera oral com escrita.
 • Analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com un sistema regulador de les relacions socials.

Pla d’estudis:

El Pla d’estudis del bàtxelor en dret consta de 180 crèdits europeus. Aquests crèdits són tots obligatoris.

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra.  El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Ús i aplicació de les TIC630
Introducció al dret6
Sistema constitucional espanyol6
Introducció a l’economia6
Tècniques d’expressió, argumentació i negociació6
2Idioma modern I: Anglès / Francès630
Dret civil I6
Dret constitucional6
Dret penal I6
Dret internacional públic6
3Idioma modern II: Anglès / Francès630
Dret civil II6
Constitució i altres fons del dret d’Andorra6
Dret administratiu I6
Dret penal II6
4Dret civil III630
Dret administratiu II6
Dret financer i tributari6
Dret mercantil I6
Dret del treball I6
5Dret civil IV630
Dret mercantil II6
Dret processal I6
Dret penal econòmic4
Drets humans4
Dret de danys4
6Dret processal II630
Dret internacional privat6
Dret d’Internet6
Dret civil d'Andorra6
Filosofia del dret6
Total180

Sortides professionals

El bàtxelor en dret ofereix un ampli ventall de sortides professionals. Vivim en una societat que requereix professionals qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball en àmbits com:

 • Administració de justícia
 • Funció pública
 • Organismes internacionals

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en dret dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Informació complementària

El bàtxelor en dret, amb la superació de 60 crèdits addicionals, dóna accés a l’obtenció del títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.

El bàtxelor en dret és una formació que s’ofereix en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. La docència de la major part d’assignatures (168 crèdits) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (12 crèdits), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

 • Constitució i altres fonts del dret d’Andorra
 • Dret civil d’Andorra

Preinscripció de l’1 de novembre al 31 de gener i de l’1 d’abril al 31 d’agost.

Descarrega’t el document informatiu

Preus associats al procés de matrícula

Formulari de preinscripció

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page