Bàtxelor en infermeria

El bàtxelor en infermeria té com a finalitat formar un/a infermer/a amb un perfil generalista capaç de proveir unes cures de qualitat directes i indirectes a individus, famílies, grups, comunitats i poblacions. Dissenyar, gestionar i coordinar les cures i actuar com un membre de la professió.

Aquestes cures s’orienten a promoure, mantenir i recuperar la salut, prevenir conductes i hàbits de vida no saludables i tenir cura de les persones malaltes.

Modalitat de l’ensenyament

 • Presencial

Accés

 • Batxillerat o equivalent.
 • Diploma professional avançat o equivalent.
 • Prova d’accés als ensenyaments estatals de bàtxelor per a persones més grans de 25 anys.

En cas que hi hagi més demanda que oferta de places, es realitzarà una prova d’admissió. Consulteu la prova d’exemple

Competències

El títol de bàtxelor en infermeria atorga les competències transversals i específiques per exercir les funcions adaptades al perfil d’infermer/a generalista.

 • Competència comunicativa, oral i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com la de síntesi del discurs.
 • Competències de relacions interpersonals: inclou les habilitats consistents a proporcionar una informació adaptada a les necessitats de l’interlocutor, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins el camp professional.
 • Competència de gestió de la informació, cosa que implica saber adquirir capacitats de cerca, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional, respectant el codi ètic i la normativa vigent.
 • Tenir consciència de les repercussions jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.
 • Aplicar el procés d’infermeria proporcionant cures individualitzades a través de la valoració, la recollida de dades i la formulació de problemes i diagnòstics infermers.
 • Avaluar el procés d’infermeria.
 • Fomentar estils de vida saludables amb accions de promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’educació sanitària en els diversos àmbits del sistema de salut.
 • Gestionar els recursos en l’aplicació de protocols i procediments.
 • Tenir cura de les persones en situacions específiques.
 • Capacitat de comunicació i relació amb els pacients, les famílies, els grups i les comunitats.
 • Capacitat d’implicar-se en el desenvolupament de la professió d’infermeria.
 • Respectar els principis i els valors ètics que guien la professió i els drets de les persones.
 • Capacitat de comprendre i entendre la persona de manera holística.
 • Capacitat d’utilitzar de manera adequada les habilitats i les activitats per proporcionar cures òptimes.
 • Capacitat de liderar, gestionar i treballar en equip segons criteris de qualitat.stablir mecanismes de comunicació interns i externs.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del bàtxelor en infermeria consta de 180 crèdits europeus distribuïts en:

 • 117 crèdits europeus de teoria (hores docents i treball individual de l’estudiant)
 • 63 crèdits europeus de pràctiques (estades formatives clíniques i treball individual de l’estudiant)

Els continguts acadèmics estan estructurats en quatre àrees:

 • Àrea d’infermeria bàsica: Inclou els coneixements fonamentals d’infermeria, aspectes sobre el rol professional, les bases de la comunicació, la metodologia de treball i estades formatives clíniques.
 • Àrea d’infermeria especialitzada: Inclou els aspectes específics del desenvolupament del rol infermer en els diversos camps d’actuació, i estades formatives clíniques.
 • Àrea de ciències mèdiques: Inclou els coneixements d’estructura i de funcionament de l’ésser humà, tant en l’àmbit físic com psicològic, i les bases de patologia necessàries per al bon desenvolupament del rol infermer.
 • Àrea de social i de recerca: Inclou els aspectes més específics relacionats amb la política sanitària, els coneixements bàsics sobre metodologia de recerca, l’entorn de la salut pública i les llengües estrangeres.
Sem.AssignaturesECTSTotal
1Estructura i funció del cos humà630
Comunicació6
Fonaments d’infermeria I12
Documentació i TIC (docència en anglès)3
Llengua estrangera: Anglès I3
2Psicologia general i evolutiva330
Ètica i legislació professional I3
Fonaments d’infermeria II3
Ciències bàsiques I6
Estades formatives clíniques I15
3Infermeria en atenció primària de salut630
Infermeria maternal infantil6
Salut pública6
Infermeria de l’adult I6
Ciències bàsiques II6
4Llengua estrangera: Anglès II330
Infermeria psicosocial3
Infermeria comunitària (docència en anglès)3
Ètica i legislació professional II3
Estades formatives clíniques II6
Estades formatives clíniques III12
5Infermeria en salut mental630
Infermeria gerontològica i geriàtrica6
Llengua estrangera: Francès3
Gestió i política sanitària (docència en anglès)3
Rol professional3
Optativa (docència en anglès)3
Infermeria de l’adult II6
6Estades formatives clíniques IV630
Estades formatives clíniques V12
Estades formatives clíniques VI12
Total180

Sortides professionals

El bàtxelor en infermeria ofereix un ampli ventall de sortides professionals, tenint en compte les necessitats de salut canviants de la societat, l’envelliment de la població, l’aparició de noves malalties i l’augment de malalties cròniques.

 • Gestió de les cures en l’atenció hospitalària
 • Gestió de les cures en l’atenció primària de salut
 • Centres sociosanitaris
 • Residències geriàtriques
 • Centres docents universitaris i de formació professional
 • Exercici lliberal de la professió

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en infermeria dóna accés a estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).

Participació a congressos i publicacions per part d’estudiants en l’àmbit de la titulació

 • Vilà-Panés, I., Carvalho, N., De Sousa, C., García, M., González, L., Jérez, M., Jordana, T., Llorens, C., Martínez, A., Mengual, E., Miralles, M., La investigación enfermera en Andorra. Ágora, 20(4). Perdiguero, S., Pereira, J., Pereyra, G., Pires, V., Puyals, J., Salvador, D., Sánchez, V., Saravia, T., Videira, J., Villalbí, M. y Zanchetta, S. Disponible en https://www.agoradenfermeria.eu/index.php?page=search&filter=authors&q=vil%C3%A0

Participació a congressos i publicacions per part del professorat en l’àmbit de la titulació

2017

2016

2015

 • Experiencia en el diseño y creación de material de mantenimiento de la autonomía de la persona mayor. 57º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología-SEGG, San Sebastián, 3-5 junio de 2015. Esqué, S.

2014

2008

La implicación de la ansiedad y de la inteligencia emocional en personas sometidas a una intervención quirúrgica programada. Revista Àgora d’infermeria, Septiembre 2008, 12(3). Vilà-Panés, Inés

Col·laboracions amb grups de recerca i altres

 • Associació de Directors/res d’Escoles d’Infermeria de Catalunya, Andorra i Balears (ADEIC) http://www.adeic.org/cat/
 • Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería (CNDE) http://cnde.es/
 • Grups de recerca:
  • Grup de recerca interdisciplinari en educació de la Universitat d’Andorra http://www.uda.ad/grie/
  • Grup FEBE
  • Grup GRISCA

Estades formatives

La mobilitat dels estudiants es facilita durant el quart i sisè semestre, amb les estades formatives clíniques:

Informació complementària:

La titulació és reconeguda a França segons el que estableix el Code de la Santé publique, 2017, art. L. 4311.3.

Descarregueu-vos el document informatiu

Formulari de preinscripció

Contacte

Sara Esqué sesque@uda.ad
Cap de l’Escola d’Infermeria