Curs d’actualització en Dret administratiu d’Andorra (presencial)

Amb la col·laboració de

Objectius

El curs d’actualització en dret administratiu d’Andorra pretén que l’estudiant tingui una visió general, però a la vegada pròxima, de l’Administració pública andorrana en el seu conjunt, de la seva organització, de l’actuació administrativa i de la posició jurídica de l’administrat respecte a aquesta, així com del procediment administratiu i de la tutela jurisdiccional. El curs abasta no només una visió teòrica, sinó també pràctica, atesa la rellevància de la jurisprudència en el dret administratiu andorrà.

A qui va adreçat?

Aquest programa va dirigit a titulats universitaris en l’àmbit del dret i a professionals o estudiants del dret interessats en ampliar els seus coneixements en aquest àmbit.

Durada i horaris

El curs té una càrrega de 4 crèdits que es distribueixen en 40 hores lectives i una dedicació de l’estudiant d’aproximadament 80 hores d’estudi. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra de les 18.30 h a les 21.30 h amb el calendari següent (2017): 26/09, 28/09, 03/10, 05/10, 10/10, 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 07/11, 09/11 i 14/11.

Programa

MÒDUL 1 . PART GENERAL

I. La Constitució i l’Administració Pública: I.- La Constitució del Principat d’Andorra i el Dret Administratiu. II.- L’Administració Pública.

II. L’acte administratiu: I.- Concepte. II.- Elements dels actes administratius. III.- El silenci administratiu. IV.- L’eficàcia dels actes administratius en el temps. V.- La publicitat dels actes administratius. VI.- La regla de la no retroactivitat. VII.- La presumpció de validesa dels actes administratius. VIII.- La invalidesa dels actes administratius. IX.- Les irregularitats no invalidants i la correcció d’errors materials. X.- L’execució dels actes administratius.

III. El procediment administratiu: I.- Concepte, finalitats i principis que l’informen. II.- Les fases del procediment: a) les disposicions generals, b) les sol·licituds i altres iniciatives dels interessats, c) la instrucció dels expedients, d) la finalització del procediment: decisió, desistiment i renúncia, caducitat.

IV. Els contractes administratius: I.- Els contractes públics i privats. II.- Les prerrogatives de l’Administració. III.- Elements subjectius del contracte. IV.- Classificació del contractistes i registre de contractes. V.- Garanties de la contractació. VI.- Els contractes administratius típics: a) el contracte d’obres, b) el contracte de gestió de serveis públics, c) el contracte de subministrament.

V. La responsabilitat administrativa: I.- La regulació de la institució en el Dret andorrà. II.- Les característiques del règim de la responsabilitat a Andorra. III.- Els pressupòsits de la institució. IV.- La responsabilitat del personal de l’Administració. V.- L’acció de responsabilitat.

VI. Els béns de l’Administració: I.- El patrimoni dels ens públics. II.- El tràfic jurídic dels béns de les persones públiques. III.- Utilització i aprofitament dels béns. IV.- Conservació, protecció i defensa dels béns públics.

VII. L’activitat sancionadora de l’Administració: I.- La potestat sancionadora i els seus principis. II.- Les normes de procediment.

VIII. El sistema de control de l’Administració Pública (I): Control intern; els recursos administratius: I.- Introducció, naturalesa i classes. II.- Règim jurídic dels recursos administratius: a) resolucions recurribles, b) legitimació, c) terminis, d) procediment, e) resolució. III.- La suspensió de l’acte administratiu impugnat.

IX. El sistema de control de l’Administració Pública (II): Control extern; la Jurisdicció Administrativa i Fiscal: I.- El control jurisdiccional de l’activitat administrativa. II.- Organització i competències de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal. III.- Els subjectes del procés; les parts. IV.- Els principis generals del procediment. V.- Les fases del procés en primera instància. VI.- El recurs d’apel·lació i els seus tràmits. VII.- Els processos especials. VIII.- L’execució de la sentència.

MÒDUL 2. PART ESPECIAL

I. L’estrangeria: I.- Històric de les normes principals. II.- Règim jurídic de les autoritzacions d’immigració.

II. La funció pública: I.- Introducció: sistemes de funció pública. II.- La llei de la funció pública. III.- Règim dels funcionaris de l’adminis­tra­ció general. IV.- Altres règims de personal de l’administració general. V.- Règim de personal de les altres administracions pú­bli­ques. VI.- Deontologia de la funció pública.

III. El sistema de protecció social: I.- El sistema andorrà de protecció social: concepte i evolució històrica de la seguretat social. II.- L’ens gestor del sistema andorrà de seguretat social: la Caixa Andorrana de Seguretat Social. III.- Els subjectes de la protecció social. IV.- Les prestacions. V.- El finançament del sistema: les cotitzacions. VI.- Accions de reclamació de la CASS: subrogació. VII.- Procediment contenciós.

IV. La Llei general de les Finances Públiques: I.- Camp d’aplicació de la Llei. II.- Drets i obligacions de les Finances Publiques. III.- El Pressupost general.

V. El règim dels serveis públics: I.- El servei públic: concepte. II.- Els principis bàsics del servei públic. III.- Formes de gestió dels serveis públics i règim jurídic.

Responsable acadèmic

  • Pere Pastor Vilanova. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra, jutge al Tribunal Europeu dels Drets Humans

Professorat

  • Albert Andrés Pereira. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra, president de la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia
  • Daniel Arqués Tomàs. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra, advocat
  • Jordi París Aguiló. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra, director d’assessoria jurídica i compliment normatiu de BancSabadell d’Andorra
  • Jaume Bartumeu Cassany. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra, advocat
  • Antoni López Montanya. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra, advocat
  • Pere Pastor Vilanova. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra, jutge al Tribunal Europeu dels Drets Humans
  • Bernard Plagnet. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra, magistrat de la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia
  • Imma Rodríguez Díaz. Professora col·laboradora de la Universitat d’Andorra, batlle

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes.

El procés d’avaluació, que requereix el mínim del 80% de l’assistència, se supera mitjançant una prova si s’obté una nota igual o superior a 5/10. La prova serà el dia 23 de novembre del 2017.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, el criteri de selecció serà l’ordre de la preinscripció.

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en dret administratiu d’Andorra emès per la Universitat d’Andorra.

Informació addicional

Aquest curs d’actualització forma part del postgrau en dret andorrà. Els estudiants que el superin podran obtenir el reconeixement d’aquesta part dins del pla d’estudis del postgrau en dret andorrà durant els tres anys següents a la data de matrícula d’aquest curs.

En cas que la demanda sigui posterior als tres anys següents a la data de matrícula a aquest curs, cal sol·licitar una sol·licitud d’avaluació d’estudis.

Una Comissió acadèmica haurà de valorar, d’acord amb els canvis que hi hagi hagut en el programa, les necessitats d’actualització, que es traduiran en una matrícula parcial o total al programa en curs de postgrau.

Preinscripcions i matrícula:

Preinscripcions i matrícula: fins al 17 de setembre del 2017
Lloc: www.uda.ad
L’import de la matrícula és de 440€. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 38% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 62% restant del cost de la matrícula, és a dir 272,80€.

Lloc de realització

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat,7
AD600 Sant Julià de Lòria

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page