Curs d’actualització en dret civil d’Andorra I (presencial)

Amb la col·laboració de


Objectius:

Els objectius que es cerquen aconseguir amb curs d’actualització en dret civil d’Andorra abasten el coneixement del dret d’obligacions i contractes i drets reals.

En segon terme, l’estudi d’aquest ampli conjunt de temes no s’efectua des d’una visió exclusivament dogmàtica o teòrica, sinó que atesa la rellevància de la jurisprudència en el dret andorrà, s’examinen aquelles decisions judicials més rellevants que es projecten sobre alguns dels temes objecte d’estudi.

A qui va adreçat?

Aquest programa va dirigit a titulats universitaris en l’àmbit del dret i a professionals o estudiants del dret interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit.

Durada i horaris

El curs té una càrrega de 6 crèdits que es distribueixen en 60 hores lectives i una dedicació de l’estudiant d’aproximadament 120 hores d’estudi. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra de les 18.30 h a les 21.30 h amb el calendari següent: 23-11, 24-11, 29-11, 13-12, 15-12, 20-12, 10-01, 12-01, 17-01, 18-01, 19-01, 24-01, 26-01, 31-01, 01-02, 02-02, 07-02, 09-02, 14-02, 16-02.

Programa

Mòdul I. DRET D’OBLIGACIONS I CONTRACTES

Tema  1. L’OBLIGACIÓ  EN  GENERAL

 1. La relació obligatòria: 1. Concepte. 2. Característiques. 3. Elements de l’obligació. 4. L’obligació natural. II. Les fonts de les obligacions. III. L’enriquiment injust: 1. Noció i supòsits. 2. Requisits. 3. Efectes. IV. Els subjectes de la relació obligatòria: 1. Posició jurídica del creditor. 2. Posició jurídica del deutor.

Tema  2. L’OBJECTE  DE  L’OBLIGACIÓ

 1. La prestació: 1. Concepte i modalitats. 2. Requisits.- II. Classificació de les obligacions per raó del seu objecte: 1. Obligacions específiques i genèriques. 2. Obligacions alternatives. 3. Obligacions divisibles i indivisibles. III. Les obligacions dineràries: 1. Concepte i modalitats. 2. Les clàusules d’estabilització. IV. Les obligacions d’interessos

Tema 3. CLASSES D’OBLIGACIONS

 1. L’obligació a termini: concepte i modalitats. II. L’obligació condicional: règim jurídic. III. les obligacions sinal·lagmàtiques: règim jurídic. IV. La resolució de les obligacions sinal·lagmàtiques per incompliment.

Tema  4. EL  COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS

 1. El pagament: 1. Configuració jurídica. 2. Requisits. 3. Subjectes: A) El solvens. B) L’accipiens. 4. Prova del pagament. 5. Despeses del pagament. II. La imputació de pagaments. III. Oferta de pagament i consignació: 1. L’oferta de pagament. 2. La consignació del deute. IV. Subrogats del pagament: 1. La datio in solutum. 2. Pagament per cessió de béns. 3. Compensació

Tema 5. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

 1. L’incompliment de l’obligació: 1. Conceptes generals; 2.- L’incompliment definitiu; 3. El compliment defectuós.- II. La mora: 1. Conceptes generals; 2. La mora del deutor. Requisits; 3. Efectes de la mora debitoris; 4. Terminació de la mora debitoris.- III. Responsabilitat del deutor per l’incompliment.- IV. Modificació convencional del sistema de la responsabilitat del deutor

Tema 6. PROTECCIÓ DEL DRET DE CRÈDIT

 1. Règim jurídic de les accions subrogatòria i revocatòria o pauliana: 1. Acció subrogatòria; 2. Acció revocatòria o pauliana.- II. L’execució col·lectiva dels deutes.- III. La declaració de fallida i el conveni judicial: 1. Regles generals; 2. Regles particulars del Conveni judicial; 3. Regles particulars de la fallida..- IV. El concurs de creditors: pressupòsits.- V. Preferència i prelació de crèdits.

Tema 7. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DE LES OBLIGACIONS

 1. La novació: concepte, requisits i classes. II. Règim jurídic de la condonació del deute. III. La denúncia per voluntat unilateral i el dissens mutu. IV. la confusió de drets: concepte i eficàcia.

Tema  8. LA  PLURALITAT  DE  SUBJECTES

 1. Obligacions amb pluralitat de subjectes: modalitats.- II. Règim jurídic de les obligacions mancomunades o parciàries.- III. Règim jurídic de les obligacions solidàries: 1. En general. 2. Relacions externes: A) En la solidaritat de creditors. B) En la solidaritat de deutors. 3. Relacions internes

Tema 9. GARANTIES DE L’OBLIGACIÓ

 1. Noció de garantia. II. La clàusula penal: concepte i modalitats. III. Les arres: concepte i modalitats. IV. El dret de retenció: règim jurídic. V. La fiança: concepte i règim jurídic.

Tema 10. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

 1. La responsabilitat extracontractual (la lex Aquilia): 1. Concepte i regulació; 2. Responsabilitat penal i civil; 3. Responsabilitat contractual i extracontractual.- II. La responsabilitat per fets propis: 1. Pressupòsits; 2. L’acció de responsabilitat.- III. La responsabilitat per fets aliens.- IV. La responsabilitat per danys causats per animals o coses.- IV. La responsabilitat per danys causats per productes defectuosos.

Tema  11. LA  PRESCRIPCIÓ  EXTINTIVA

 1. Concepte i fonament.- II. Estructura: 1. Subjectes. 2. Objecte.- III. Inici del termini de prescripció.- IV. Terminis de prescripció.- V. Interrupció de la prescripció.

Tema 12. TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE

 1. L’autonomia privada: concepte i límits.- II. El contracte: 1. Noció; 2. Característiques; 3. Elements del contracte.- III. El consentiment.- IV. L’objecte.- V. La causa: 1. Concepte; 2. Causa del contracte i causa de l’obligació; 3. Requisits.- VI. La forma del contracte.

Tema 13. FORMACIÓ DEL CONTRACTE

 1. Formació del contracte: 1. Conceptes generals; 2. Tractes preliminars.- II. Oferta.- III. Acceptació. -IV. La contractació en massa: 1. Concepte; 2. Les condicions generals dels contractes: règim.- V. Classes de contractes.

Tema 14. INTERPRETACIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

 1. Interpretació i qualificació dels contractes.- II. Les regles sobre interpretació.- III. La integració del contracte.- IV. La modificació del contracte per alteració de les circumstàncies.- V. La cessió del contracte.- VI. El sots-contracte.

Tema 15. EFICÀCIA I INEFICÀCIA DELS CONTRACTES

 1. Eficàcia del contracte: 1. Eficàcia contractual; 2. Característiques; 3. Règim jurídic del contracte a favor de tercers.- II La ineficàcia: 1. Conceptes generals; 2. La nul·litat; 3. L’anul·labilitat; 4. Conseqüències de la sentència de nul·litat.- III. La restitutio in integrum.- IV. La rescissió dels contractes, la rescissió per lesió.

Tema 16. VICIS DE LA VOLUNTAT. NEGOCIS ANORMALS.

 1. Formació irregular del contracte: 1. Conceptes generals; 2. Manca absoluta de consentiment.- II. Vicis del consentiment: 1. La declaració sense llibertat: la violència i la intimidació; 2. L’error; 3. El dol.- III. Contractes simulats.- IV Contractes fiduciaris: 1. Concepte i tipus; 2. La figura del prestanoms.- V. Contractes indirectes.

Tema 17. EL CONTROL DE LES CLÀUSULES ABUSIVES

 1. La contractació amb condicions generals: les seves característiques. 2. La protecció del consumidor davant de les clàusules abusives. 2.1 Els mecanismes de protecció a la Unió europea. L’aplicació de la Directiva 93/13/CEE. 2.2 La regulació en el dret andorrà. 3. La jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra respecte del control de les clàusules abusives.

Tema  18. EL  CONTRACTE  DE  COMPRA-VENDA

 1. Concepte i característiques.- II. Estructura: 1. Subjectes. 2. Objecte: A) Cosa. B) Preu. 3. Perfecció.- III. Obligacions a càrrec del venedor: 1. Lliurament de la cosa al comprador: A) Significació jurídica del lliurament de la cosa. B) La venda amb pacte de reserva de domini. 2. L’obligació de sanejament: A) Sanejament per evicció. B) Sanejament per vicis ocults.

Tema  19. ELS  CONTRACTES  DE  COMPRA-VENDA  I  PERMUTA

 1. Obligacions a càrrec del comprador: 1. Obligació de pagar el preu. 2. Facultat del comprador de suspendre el pagament del preu. 3. Assumpció del risc per pèrdua de la cosa.- II. La venda a carta de gràcia. 1. Concepte i funcions.- 2. Estructura. 3. Posició jurídica del venedor. 4. Posició jurídica del comprador. 5. Precisions judicials sobre la venda a carta e gràcia.- III. La permuta.

Tema  20. LA  DONACIÓ

 1. Concepte i naturalesa jurídica.- II. Estructura: 1. Subjectes. 2. Objecte. 3. Forma.- III. Efectes. 1. En general. 2. Revocació de les donacions. A) Revocació per ingratitud del donatari. B) Revocació per supervivència de fills. 3. Reversió de les donacions.- IV. Particularitats en matèria de donacions: 1. La donació per causa de mort. 2. Donacions sub modo. 3. Donacions remuneratòries.

Tema 21. EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT

I.- Concepte i característiques del contracte. II.- Estructura del contracte d’arrendament: subjectes, objecte, forma i durada del contracte. III.- Obligacions de l’arrendador i de l’arrendatari. IV .- Extinció de l’arrendament. La reconducció tàcita.

Tema 22. EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES

I.- Principis generals que informen la normativa andorrana sobre arrendament de finques urbanes. II.- Estructura del contracte: referència especial a la seva durada, el lloguer i les seves modificacions. III.- Efectes del contracte. IV.- Extinció del contracte.

Tema 23. EL CONTRACTE D’OBRA

I.- Concepte i modalitats del contracte d’obra. Diferències amb el contracte d’arrendament de serveis. II.- Estructura del contracte: subjectes, objecte i forma. III. Obligacions del contractista i del propietari de l’obra. IV. El risc en el contracte d’obra. Especial referència a la responsabilitat per ruïna.

Tema 24. EL CONTRACTE DE MANDAT

I.- Concepte i característiques del contracte de mandat. Mandat i representació. II.- Estructura del contracte de mandat: subjectes, objecte i forma. III.- Efectes i extinció del contracte de mandat. IV.- El contracte de mediació o corretatge.

Tema 25. EL CONTRACTE DE PRÉSTEC

I.- Concepte, naturalesa jurídica i modalitats del contracte de préstec. II.- Estructura del contracte de préstec: subjectes, objecte i forma. III.- Efectes del contracte i referència al préstec usurari i a l’anatocisme. IV.- El contracte de leasing: noció i característiques.

Tema 26. EL CONTRACTE DE DIPÒSIT

I. Concepte, característiques i classes de dipòsit. II. Estructura del contracte: subjectes, objecte, forma i perfecció. III. Efectes del contracte de dipòsit. IV. El contracte de compte corrent i el contracte de garatge. IV.1. El contracte de compte corrent. IV.2. El contracte de garatge.

Tema 27. EL CONTRACTE DE SOCIETAT

 1. Societat i contracte de societat: 1. Societat i contracte de societat; 2. Classes de societat- II. Estructura del contracte de societat: subjectes, objecte i forma de constitució de la societat.- III. La relació contractual: 1. Obligacions dels socis; 2. Relacions entre els socis; 3. Participació en pèrdues i guanys.- IV. La societat: 1. El patrimoni comú; 2. Administració i gestió; 3. Responsabilitat.- V. Extinció.

Tema 28. SOCIETATS MERCANTILS I SOCIETATS COL·LECTIVES

 1. Concepte i classes. 1.1 Evolució normativa i diferències amb la societat civil. 1.2 Concepte i criteris classificadors. 2. Disposicions generals sobre societats mercantils. 3. Constitució de societats mercantils. Requisits. 4. Dissolució i liquidació de les societats mercantils. 4.1 Causes de dissolució i efectes. 4.2 El procés de liquidació. 5. Societats col·lectives: noció i règim jurídic. 5.1 noció i trets definitoris. 5.2 Règim jurídic.

Tema 29. LA SOCIETAT ANÒNIMA I DE RESPONSABILITAT LIMITADA

I.- Introducció. Règim jurídic. II.- Concepte i natura. III. Forma de constitució de les societats. La societat unipersonal. El registre de societats. IV.- El capital social. Les accions i les participacions. Transmissió i règim jurídic. V.- Els òrgans de la societat anònima i de responsabilitat limitada. V.1.- La junta general. Classes. Quòrums i majories. V.2.- L’òrgan d’administració. El consell d’administració. VI.- Els estatuts. 1.- Contingut dels estatuts. 2.- Modificació dels estatuts. 3.- Augment del capital social. 4.-La reducció del capital social. 5.-Els pactes parasocials. VII.- Les modificacions estructurals de la societat. 1.- Introducció. 2.- La fusió de societats. 3.- L’escissió de societats. VIII.- 1.- Els socis. 2.- El dret de separació. 3.- Exclusió de socis. IX.- La comptabilitat i l’aplicació del resultat. 1.- Introducció. 2.- El dipòsit del comptes anuals. 3.- La reserva legal . X.- 1.- La dissolució. 2. Període de liquidació. 3.- L’extinció de la societat.

Tema 30. LA TRANSACCIÓ I L’ARBITRATGE

I.- La transacció: concepte i naturalesa jurídica. II.- Estructura del contracte: subjectes, objecte i forma. III.- Efectes i ineficàcia de la transacció. IV.- La transacció judicial. V.- L’arbitratge: concepte i classes. VI.- L’arbitratge intern. VII.- L’arbitratge internacional. VIII.- El conveni arbitral: concepte, subjectes, objecte, forma i contingut. IX.- El laude arbitral.

Tema 31. ELS CONTRACTES ALEATORIS

I.- Concepte i característiques dels contractes aleatoris. II.- El contracte de renta vitalícia: règim jurídic. III.- El violari: noció i règim jurídic. IV.- Els censals: noció i règim jurídic. V.- El contracte d’assegurança

Tema 32. EL CONTRACTE DE TREBALL

1.- Antecedents. 2.- El codi de relacions laborals de 2008. 3.- Àmbit d’aplicació de la llei. 4.- El contracte de treball. 5.- Classes de contracte de treball. 6.- Treball de menors. 7.- Contracte d’aprenentatge. 8.- Contractes d’inserció sociolaboral. 9.- Treball en pràctiques formatives. 10.- Agricultura i ramaderia. 11.- El contracte de treball. Supòsits en què la relació pot suspendre’s.

Tema 33. EL CONTRACTE DE TREBALL (II)

1.- La prestació de les parts en el contracte de treball. 1.1.- La prestació del treballador: a.- Aspectes generals. b.- El temps de la prestació. c.- El descans. d.- Les vacances anuals. 1.2.- La prestació de l’empresari: a.- Aspectes generals. b.- El salari. c.- Protecció del salari. 2.- L’extinció del contracte de treball. 2.1.- L’extinció del contracte. 2.2.- La rescissió del contracte. 2.3.- Indemnitzacions. 2.4.- Liquidació. 3.- El regim disciplinari dels treballadors. 4.- Els drets col·lectius dels treballadors. 4.1.- El dret de reunió .4.2.- El dret de representació col·lectiva. 5.- La negociació col·lectiva. 5.1.- Negociació dels convenis col·lectius i acords col·lectius. 5.2.- Adopció dels convenis i acords. 6.- El regim sancionador.

Mòdul II DRETS REALS

Tema  34. ELS  DRETS  REALS  EN  GENERAL

 1. Els dret real: 1. Estatut jurídic del dret de coses. 2. Concepte i característiques dels drets reals. 3. Situacions dubtoses: A) Els drets reals in faciendo i les obligacions propter rem. B) El ius ad rem. 4. Classificació dels drets reals.- II. La tipicitat dels drets reals.- III. La relació jurídica real: 1. Subjectes. 2. Objecte. 3. Contingut.

Tema 35. LA POSSESSIÓ

 1. Concepte i elements de la possessió: 1. Concepte; 2. El posseïdor; 3. Objecte; 4. Contingut .- II. El concepte possessori: 1. Delimitació; 2. Interversió del concepte.- III. Classes de possessió.- IV. Vicissituds de la possessió: 1. Adquisició; 2. Conservació i Modificació; 3. Pèrdua i recuperació.- V. Liquidació de la situació possessòria.- VI. La tutela interdictal de la possessió: 1. Caracterització; 2. Classes d’interdictes.

Tema 36. CONSTITUCIÓ DE DRETS REALS

 1. Sistemes d’adquisició i de transmissió de drets reals. II. La teoria del títol i el mode: classes de tradició. III. La usucapió dels drets reals. IV. Renúncia a la usucapió.

Tema 37. EL DRET DE PROPIETAT

I.- Concepte, fonament i característiques del dret de propietat a l’ordenament andorrà. II.- Formes d’adquisició del dret de propietat: referència a l’ocupació i l’accessió. III.- Protecció del dret de propietat: règim jurídic de les accions reivindicatòria, publiciana i negatòria. IV.- Delimitació de les finques: l’acció d’atermenament.

Tema 38. LÍMITS DEL DRET DE PROPIETAT

I.- Les relacions de veïnatge: noció i règim jurídic. II.- Les immissions: noció i règim jurídic. III.- La paret mitgera: constitució i règim jurídic. IV.- Les prohibicions de disposar.

Tema 39. PROPIETATS ESPECIALS

 1. La copropietat: 1. Noció i formes; 2. Poders del comuners; 3. Extinció: la divisió.- II. Comunitats especials; III. La propietat de cases per pisos o propietat horitzontal: 1. Concepte i configuració; 2. Constitució; 3. Elements comuns i elements privatius; 4. Drets i obligacions dels propietaris; 5. Òrgans de govern de la comunitat; 6. Extinció.

Tema 39 BIS. COMUNITATS ESPECIALS

I.- Els conjunts immobiliaris.- II.- L’agrupació de comunitats de propietaris: 1. Elements; 2. Constitució; 3. Òrgans de govern de l’agrupació.- III.- Els conjunts immobiliaris privats en sentit estricte: Les urbanitzacions privades: 1. Noció; 2. Els elements de la urbanització; 3. Règim jurídic; 4. Extinció.- IV.- La multipropietat.

Tema 40. DRETS SOBRE BÉNS IMMATERIALS

I.- Protecció de les invencions: el dret de patent. 1. Objecte. 2. Subjectes. 3. Transmissió. 4. Procediment. 5. Efectes. II.- El dret de marques: 1. Concepte. 2. Subjectes. 3. Procediment. 4. Efectes. 5. Transmissió. 6. Protecció. III.- La protecció dels noms comercials, les denominacions socials i els rètols d’establiments. IV.- La propietat intel·lectual: 1. Concepte. 2. Subjectes. 3. Objecte. 4. Protecció. 5. Extinció.

Tema 41. ELS TÍTOLS VALORS

 1. Els títols valors: concepte, característiques i classes. II. La lletra de canvi: règim jurídic en el dret andorrà. III. La responsabilitat canviària i les excepcions canviàries. IV. El xec: règim jurídic en el dret andorrà.

Tema 42. EL DRET REAL D’USDEFRUIT

I.- Concepte i característiques del dret real d’usdefruit. II.- Constitució del dret d’usdefruit: modalitats. III.- Contingut del dret real d’usdefruit. IV.- Extinció d’usdefruit.

Tema  43. EL  DRET  REAL  DE  SERVITUD

 1. Concepte i característiques de les servituds.- II. Constitució de les servituds: 1. Per títol. 2. Per usucapió. 3. Per llei.- III. Contingut de les servituds: 1. Exercici. 2. Obres i millores. L’acció confessòria de servitud.- IV. Extinció de les servituds.- V. Precisions sobre determinades servituds: 1. Servituds sobre alçada de les edificacions. 2. Servitud de pas. 3. Servituds en matèria d’aigües. 4. Servitud voluntària de llums i vistes.

Tema 44. L’EMFITEUSI I SUPERFÍCIE

 1. Previ. II. L’emfiteusi: concepte, constitució i estructura. III. Facultats i deures del propietari i de l’emfiteuta. IV. Extinció de l’emfiteusi. V. El dret real de superfície: noció i règim jurídic.

Tema 45. ELS DRETS REALS DE GARANTIA

 1. Concepte i característiques dels drets reals de garantia.- II. Estructura dels drets reals de garantia: 1. Subjectes; 2. Objecte; 3. Constitució; 4. Realització de valor – III. El dret de penyora: 1. Noció; 2. Contingut del dret; 3. Extinció; 4. Penyores especials.- IV. El dret d’hipoteca: 1. Concepte i requisits; 2. Contingut del dret; 3. Modalitats.

Responsable acadèmic

Joan Manel Abril

Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra

President del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra

Catedràtic acreditat de Dret civil a la Universitat Autònoma de Barcelona

Professorat

 -Joan Manel Abril, Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra

President del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra

Catedràtic acreditat de Dret civil a la Universitat Autònoma de Barcelona

-Eulàlia Amat Llari, Magistrada emèrita del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, professora titular de dret civil UAB

-Xavier Cecchini Rosell, Professor Titular de Dret Civil UAB, responsable de dret civil en el postgrau virtual de la Universitat d’Andorra.

-Jaume Tor Porta, President de la Batllia

-Isidre Bartumeu Martínez, Notari d’Andorra (a confirmar)

-Altres membres de la Batllia, professorat universitari i advocats en exercici a Andorra (pendents de confirmar)

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes.

El procés d’avaluació, que requereix el mínim del 80% de l’assistència, se supera mitjançant una prova si s’obté una nota igual o superior a 5/10. La prova serà el dia 23 de febrer del 2017 a les 18.30h.

Grups reduïts

 El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en dret civil d’Andorra I emès per la Universitat d’Andorra.

Informació addicional

Aquest curs d’actualització forma part del postgrau en dret andorrà. Els estudiants que el superin podran obtenir el reconeixement d’aquesta part dins del pla d’estudis del postgrau en dret andorrà durant els tres anys següents a la data de matrícula d’aquest curs.

En cas que la demanda sigui posterior als tres anys següents a la data de matrícula a aquest curs, cal sol·licitar una sol·licitud d’avaluació d’estudis.

Una Comissió acadèmica haurà de valorar, d’acord amb els canvis que hi hagi hagut en el programa, les necessitats d’actualització, que es traduiran en una matrícula parcial o total al programa en curs de postgrau.

Preinscripcions i matrícula:

 • Preinscripcions i matrícula: fins al 15 de novembre del 2016.
 • Lloc: www.uda.ad

L’import de la matrícula és de 660 €. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 38% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 62% restant del cost de la matrícula, és a dir 409,20€.

Lloc de realització

Universitat d’Andorra

Plaça de la Germandat, 7

AD600 Sant Julià de Lòria

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page