Curs d’actualització en dret processal civil i dret internacional privat d’Andorra (presencial)

Amb la col·laboració de


Objectius

Dret processal civil

La matèria pretén oferir una visió completa de l’estructura del procés civil andorrà, dels seus principis i garanties, de les parts que hi intervenen, de l’objecte d’aquell així com dels diferents tipus de procediments civils vigents al Principat d’Andorra.

El curs abasta el coneixement integral del procés civil andorrà, partint dels conceptes generals del dret processal i analitzant no només totes i cada una de les fases d’aquell, incloent-hi la segona instància i l’execució, sinó també estudiant amb deteniment els diferents tipus de judicis.

L’estudi del procés civil andorrà no s’efectua des d’una visió exclusivament dogmàtica. En efecte, atesa la rellevància de la jurisprudència en el dret andorrà, seran objecte d’anàlisi les decisions dels Tribunals andorrans més significatives pel que fa al dret processal civil.

Dret internacional privat

La matèria versa sobre la formació històrica, les fonts i els problemes d’aplicació de les normes de Dret Internacional Privat; el Dret processal civil internacional i el Dret de nacionalitat i d’estrangeria.

Els objectius que es cerquen aconseguir amb el curs són oferir uns materials d’estudi del Dret Internacional Privat del Principat actualitzats. Donat que existeixen nombroses llacunes legals, s’intenta oferir un Dret Internacional Privat rigorós i sistemàtic que resulti, ensems, pràctic, útil i entenedor. Aquesta realitat farà que sobresurti el paper de la jurisprudència andorrana, que no s’ha limitat a ésser un complement de l’ordenament jurídic andorrà, sinó que, en els supòsits de llacunes legals ha aportat solucions per a curullar-les, de tal forma que el paper de la jurisprudència ha estat i segueix essent creatiu i tendeix a suplir les absències i deficiències del Dret Internacional Privat d’Andorra.

Al llarg de les explicacions dels temes, tal com apareixen en el llibre de l’assignatura, hi ha opinions dels Professor  cara al futur, que no intenten imposar rés, però responen a les tendències actuals i més progressistes, a la vegada que realistes, del Dret Internacional Privat.

A qui va adreçat?

Aquest programa va dirigit a titulats universitaris en l’àmbit del dret i a professionals o estudiants del dret interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit.

Durada i horaris  

El curs té una càrrega de 6 crèdits que es distribueixen en 60 hores lectives i una dedicació de l’estudiant d’aproximadament 120 hores d’estudi. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra, de les 18.30 h a les 21.30 h, de novembre a març.

Programa

BLOC I Dret processal civil
Mòdul I. Conceptes fonamentals del procés civil. Principis i garanties. Jurisdicció i competència. Les parts processals i l’objecte del procés.
I. Principis i garanties constitucionals del procés.

I. La constitucionalització de les garanties processals:

1.- L’article 10 de la Constitució i els tractats internacionals sobre drets humans;

2.- Caràcter expansiu de les garanties processals;

3.- Naturalesa substancial dels drets processals proclamats a la Constitució;

II. El dret a la jurisdicció:

1.- Prohibició d’indefensió;

2.- Llibertat d’accés als Tribunals de justícia;

3.- Dret a l’efectivitat de les resolucions judicials;

III. Altres garanties processals:

1.- El dret a obtenir una resolució fonamentada en dret;

2.- Dret a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei;

3. – Dret a la defensa i a l’assistència tècnica d’un lletrat;

4.- Dret a un judici de durada raonable;

IV. Tutela de les garanties constitucionals del procés.

II. Principis del procés civil.

I. Qüestions generals.;

II. Principis inherents a l’estructura del procés:

1.- Dualitat de parts;

2.- Principi d’audiència i contradicció;

3.- Principi d’igualtat processal de les parts;

III. Principi dispositiu;

IV. Principi d’aportació de part;

V. Principi de lliure valoració de la prova;

VI. Principi de bona fe processal;

VII. Principis del procediment: oralitat i escriptura.

III. La jurisdicció civil. 

I. Concepte i classes de jurisdicció;

II. La jurisdicció civil: òrgans unipersonals i òrgans col·legiats;

III. Composició i competències en matèria civil de la Batllia;

IV. Composició i competències en matèria civil del Tribunal Superior de Justícia;

V. Competència personal i territorial dels organismes jurisdiccionals andorrans.

IV. La competència en matèria civil.

I. Els criteris de competència objectiva i funcional en matèria civil;

II. Règim jurídic dels conflictes de competència;

III. Regles de competència en matèria d’execució de resolucions civils estrangeres.

V. Les parts processals (I).

I. Delimitació de conceptes: part processal i tercer processal;

II. Capacitat per a ser part i capacitat processal:

1.- Capacitat per a ser part;

2.- Capacitat processal;

III. La legitimació en el procés civil: noció i modalitats:

1.- Concepte de legitimació;

2.- Classes de legitimació;

IV. La substitució processal;

V. La successió processal.

VI. Les parts processals (II).

I. Pluralitat de parts en el procés: règim jurídic del litisconsorci facultatiu i necessari:

1.- Concepte i classes de litisconsorci;

2.- Litisconsorci voluntari;

3.- Litisconsorci necessari;

II. La intervenció de tercers en el procés civil:

1.- Intervenció principal;

2.- Intervenció litisconsorcial;

3.- Intervenció adhesiva simple;

4.- Intervenció voluntària i intervenció provocada;

III. Defensa i representació processals: la intervenció d’advocats i procuradors en el procés civil andorrà:

1.- La defensa de les parts: l’advocat;

2.- La representació de les parts: el procurador;

IV. La intervenció del Ministeri Fiscal en el procés civil.

VII. L’objecte del procés civil.

I. Elements identificadors de l’objecte del procés;

II. L’acumulació de pretensions processals: concepte i modalitats;

III. Acumulació d’accions;

IV. Acumulació de processos.

Mòdul II.L’estructura del procés civil andorrà.
VIII. La fase d’al·legacions (I).

I. La demanda: concepte i requisits;

II. La litispendència i els seus efectes;

III. La prohibició de modificar o transformar la demanda;

IV. L’emplaçament del demandat.

IX. La fase d’al·legacions (II).

I. Les postures del demandat davant la demanda.

II. La situació de rebel·lia processal i les seves conseqüències;

III. Les excepcions processals: noció, modalitat i règim jurídic;

IV. La contestació a la demanda i els seus efectes;

V. La reconvenció: noció i abast.

X. La prova en el procés civil.

I. Qüestions fonamentals en matèria de prova.

II. Objecte i càrrega de la prova;

III. Valoració de la prova;

IV. Procediment probatori.

XI. Els mitjans de prova.

I. La prova de confessió en judici i el seu valor;

II. La prova documental: referència a la prova de llibres dels banquers;

III. La prova de testimonis:

IV. La prova pericial i la de reconeixement judicial;

V. Les presumpcions com a mitjà de prova.

XII. La conclusió del procés per sentència.

I. El tràmit de conclusions i les diligències per a proveir millor:

1.- La conclusió del judici per les parts;

2.-Les diligències per a proveir millor;

II. La sentència: noció i classes:

1.- Concepte;

2.- Formació interna de la sentència;

3.- Forma de la sentència civil;

4.- Classes de sentències;

III. Requisits de la sentència: la congruència:

1.- Concepte de congruència;

2.- Àmbit de la congruència;

3.- Classes d’incongruència;

IV. Aclariment de les sentències;

V. La prejudicialitat:

1.- Concepte;

2.- Classes: A) La prejudicialitat constitucional; B) la prejudicialitat penal.

XIII. Altres supòsits de conclusió del procés.

I. La conclusió eventual del judici;

II. La transacció: noció i efectes;

III. L’aplanament del defenent a la demanda: règim jurídic;

IV. La renúncia a l’acció: noció i configuració jurídica;

V. El desistiment: noció i règim jurídic;

VI. La caducitat de la instància;

VII. La interrupció i la suspensió del procediment.

Mòdul III. La segona instància del procés civil i l’execució.
XIV. Els recursos en matèria civil.

I. El recurs d’apel·lació: legitimació, procediment i efectes;

II. La prova en segona instància;

III. El recurs de queixa;

IV. La nul·litat d’actuacions.

XV. Efectes del procés.

I. La cosa jutjada: noció i modalitats;

II. Límits de la cosa jutjada;

III. Les costes processals;

IV. El benefici de l’assistència jurídica gratuïta.

XVI. L’execució. Terceries i mesures cautelars.

I. El procediment d’execució de resolucions judicials: noció i règims jurídics:

1.- L’execució: concepte;

2.- característiques;

3.- Modalitats d’execució;

4.- L’execució de títols jurisdiccionals: A) Títols jurisdiccionals; B) Modalitats d’execució; C) Jurisdicció i competència; D) Parts; E) L’oposició a l’execució; F) Costes;

5. El saig

II. Peculiaritats del procés d’execució segons l’objecte:

1.- L’execució provisional;

2.- L’execució de sentències estrangeres;

3.- Les execucions de fer, de no fer i d’entrega de cosa moble o immoble;

4.- L’execució de condemna al pagament de quantitat dinerària: A) L’execució de condemna al pagament d’una quantitat líquida de diners i la liquidació de condemnes il·líquides; B) L’embargament; C) El constrenyiment;

III. Terceries:

1.- La terceria de domini;

2.- La terceria de millor dret;

IV. Les mesures cautelars al dret andorrà. L’embargament preventiu:

1.- Concepte i característiques;

2.- Pressupòsits;

3.- mesures cautelars del dret andorrà;

4.- El procediment cautelar;

5.- L’embargament preventiu.

XVII. El procés d’execució en general.

I. L’execució universal al dret andorrà: concepte i procediments;

II. El procediment per a la cessació de pagaments:

1.- Concepte, legitimació i resolució;

2.- Efectes de la declaració de cessació de pagaments;

3.- Els òrgans de l’arranjament judicial i de la fallida;

4.- La formació de la massa activa del concurs;

5.- Formació de la relació de creditors;

III. L’arranjament judicial;

IV. La fallida:

1.- Concepte;

2.- Efectes de la declaració de fallida: A) Efectes relatius al deutor; B) Efectes relatius als creditors;

3.- Reconstrucció i gestió del patrimoni del fallit;

4.- Tramitació i acabament de la fallida;

5.- La rehabilitació del fallit;

6.- Costes;

7.- La fallida fraudulenta.

Mòdul IV.Procediments civils.
XVIII. Classes de procediments civils ordinaris.

I. Les modalitats del procés civil en el dret andorrà;

II. El judici civil verbal ordinari: règim jurídic i característiques;

III. El judici civil verbal abreujat: règim jurídic i característiques;

IV. El judici civil de mínima quantia: Règim jurídic.

XIX. El procediment judicial de modificació del registre civil i els judicis matrimonials.

I. La intervenció de la jurisdicció en els processos de modificació del registre civil:

1.- Introducció;

2. La modificació judicial del registre civil en primera instància;

3.- La intervenció judicial en la modificació del registre civil en via de recurs;

4.- La inscripció al registre civil de es sentències dictades en un procés civil;

II. La jurisdicció competent en els processos sobre crisis matrimonials;

III. Normes processals en les causes derivades de crisis matrimonials:

1.- Normes comunes de procediment;

2.- La nul·litat matrimonial;

3.- La separació i el divorci de mutu acord: A) Incoació del procés de separació o divorci de mutu acord; B) La proposta del conveni regulador; C) La sentència;

4.- La separació i el divorci contenciosos: A) Parts; B) Tramitació; C) Sentència; D) Altres formes d’acabament del procés;

5.- El procediment per a l’adopció de mesures provisionals i provissionalíssimes: A) Les mesures provissionalíssimes; B) El procediment de mesures provisionals.

XX. La protecció judicial de la propietat i de la possessió.

I. Normes processals en relació amb les anomenades propietats especials:

1.- Introducció;

2.- Judicis sobre la propietat horitzontal;

3.- Judicis en matèria de propietat industrial: A) El procés relatiu a les patents; B) El procés referent a les marques;

4.- Judicis relatius a la propietat intel·lectual;

II. Tutela judicial de la possessió. Els interdictes;

III. L´interdicte de recobrar la possessió;

IV. L´interdicte d’obra nova.

XXI. Arrendaments, procediments successoris i jurisdicció voluntària.

I. Normes processals per a l’arrendament de finques urbanes:

1.- Introducció;

2.- Legitimació;

3.- La primera instància;

4.- la segona instància;

5.- Costes;

II. El desnonament:

1.- Àmbit d’aplicació;

2.- L’enervació de l’acció;

3.- les possibles postures del demandat;

4.- Execució de la sentència de desnonament;

III. Procediments successoris:

1.- Introducció;

2.- El procediment de declaració d’hereus ab intestat;

3.- La partició judicial de l’herència;

4.- la reclamació de la llegítima;

IV. La jurisdicció voluntària:

1.- Concepte i característiques;

2.- El procés voluntari: A) Òrgans jurisdiccionals; B) Intervinents; C) Temps; D) Resolució judicial;

3.- Alguns exemples d’actes de jurisdicció voluntària en el dret andorrà.

BLOC II  Dret internacional privat
Mòdul I: El sistema andorrà de Dret Internacional Privat. Formació històrica, fonts i problemes d’aplicació de les normes de Dret Internacional Privat.
I.- La formació històrica del sistema andorrà de Dret Internacional Privat.

1. Nocions introductòries. Supòsits de base del Dret Internacional Privat andorrà.

2. Evolució del sistema andorrà fins la Constitució de 1993.

3. Desenvolupament posterior i configuració actual del sistema andorrà de D.I.Pr.

II.- Fonts internes del sistema andorrà de D.I.Pr.

1. Nocions introductòries. Les fonts internes.

2. Incidència dels principis i valors constitucionals.

3. Problemes de les llacunes i de l’autointegració del sistema de D.I.Pr.

III.- Les fonts internacionals del sistema andorrà de D.I.Pr.

1. Les normes consuetudinàries internacionals.

2. Les normes convencionals: recepció i jerarquia.

3. Problemes d’interpretació, d’aplicació i de coexistència de les normes convencionals.

IV.- Problemes d’aplicació de les normes de D.I.Pr.

1. Nocions introductòries.

2. la qualificació: aspectes que comprèn i solucions.

3. El reenviament en dret andorrà.

4. L’acció del factor temps en D.I.Pr.

5. La qüestió preliminar.

6. Les inadaptacions: els problemes de l’harmonització dels drets materials.

V.- Aplicació de les lleis estrangeres designades per les normes de conflicte andorranes.

1. Nocions introductòries.

2. Fonament d’aplicació del dret estranger.

3. La llei estrangera davant dels Jutges i dels Tribunals andorrans.

VI.- Interferències de la llei interna del fòrum en el joc de les normes de conflicte de lleis.

1. Mètode tradicional dels conflictes de lleis i paper de la lexfori.

2. Vocació subsidiària de la llei del fòrum.

3. L’ordre públic en D.I.Pr.

4. La teoria del frau a la llei.

Mòdul II. Dret processal civil internacional.
I.- Competència judicial internacional dels Batlles i dels Tribunals andorrans.

1. Concepte i delimitació entre jurisdicció, competència judicial internacional i competència interna.

2. Caràcters de la competència judicial internacional.

3. Límits a la competència judicial internacional i immunitat de jurisdicció i d’execució.

II.- El sistema andorrà de competència judicial internacional.

1. Principis i caràcters generals del sistema andorrà de competència judicial internacional. Influència dels principis i valors constitucionals.

2. Els criteris d’atribució: competència exclusiva; competència pel domicili del demandat; competència per raó de la matèria.

3. Comprovació o verificació de la competència judicial internacional i litispendència.

4. El Conveni de Lugano de 16 de setembre de 1988 i de 30 d’octubre de 2007 (Conveni Lugano II).

5. El Reglament del Parlament Europeu i del Consell del 17 de desembre de 2010, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.

6. Conveni bilateral entre la Comunitat Europea i Dinamarca, de 10
d’octubre de 2005, en vigor des de l’1 de juliol de 2007

7. El Reglament (CE) número 2201/2003 del Consell, de 27 de novembre de 2003, relatiu a la competència, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria matrimonial i de responsabilitat parental, pel que es deroga el Reglament (CE) número 1347/2000.

8. El Reglament (CE) número 4/2009 del Consell, de 18 de desembre de 2008, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de les resolucions i la cooperació en matèria d’obligacions d’aliments

III.- El procés civil amb elements estrangers.

1. Garanties constitucionals en el procés civil internacional.

2. Dret aplicable al procés.

3. Peculiaritats del procés civil amb elements estrangers: a) l’estranger en el procés; b) la justícia gratuïta; c) límits processals de caràcter econòmic al litigant estranger; d) la prova.

IV.- L’assistència judicial internacional.

1. Les formes de comunicació entre Tribunals de diferents països.

2. Les notificacions a l’estranger.

3. L’obtenció de proves a l’estranger.

V.- Reconeixement i execució de sentències estrangeres.

1. El reconeixement i l’execució de decisions estrangeres abans de la Constitució de 1993.

2. El sistema andorrà actual sobre reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres: règims jurídics.

3. El procediment de l’exequàtur: requisits legals.

4. L’exequàtur a Andorra i a l’Europa del demà.

VI.- Reconeixement de laudes arbitrals estrangers, de mesures provisionals i cautelars, i de documents públics estrangers.

1. Reconeixement i execució de laudes arbitrals estrangers.

2. Reconeixement de mesures provisionals i cautelars.

3. Reconeixement de documents i actes públics. Importància del Conveni que suprimeix l’exigència de la legalització dels documents públics estrangers, fet a La Haia, el 5 d’octubre de 1961

Mòdul III. Dret de nacionalitat i estrangeria.
I.- Dret andorrà de la nacionalitat (I).

1. Costums i legislació anteriors a la Constitució de 1993.

2. Llei qualificada de la nacionalitat de 3 de setembre de 1993. Repercussions de la Sentència del Tribunal Constitucional de 15 de març de 1994.

3. Llei qualificada de la nacionalitat de 5 d’octubre de 1995. Incidència del nou text. Dictamen del tribunal Constitucional de 8 de gener de 1996.

II.- Dret andorrà de la nacionalitat (II).

1.- La nacionalitat andorrana. Fonts actuals.

2. Nacionalitat d’origen i adquisició de la nacionalitat.

3. Pèrdua, recuperació i conservació de la nacionalitat. Regles de forma i procediment. 4. Els conflictes de nacionalitat.

III.- La condició jurídica de l’estranger abans de la Constitució de 1993.

1.- Els usos i costums.

2. Principals normes escrites fins finals del segle XIX.

3. L’estatut de l’immigrant segons la normativa preconstitucional del segle XX.

IV.- El sistema d’estrangeria després de la Constitució de 1993.

1. Límits externs del dret d’estrangeria després de la Constitució de 1993. Els principis de Dret internacional públic i la normativa internacional dels Drets Humans.

2. Límits interns del Dret d’estrangeria.

3. Lleis qualificades de quotes d’immigració. Llei qualificada de residències passives. El reagrupament familiar. Inconstitucionalitat de la Llei qualificada d’immigració de 9 de novembre de 2000.

4. La nova Llei qualificada d’immigració de 14 de maig de 2002.

5. Influència dels Tractats trilaterals entre Andorra, Espanya i França.

 Professorat

– Ramon Viñas Farré

Catedràtic de Dret Internacional Privat a la Universitat de Barcelona. Autor de diverses monografies i articles en revistes sobre dret internacional públic i privat. Destaca l’estudi de les institucions i del dret el Principat d’Andorra.

– Carmen Navarro Villanueva

Professora titular de Dret Processal a la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinadora de “Dret Processal Civil del Principat d’Andorra” així com autora de set dels vint-i-un temes que conformen l’obra.

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes.

El procés d’avaluació, que requereix el mínim del 80% de l’assistència, se supera mitjançant una prova si s’obté una nota igual o superior a 5/10. La prova serà el dia 30 de març del 2017 a les 18.30h.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en dret processal civil i dret internacional privat d’Andorra emès per la Universitat d’Andorra.

Informació addicional

Aquest curs d’actualització forma part del postgrau en dret andorrà. Els estudiants que el superin podran obtenir el reconeixement d’aquesta part dins del pla d’estudis del postgrau en dret andorrà durant els tres anys següents a la data de matrícula d’aquest curs.

En cas que la demanda sigui posterior als tres anys següents a la data de matrícula a aquest curs, cal sol·licitar una sol·licitud d’avaluació d’estudis.

Una Comissió acadèmica haurà de valorar, d’acord amb els canvis que hi hagi hagut en el programa, les necessitats d’actualització, que es traduiran en una matrícula parcial o total al programa en curs de postgrau.

 Preinscripcions i matrícula:

– Preinscripcions i matrícula: fins al 23 de novembre del 2016.
– Lloc: www.uda.ad
L’import de la matrícula és de 660 €. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 38% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 62% restant del cost de la matrícula, és a dir 409,20€.

Lloc de realització

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page