Curs d’actualització en normes internacionals d’informació financera (NIC-NIIF)

Organitza

Universitat d'Andorra CEF

Presentació i objectiu

Des de l’any 2008, amb la publicació del Decret d’aprovació del Pla general de comptabilitat, i tal com estipula la Llei de la comptabilitat dels empresaris, el model comptable andorrà referit als comptes anuals està subjecte a les normes internacionals de comptabilitat i les normes internacionals d’informació financera (NIC i NIIF). Aquest Pla general de comptabilitat és aplicable a la formulació dels comptes anuals de tots els empresaris i exclou explícitament a les entitats bancàries i altres entitats operatives del sistema financer

Recentment, el 22 de desembre de 2016, el Govern d’Andorra, a proposta de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, va decidir requerir les entitats operatives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà que elaboressin els seus comptes anuals individuals i consolidats per als exercicis financers que comencessin a partir de l’1 de gener del 2017, de conformitat amb les  Normes internacionals d’informació financera  adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE ), alhora adoptades a Andorra (NIIF-Andorra).

Les NIIF- UE són també, des de l’exercici 2005, les normes de confecció dels estats financers consolidats dels grups d’empreses que tenen títols admesos a cotització oficial en qualsevol mercat de valors en països de la Unió Europea. Les NIC-NIIF han constituït també el marc de referència dels processos de reforma comptable que s’han registrat en els últims anys en els països de la Unió Europea.

Per tant, com a síntesi les NIC-NIIF constitueixen un cos de normes amb voluntat de convertir-se en norma comptable comú a tot el món i de plena aplicació en Andorra.

El coneixement de les NIC-NIIF és, per tant, imprescindible per als responsables d’elaborar la informació financera (i personal relacionat) tant en Andorra, com per extensió, en qualsevol país en què aquests professionals desenvolupin la seva activitat tècnica.

A qui va adreçat?

El Curs va dirigit tant a tots aquells professionals de les àrees de finances en sentit ampli, tant aquells que es dediquen a l’elaboració de la informació financera, com aquells que la utilitzen i interpreten en la seva feina: responsables d’elaboració dels comptes anuals, directors financers, caps de comptabilitat, assessors, gestors de patrimoni i, en general, financers que vulguin conèixer les normes i la seva aplicació i interpretació.

Requisits d’inscripció

Per poder formalitzar la inscripció al programa cal tenir coneixements generals en matèria comptable i d’interpretació i lectura d’estats financers.

Metodologia

Serà impartit de manera eminentment pràctica, on el professor i els alumnes intercanviaran experiències pràctiques, abordant-se els casos reals que es presenten o es poden presentar.

La metodologia presencial es complementarà amb un seguiment a través de la plataforma del Campus del CEF.-, on els alumnes trobaran la documentació, controls i activitats, així com el contacte, suport i seguiment del professorat.

Programa

SESSIÓ CONTINGUT
1 Presentació. Objectius.

Introducció NIC / NIIF

NIIF Completes -NIIF-UE – NIIF AND, -NIIF per PIMES

Visió general. Marc conceptual

NIC 1 Presentació d’Estats Financers

NIC 7 Estat de Fluxos d’Efectiu

NIC 27 Estats financers separats

NIIF 8 Informació per segments

NIC 8 Polítiques comptables, errors i canvis d’estimacions

NIIF 1 Adopció NIC / NIIF

Implantació NIIF- Andorra

2 NIC 16 Immobilitzat material

NIC 23 Costos per interessos

NIC 40 Inversions immobiliàries

NIC 38 Actius intangibles

NIIF 5 Actius no corrents mantinguts per a la venda

3 NIC 17 – IFRS 16 Arrendaments

NIIF 13 Fair Value

NIC 36 Deteriorament de valor

NIC 2 Existències

4 NIC 12 Impost sobre els guanys

NIC 37 Provisions

NIC/NIIF relacionades amb el reconeixement d’ingressos: NIC 11 – NIC 18 – NIC 20 – NIIF 15

5 NIC 32 – NIC 39 – NIIF 9 Instruments Financers. Informació a revelar instruments financers
6 NIC 19 Pensions i pagaments a empleats

NIC/NIIF relacionades amb Consolidació i combinacions de negoci: NIIF 3 – NIIF 10 – NIIF 11 – NIIF 13 -NIC 28 – NIC 29

El programa té una càrrega de 2 crèdits europeus, que inclouen 24 hores de classes lectives presencials, que es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 16 a les 20h) i els dissabtes al matí (de les 10 a les 14h).

Calendari

NIC/NIIF
13/04/18 16 a 18 hores Albert Valero Tamayo
18 a 20 hores Vladimir Fernández Armengol
14/04/18 10 a 14 hores Vladimir Fernández Armengol
27/04/18 16 a 20 hores Albert Valero Tamayo
28/04/18 10 a 14 hores
11/05/18 16 a 20 hores
12/05/18 10 a 14 hores
01/06/18 – Examen Final

Professors

Vladimir Fernández Armengol
Llicenciat en administració i direcció d’empreses pel centre Abat Oliva (Universitat de Barcelona), professor col·laborador de l’Àrea d’Empresa de la Universitat d’Andorra i auditor i assessor fiscal

Albert Valero Tamayo
Actualment auditor a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya. Amb més de 20 anys d’exercici de la professió de l’auditoria en l’àmbit privat, com a “Senior Manager” en una de les firmes denominades “Big Four“. E.Y.

Documentació

Material didàctic complementari: Els professors publicaran al campus virtual del curs la documentació complementària que considerin necessària.

A més es lliurarà a cada alumne les següents publicacions: Carpetas I y II NIC/NIIF.

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes. El procés d’avaluació se supera mitjançant la superació de l’examen final.

CONTROLS: Es realitzaran 2 controls, un desprès de la segona sessió i un altre desprès de la quarta, seran tipus Test. Aquests controls es realitzaran des del Campus, disposant de 3 oportunitats i un temps màxim de 40 minuts en cada intent per poder superar la prova; les preguntes variaran en cada intent. L’exercici se supera quan s’obtingui una nota de 7 sobre 10.

EXAMEN FINAL: L’examen final presencial, serà un test de 10 preguntes i dos casos pràctics, es farà el 1 de juny a les 16 hores, amb una durada de una hora i mitja.

QUALIFICACIÓ FINAL: La qualificació final s’obtindrà de la manera següent:

  • Controls 40 %
  • Examen Final Presencial 60 %

La superació del programa representa l’obtenció d’una qualificació final igual o superior al 5 sobre 10.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Normes Internacionals d’Informació Financera (NIC-NIIF), signat conjuntament per la Universitat d’Andorra i el Centre d’Estudis Financers.

Postgrau

Aquest curs forma part del postgrau  en “Comptabilitat i fiscalitat Internacional”, de 10 crèdits europeus, format pels següents cursos:

  • Planificació Fiscal Internacional (4 crèdits)
  • “VALUE ADDED TAX” (VAT) (2 crèdits)
  • Normes Internacionals d’Informació Financera (NIC/NIIF) (2 crèdits)
  • Treball final de postgrau (2 crèdits)

Els cursos que componen el postgrau complet es podran oferir si hi ha un mínim de 15 persones matriculades.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 30. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 30 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 persones matriculades.

Preinscripcions i matrícula

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn