Curs d’actualització en planificació fiscal internacional (2a edició)

Organitza

Universitat d'Andorra CEF CCIS

Introducció

Les reformes que han tingut lloc recentment al Principat en l’àmbit tributari  i les implicacions que s’espera que tinguin són els factors principals pels quals la Universitat d’Andorra ha considerat adient oferir aquest curs, tot esperant que faciliti la tasca i potenciació d’Andorra com a centre de prestació de serveis internacionals.

L’aprovació dels Impostos sobre els No Residents i sobre Societats tenen com a objectiu bàsic que Andorra se situï en el context internacional com un país amb un ordenament jurídic-tributari ortodox, homologable i equiparable al dels països del seu entorn, la Unió Europea i l’OCDE, que consideren la signatura de convenis per a l’eliminació de la doble imposició és clau per al desenvolupament de la nostra economia. En aquest sentit, els trets de l’Impost sobre els No Residents revelen que s’inspira en la imposició sobre els no-residents dels països més avançats, encara que no perd de vista la finalitat de l’Impost sobre Societats; és a dir, crear un entorn fiscal competitiu que canalitzi la inversió estrangera al Principat d’Andorra. Tanmateix, tenint en compte l’actual escenari de globalització econòmica, aquest nou marc fiscal permetrà que els ciutadans i empresaris d’Andorra puguin competir en les condicions adequades.

Per tant, és de gran interès comprendre las disposicions més rellevants d’aquests impostos, el règims avantatjosos que la seva regulació preveu i la seva incidència en l’àmbit de la planificació fiscal internacional.

A qui va adreçat?

Tots aquells professionals de l’assessorament fiscal, l’auditoria, l’advocacia, etc., que vulguin aprofundir en els conceptes de la tributació de no residents, convenis de doble imposició, estructures, etc.

Requisits d’inscripció:

Per poder formalitzar la inscripció al programa cal tenir coneixements sòlids en la matèria de fiscalitat, a través de la superació del postgrau en fiscalitat de la Universitat d’Andorra o un altre de similars característiques, o bé a través del desenvolupament professional  acreditat.

Metodologia

Serà impartit de manera eminentment pràctica, on el professor i els alumnes, com si es tractés d’un role-play, discutiran i defensaran diversos casos i supòsits amb transcendència en l’àmbit de la planificació fiscal internacional.

La metodologia presencial es complementarà amb un seguiment a través de la plataforma del Campus del CEF.-, on els alumnes trobaran la documentació, controls i activitats, així com el contacte, suport i seguiment del professorat.

Objectius

 • Fer un repàs dels preceptes més rellevants en l’àmbit de la tributació internacional.
 • Conèixer els aspectes en matèria fiscal que cal considerar en l’elecció de la forma jurídica per implementar les inversions estrangeres a Andorra i les inversions andorranes a l’exterior (establiments permanents, sucursals, filials, partnerships i trusts).
 • Saber la funció dels Convenis per evitar la doble imposició. Revisar els articles més significatius del Model de Conveni de l’OECD, la seva aplicació i incidència en les inversions i planificació de les transaccions internacionals.
 • Conèixer els règims fiscals avantatjosos dins del nou marc tributari andorrà pels inversos internacionals:
  – Règim especial de les societats de tinença de valors. Les entitats holding com a vehicle d’inversió domèstica i internacional.
  – Eliminació de la doble imposició internacional sobre els beneficis atribuïbles als establiments permanents situats a l’estranger.
  – Règim especial de les societats de gestió i inversió financera intragrup. Implementació d’estructures fiscalment eficients per les operacions de finançament dels grups internacionals
  – Règim especial de les societats que realitzen explotació internacional d’intangibles. La gestió de la propietat intel·lectual en el context internacional i la reorganització de la cadena de valor als grups multinacionals. Règim especial de les societats que intervenen en el comerç internacional.
  – Dret comparat amb règims fiscals d’altres països i estructures de planificació fiscal internacional
 • Realitzar casos pràctics de planificació fiscal internacional per un inversor estranger a Andorra i un inversor andorrà a l’estranger.

Programa i calendari

El programa té una càrrega de 3 crèdits europeus, que inclouen 40 hores de classes lectives presencials, que es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 16 a les 20h) i els dissabtes al matí (de les 10 a les 14h) de febrer a juny del 2017.

DATA HORARI PROFESSOR MATÈRIA
17/02/17 16 a 20 hores Javier Blazquez (BAKER & McKenzie) Principis bàsics de la Planificació Fiscal Internacional. (PFI). Paradisos fiscals. Residència fiscal i implicacions dels desplaçaments internacionals dels treballadors. Interpretació i aplicació de CDI: model de conveni OCDE-2010.
18/02/17 10 a 14 hores Javier Blazquez (BAKER & McKenzie) Estudi de les societats Holdings i les seves alternatives. Els partnerships i les fundacions com a mitjà de Planificació Fiscal Internacional. Fiscalitat del comerç electrònic. Especial referència a l’atribució de beneficis a establiments permanents en aquest tipus d’operacions.
03/03/17 16 a 20 hores Gonzalo Rocafort (Vialegis Advocats) Tributació de no residents: Impost de la Renda de no residents. Especial referència a la regulació Andorrana,. Tributació de rendes obtingudes sense establiment permanent. Fiscalitat internacional dels establiments permanents.
04/03/17 10 a 14 hores Antonio Pina (TPS en col·laboració amb Arco Abogados) Règim jurídic-fiscal dels preus de transferència i la seva documentació
17/03/17 16 a 20 hores Marc Villalonga (Advocat i Assessor del Govern Andorrà) La planificació de les inversions andorranes a l’estranger i de la inversió estrangera a Andorra.  implicacions fiscals dels trasllats de residència fiscal tant de persones físiques (expatriacions) com de persones jurídiques cap a Andorra.
18/03/17 10 a 14 hores Gonzalo Rocafort (Vialegis Advocats) Fiscalitat comunitària directa i la seva incidència en la pràctica fiscal. Directiva comunitària europea: directives matriu-filial, directiva de l’estalvi, fusions i escissions, la tributació dels cànons i royalties. Fiscalitat comunitària indirecta. IVA en les Operacions Internacionals.
31/03/17 16 a 20 hores David Viches (Inspector AEAT) Planificació Fiscal Internacional de la renda i patrimoni personal. Fiscalitat d’estrangers i desplaçats.
01/04/17 10 a 14 hores David Viches (Inspector AEAT) Procediment amistós i l’arbitratge en la fiscalitat internacional. Intercanvis d’informació tributària. Frau de llei. La problemàtica de la inspecció amb incidència internacional.
21/04/17 16 a 20 hores Pedro Blazquez (Soci Fiscal de CUATRECASES, GONÇALVES & PEREIRA) Operacions de reestructuració empresarial i els grups multinacionals
22/04/17 10 a 14 hores Pedro Blazquez (Soci Fiscal de CUATRECASES, GONÇALVES & PEREIRA) Ús eficient de les mesures internes i internacionals per evitar la doble imposició jurídica i econòmica: exempció i imputació. Mesures contra l’evasió en els convenis de doble imposició i mesures  “antielusión fiscal” en la legislació espanyola, andorrana i francesa. BEPS (“Addressing Base Erosion and Profit Shifting”)
12/05/17 16:00 hores Examen Final

Responsable acadèmic

Gonzalo Rocafort Sánchez
Professor del CEF i de l’UDIMA
Llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials (UNED). Llicenciat en Empresarials per l’Institut Europeu de Dret i Economia (INEDE). Màster en Tributació / Assessoria fiscal (CEF)

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes. El procés d’avaluació se supera mitjançant la superació dels controls i de l’examen final.

CONTROLS: Es realitzaran 5 controls, un cada dues sessions, que seran tipus Test i poden incloure supòsits pràctics. Aquests controls es realitzaran des del Campus, disposant de 3 oportunitats i un temps màxim de 40 minuts en cada intent per poder superar la prova; les preguntes variaran en cada intent. L’exercici se supera quan s’obtingui una nota de 7 sobre 10.

EXAMEN FINAL: L’examen final es farà el dia 12 de maig de les 16 hores a les 18:00 hores a la Universitat d’Andorra, inclourà dos casos pràctics i 20 preguntes tipus test.

QUALIFICACIÓ FINAL: La qualificació final s’obtindrà de la manera següent:
– Controls: 40 %
– Examen final presencial: 60 %
Total:  100 %

La superació del programa representa l’obtenció d’una qualificació final igual o superior al 5 sobre 10.

Documentació

Carpeta amb les presentacions i documents elaborats per a l’acció formativa, per facilitar la comprensió de les sessions.

A més es lliurarà a cada alumne la següent publicació:

Fiscalidad internacional (2 volums)
autor/s: Serrano Antón, Fernando (dir.)
nombre pàg.: 2016
edició: 5a
editorial: Centro de Estudios Financieros
ISBN (paper): 978-84-454-2271-7

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en planificació fiscal internacional signat conjuntament per la Universitat d’Andorra i el Centre d’Estudis Financers.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 30. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 30 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Preinscripcions i matrícula

– Preinscripcions i matrícula: fins al 3 de febrer de 2017
– Lloc: www.uda.ad
– Import: 1.300 €

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page