Curs d’actualització en “Value Added Tax” (VAT)

Organitza

Universitat d'Andorra CEF

Presentació i objectiu                                 

El present curs té per objecte analitzar la influència de l’Impost sobre el Valor Afegit en el marc de les operacions internacionals. Per complir amb aquesta finalitat, s’estudiaran no només els règims relatius a les mercaderies (operacions intracomunitàries, importacions i exportacions), sinó també el tractament que aquest impost dispensa als serveis transfronterers (prestats en altres països o rebuts des d’altres països), així com la incidència de les normes en relació amb altres operacions auxiliars i complementàries relatives a les operacions internacionals (transports, mediacions en compres i vendes, tractament dels incoterms i els documents representatius de les mercaderies). Tot això incidint de forma especial en els nombrosos requisits formals als quals es condicionen aquests règims i la necessària justificació davant els òrgans d’Inspecció d’Hisenda.

A qui va adreçat?

El Curs va dirigit tant a tots aquells professionals que es dediquen a l’assessorament financer i/o fiscal de persones jurídiques, directors financers, caps de comptabilitat d’empreses, consultors i en general comptables que vulguin conèixer les normes i la seva aplicació.

Requisits d’inscripció:

Per poder formalitzar la inscripció al programa cal tenir coneixements en matèria de fiscalitat, bé sigui per formació acreditada del postgrau en fiscalitat de la Universitat d’Andorra o un altre de similars característiques, o bé a traves del desenvolupament professional acreditat.

Metodologia

Serà impartit de manera eminentment pràctica, on el professor i els alumnes, com si es tractés d’un role-play, discutiran i defensaran diversos casos i supòsits. La metodologia presencial es complementarà amb un seguiment a través de la plataforma del Campus del CEF.-, on els alumnes trobaran la documentació, controls i activitats, així com el contacte, suport i seguiment del professorat.

Programa

TRÀNSIT INTRACOMUNITARI DE MERCADERIES
Lliuraments intracomunitaris (Requisits per a l’aplicació de l’exempció. Prova de l’exempció davant els òrgans de gestió i inspecció. Operacions assimilades. Obligacions de facturació i registrals). Adquisicions intracomunitàries de béns: (subjecció de les adquisicions intracomunitàries. Operacions assimilades. Obligacions de facturació i registrals. Obligacions d’informació. Comprovació administrativa de les operacions. Exempcions. Operacions triangulars). Registre d’operadors intracomunitaris. Obtenció i comunicació del NIF / IVA. Comprovació del NIF / IVA d’altres operadors. Comprovació administrativa pels òrgans de gestió i inspecció. Transports intracomunitaris. Serveis accessoris. Operacions de mediació.
Importacions: (Entrada de mercaderies. Serveis inclosos en la importació: transports, càrregues, descàrregues i altres. Àrees exemptes. Exempcions vinculades a règims duaners i fiscals. Operacions assimilades a la importació. Altres exempcions. Liquidació i pagament de l’impost. Deducció de l’impost : documents justificatius i moment de la deducció. Comprovació administrativa). Exportacions en règim comercial: (Requisits formals de l’exportació. Justificació dels mateixos davant la Inspecció d’Hisenda. L’exportació indirecta: vendes per a l’exportació. Requisits. Serveis realitzats sobre béns que van a ser exportats. Serveis per a l’exportació. Operacions relatives a zones franques, dipòsits francs i altres dipòsits. Règims suspensius. Obligacions de facturació i registrals relatives a les exportacions).

PRESTACIONS TRANSFRONTERERES DE SERVEIS
Regles de localització del fet imposable. Subjecte passiu: la inversió del subjecte passiu. Facturació de les operacions amb inversió del subjecte passiu. Facturació de les operacions localitzades fora del territori d’aplicació. Registre comptable de les operacions amb inversió. Deducció de les quotes suportades. Registre comptable de les operacions localitzades fora del territori d’aplicació.

IGI
Interacció de la normativa d’IVA treballada anteriorment amb la normativa d’IGI andorrà, en el supòsit de societats residents a territori andorrà o en operacions en les quals els serveis o les mercaderies tenen com a destinatari una persona resident al Principat

PER SESSIONS

Sessions 1 i 2:

INTRODUCCIÓ. ÀMBIT ESPACIAL. CONCEPTE D’ESTABLIMENT PERMANENT. EL SUBJECTE PASSIU

 • Introducció: L’àmbit espacial d’aplicació de l’impost. El lloc de realització del fet imposable, les operacions intracomunitàries; les importacions i exportacions de béns.
 • El concepte d’establiment permanent.
 • El concepte de subjecte passiu en l’IVA.

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

 • Les operacions intracomunitàries. El Règim Transitori d’IVA: Origen, principis, tendències.
 • Adquisicions intracomunitàries de béns i Lliuraments Intracomunitaris de béns. Concepte i requisits. Exclusions del concepte d’adquisició intracomunitària. Operacions assimilades a les adquisicions intracomunitàries de béns. Les transferències de béns.
 • Règim d’exempció en les AIB. Les operacions triangulars. els altres elements del tribut: lloc de realització, meritació, base imposable i subjecte passiu
 • Els règims particulars en les operacions intracomunitàries: Règim Particular de determinades Persones; Mitjans de transport Nous; vendes a distància
 • Requisits formals en les operacions intracomunitàries. Model 349.
 • Supòsits.

Sessions  3 i 4:

LLOC DE REALITZACIÓ DE FET IMPOSABLE

 • El lloc de realització del fet imposable. Lliuraments de béns i prestacions de Serveis. El paquet IVA.
 • Lliurament de Béns: Regla general i Regles Especials: Béns Immobles; instal·lació i Muntatge; lliuraments a passatgers; lliuraments de gas i electricitat
 • Prestacions de Serveis: Regla General i excepcions a la regla general.
 • Regles Especials: Serveis relacionats amb Immobles; transport; Serveis culturals i artístics; serveis via electrònica; serveis de restauració i càtering; serveis de mediació; serveis accessoris a transport i treballs i execucions d’obra sobre béns immobles, informes, valoracions i dictàmens sobre béns mobles; serveis de telecomunicacions; arrendament a curt termini de mitjans de transport
 • Supòsits

Sessió 5:

IMPORTACIONS DE BÉNS

 • Importacions de Béns: concepte. Operacions assimilades. Exempcions. Base imposable. Subjecte passiu.
 • Supòsits

EXPORTACIONS DE BÉNS / OBLIGACIONS FORMALS

 • Exportacions de Béns: concepte. Exportacions comercials i no comercials. Operacions assimilades a l’exportació. Zones franques, Dipòsits francs i règims Suspensius.
 • Les obligacions formals en l’IVA.

Sessió 6 i 7  IGI

INTRODUCCIÓ. ÀMBIT ESPACIAL. CONCEPTE D’ESTABLIMENT PERMANENT. EL SUBJECTE PASSIU

 • Introducció: L’àmbit espacial d’aplicació de l’impost. El lloc de realització del fet imposable, les operacions intracomunitàries; les importacions i exportacions de béns.
 • El concepte d’establiment permanent.
 • El concepte de subjecte passiu en IGI

LLOC DE REALITZACIÓ DE FET IMPOSABLE

 • El lloc de realització del fet imposable. Lliuraments de béns i prestacions de Serveis. El paquet IVA.
 • Lliurament de Béns: Regla general i Regles Especials: Béns Immobles; instal·lació i Muntatge; lliuraments a passatgers; lliuraments de gas i electricitat
 • Prestacions de Serveis: Regla General i excepcions a la regla general.
 • Regles Especials: Serveis relacionats amb Immobles; transport; Serveis culturals i artístics; serveis via electrònica; serveis de restauració i càtering; serveis de mediació; serveis accessoris a transport i treballs i execucions d’obra sobre béns immobles, informes, valoracions i dictàmens sobre béns mobles; serveis de telecomunicacions; arrendament a curt termini de mitjans de transport
 • Supòsits

OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL

 • Importació-Exportació
 • Operacions triangulars
 • Representació Fiscal a la UE

El programa té una càrrega de 2 crèdits europeus, que inclouen 28 hores de classes lectives presencials, que es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 16 a les 20h) i els dissabtes al matí (de les 10 a les 14h).

Calendari

02/02/18 16 a 20 hores Xavier Suñe Negre

 

03/02/18 10 a 14 hores
16/02/18 16 a 20 hores Gonzalo Rocafort Sanchez
17/02/18 10 a 14 hores
02/03/18 16 a 20 hores
03/03/18 10 a 14 hores Marc Urgell Diaz

 

16/03/18 16 a 20 hores
06/04/18 – Examen Final

Professors

 • Xavier Suñe Negre. President del TEAR de Catalunya. Inspector de l’AEAT
 • Gonzalo Rocafort Sanchez. Soci de Vialegis Abogados
 • Marc Urgell Diaz Director Econòmic and Tax department. Augé grup

Documentació

Material didàctic complementari: els professor publicaran al campus virtual del curs la documentació complementària que considerin necessària. A més, es lliurarà a cada alumne les següents publicacions:

 • Normativa Impuesto sobre el Valor Añadido
  Editorial: Centro de Estudios Financieros
  Nombre de pàgines: 304
  Número d’edició: 1a
  ISBN: 978-84-454-3215-0
 • El IVA en las operaciones Internacionales: mercancias y servicios
  Editorial: Centro de Estudios Financieros
  Nombre de pàgines: 392
  Número d’edició: 2a
  ISBN (paper): 978-84-454-3268-6

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes. El procés d’avaluació se supera mitjançant la superació dels controls i de l’examen final.

CONTROLS: Es realitzaran 3 controls, un després de la segona sessió, un altre desprès de la cinquena i després de l’ultima sessió el darrer, seran tipus Test. Aquests controls es realitzaran des del Campus, disposant de 3 oportunitats i un temps màxim de 40 minuts en cada intent per poder superar la prova; les preguntes variaran en cada intent. L’exercici se supera quan s’obtingui una nota de 7 sobre 10.

EXAMEN FINAL: L’examen final presencial, serà un test de 10 preguntes i dos casos pràctics, es farà el dia 6 d’abril a les 16 hores, amb una durada de una hora i mitja.

QUALIFICACIÓ FINAL: La qualificació final s’obtindrà de la manera següent:

 • Control: 40 %
 • Examen final presencial: 60 %

La superació del programa representa l’obtenció d’una qualificació final igual o superior al 5 sobre 10.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament  en “VALUE ADDED TAX” (VAT), signat conjuntament per la Universitat d’Andorra i el Centre d’Estudis Financers.

Postgrau

Aquest curs forma part del postgrau  en “Comptabilitat i fiscalitat Internacional” , de 10 crèdits europeus, format pels següents cursos:

 • Planificació Fiscal Internacional (4 crèdits)
 • VALUE ADDED TAX” (VAT) (2 crèdits)
 • Normes Internacionals d’Informació Financera (NIC/NIFF) (2 crèdits)
 • Treball final de postgrau (2 crèdits)

Els cursos que componen el postgrau complet es podran oferir si hi ha un mínim de 15 persones matriculades.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 30. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 30 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 persones matriculades.

Preinscripcions i matrícula:

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn