Postgrau en Direcció bancària (semipresencial)

Organitza

Presentació

El negoci bancari viu un procés de transformació continua. Els canvis en la conjuntura econòmica, els moviments corporatius, les modificacions legals i fiscals o la incorporació de nous productes són factors que marquen aquesta evolució.

Aquest programa posa a l’abast dels estudiants eines que els permetran donar resposta de forma eficient i actualitzada, als nous reptes que el mercat financer planteja.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit als professionals que volen preparar-se per als nous reptes del sector bancari i financer.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és semipresencial i combina les classes lectives presencials amb el seguiment tutoritzat a través del campus virtual de la Barcelona School of Management de la  Universitat Pompeu Fabra i el treball individual de l’estudiant.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 30 crèdits europeus i es desenvolupa del setembre del 2016 al juny del 2017.

Les classes lectives presencials representen una càrrega de 118 hores i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 17/18 a les 21 h) i els dissabtes al matí (de les 9 a les 14 h).

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, un comitè de selecció les valorarà.
Per poder posar en marxa el programa cal que hi hagi un mínim de 20 estudiants matriculats.

Direcció acadèmica

Xavier Puig i Pla: professor col·laborador d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), doctor en administració i direcció d’empreses per la UPF i director del programa de postgrau de direcció bancària de la Barcelona School of Management.

Coordinació acadèmica

 • Gemma Cid: professora associada d’economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, llicenciada en ciències econòmiques i empresarials per la mateixa Universitat.
 • Rosa M. Mariño Mesías: professora de direcció financera de la Universitat d’Andorra, llicenciada en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Programa acadèmic

La llengua habitual de comunicació, tant a les sessions presencials com al campus virtual, serà el català. Els materials didàctics estan escrits en castellà. Les activitats i els treballs dels estudiants es poden fer en qualsevol de les dues llengües.

Primera sessió presencial (3 hores divendres a la tarda): presentació del curs, presentació dels participants.

Mòdul 1. Entorn econòmic i sistema financer

 • Tema 1: Els indicadors econòmics
 • Tema 2: Cicles econòmics
 • Tema 3: Interpretació dels indicadors econòmics per a la previsió als mercats financers
 • Tema 4. Concepte i components d’un sistema financer
 • Tema 5. Intermediaris financers
 • Tema 6. Actius financers
 • Tema 7. Mercats financers
 • Tema 8. Regulació
 • Tema 9. El BCE i la política monetària

Estudi de materials i tutoritzacióen línia

Segona sessió presencial (5 hores dissabte al matí): desenvolupament dels continguts del mòdul 1.

Mòdul 2. Matemàtica financera bàsica

 • Tema 1: Conceptes bàsics
 • Tema 2: Capitalització i actualització
 • Tema 3: Règims financers
 • Tema 4: Mesures de rendibilitat
 • Tema 5: Rendes financeres
 • Tema 6: Operacions de constitució

Estudi de materials i tutoritzacióen línia

Tercera sessió presencial (8 hores entre divendres a la tarda i dissabte al matí): inici de la sessió amb el test del mòdul 1 i desenvolupament dels continguts del mòdul 2.

Mòdul 3. Anàlisi d’estats financers

 • Tema 1: Introducció a l’anàlisi d’estats financers
 • Tema 2: Estats financers
 • Tema 3: Anàlisi del balanç de situació: introducció
 • Tema 4: Anàlisi del balanç de situació: les ràtios
 • Tema 5: Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
 • Tema 6: Rendibilitat, autofinançament i creixement
 • Tema 7: El fons de maniobra
 • Tema 8: Anàlisi amb dades sectorials
 • Tema 9: Anàlisi integral d’estats financers

Lectura del llibre i tutorització en línia

Quarta sessió presencial (4 hores divendres a la tarda): enfocament a la realitat d’Andorra.

Cinquena sessió presencial (8 hores entre divendres a la tarda i dissabte al matí): inici de la sessió amb el test del mòdul 2 i desenvolupament dels continguts del mòdul 3.

Mòdul 4. Anàlisi del risc

 • Tema 1: Introducció a l’anàlisi del risc de crèdit
 • Tema 2: Informació necessària per a la valoració del risc
 • Tema 3: Aspectes específics segons el tipus d’operació i de client
 • Tema 4: Aspectes qualitatius i quantitatius de l’empresa
 • Tema 5: Seguiment del risc

Lectura de llibre i tutorització en línia

Sisena sessió presencial (4 hores divendres a la tarda): enfocament a la realitat d’Andorra.

Setena sessió presencial (8 hores entre divendres a la tarda i dissabte al matí): inici de la sessió amb el test del mòdul 3 i desenvolupament dels continguts del mòdul 4. Es lliurarà un cas sobre anàlisi del risc que engloba els continguts dels 4 primers mòduls: els estudiants l’hauran de resoldre i exposar-lo en la dotzena sessió presencial.

Vuitena sessió presencial (4 hores divendres a la tarda): enfocament a la realitat d’Andorra.

Mòdul 5: Habilitats directives

 • Tema 1: Avaluació i retroacció
 • Tema 2: Gestió del temps
 • Tema 3: Prevenció del conflicte
 • Tema 4: Gestió d’equips
 • Tema 5: Presentacions eficaces

Novena, desena i onzena sessions presencials (3 divendres a la tarda i 3 dissabtes al matí): inici de la novena sessió amb el test del mòdul 4 i desenvolupament dels continguts del mòdul 5.

Mòdul 6. Productes bancaris bàsics

 • Tema 1: Productes de disponible
 • Tema 2: Productes d’estalvi i inversió
 • Tema 3: Productes de finançament per a particulars
 • Tema 4: Productes de finançament per a empreses
 • Tema 5: Serveis per a l’accés multicanal

Estudi de materials i tutorització en línia

Mòdul 7. Màrqueting financer

 • Tema 1: Concepte i naturalesa del màrqueting financer
 • Tema 2: Segmentació i posicionament
 • Tema 3: El producte
 • Tema 4: El preu
 • Tema 5: La comunicació
 • Tema 6: La distribució i el pla de màrqueting

Estudi de materials i tutoritzacióen línia

Dotzena sessió presencial (5 hores el dissabte al matí): presentació dels casos treballats als quatre primers mòduls.

Mòdul 8. Mercats financers. Part I: Mercats de capitals

 • Tema 1: Dipòsits i mercats monetaris
 • Tema 2: Mercats de renda fixa
 • Tema 3: Mercats de renda variable

Estudi de materials i tutoritzacióen línia

Tretzena sessió presencial (8 hores entre divendres a la tarda i dissabte al matí): inici de la sessió amb el test dels mòduls 6 i 7 i desenvolupament dels continguts del mòdul 8.

Mòdul 9. Mercats financers. Part II: Mercats i instruments derivats. Divises

 • Tema 1: Concepte d’instrument derivat
 • Tema 2: El mercat de futurs
 • Tema 3: El mercat d’opcions
 • Tema 4: Divises

Estudi de materials i tutoritzacióen línia

Catorzena sessió presencial (8 hores divendres a la tarda i dissabte al matí): inici de la sessió amb el test del mòdul 8 i desenvolupament dels continguts del mòdul 9.

Mòdul 10. Fiscalitat

 • Tema 1: Fiscalitat dels principals productes financers

Quinzena, setzena i dissetena sessions presencials (3 divendres a la tarda i 3 dissabtes al matí): inici de la quinzena sessió amb el test del mòdul 9 i desenvolupament dels continguts del mòdul 10.

Mòdul 11. Control de gestió

 • Tema 1: El control de gestió
 • Tema 2: La comptabilitat general
 • Tema 3: Comptabilitat analítica: càlcul de costos (1)
 • Tema 4: Comptabilitat analítica: càlcul de costos (2)
 • Tema 5: Comptabilitat pressupostària
 • Tema 6: Rendibilitat dels productes i de les unitats de negoci
 • Tema 7: Rendibilitat per client

Estudi de materials i tutoritzacióen línia

Test d’avaluació en línia del mòdul 10

Test d’avaluacióen línia del mòdul 11

Mòdul 12. Assessorament financer a la pràctica (mòdul de suport per a la l’elaboració dels casos)

 • Tema 1: El marc de relació entre el client i l’assessor financer
 • Tema 2: Determinació de l’estatus financer del client i dels seus objectius
 • Tema 3: Anàlisi de les necessitats del client: el cicle de vida del client basat en el seu pla financer
 • Tema 4: Concepte i etapes de la planificació financera personal (financial planning)

Estudi de materials i tutoritzacióen línia

Lliurament de cas pràctic.

Divuitena sessió presencial (5 hores el dissabte al matí): Presentació de casos d’assessorament financer.

Procés d’avaluació

Per superar el programa, els participants han d’aprovar els mòduls avaluables i els dos casos pràctics.

Els mòduls 1, 2, 3, 4, 8 i 9 consten d’una activitat pràctica (que suposa el 40% de la nota del mòdul) i d’un test presencial (que puntua l’altre 60%).

El mòdul 5 no és objecte d’avaluació.

Els mòduls 6 i 7 no tenen activitat pràctica i s’avaluen mitjançant el test presencial corresponent.

El mòdul 10 i 11 s’avaluarà mitjançant un test que es farà al campus virtual.

El mòdul 12 és un material de suport per ajudar els estudiants en el treball del segon cas pràctic, de manera que no és objecte d’avaluació.

Els casos s’avaluen a partir de la presentació que se’n farà a la darrera sessió presencial.

És obligatòria una assistència mínima al 80% de les sessions presencials per poder obtenir el títol.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior, obtindran un diploma de postgrau en direcció bancària per la Universitat d’Andorra i, en cas que la titulació també sigui reconeguda per la Universitat Pompeu Fabra, un diploma de postgrau en direcció bancària per aquesta universitat.

En cas que no es disposi de la titulació universitària especificada, s’obtindrà un diploma d’aprofitament en direcció bancària per la Universitat d’Andorra i un certificat acreditatiu en direcció bancària per la Barcelona School of Management.

Inscripció i matrícula

Inscripcions i matrícula: fins al 7 de setembre del 2016

Preu de la matrícula: 2.700 €

Lloc: www.uda.ad

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
Fax: 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad
www.uda.ad

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page