Postgrau en Fiscalitat

Organitza

Presentació

En el context actual d’Andorra, s’està desenvolupant un sistema tributari que comporta la necessitat de formar i reciclar professionals en l’àrea de la consultoria o la direcció fiscal de l’empresa.

El postgrau en fiscalitat dóna a conèixer de forma completa i de manera pràctica tots els impostos que conformen el sistema tributari andorrà, així com els problemes, les fórmules i les solucions que planteja la fiscalitat internacional en relació amb les inversions d’Andorra a l’estranger i les inversions dels no-residents a Andorra.

Aquest programa es desenvolupa amb el suport de la resolució de casos reals.

Els objectius principals d’aquest programa són:

  • Proporcionar els coneixements necessaris per aplicar el Sistema tributari andorrà.
  • Aprendre a solucionar els problemes que es presenten en l’activitat i el funcionament diaris d’una empresa.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit als titulats universitaris en estudis relacionats amb el sector empresarial, econòmic, jurídic o financer i a empresaris, professionals liberals i professionals especialitzats en aquests àmbits. També va dirigit a directors financers, administratius i executius.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és presencial i combina les classes lectives presencials que es faran a la Universitat d’Andorra, amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el campus virtual.

Com qualsevol altra activitat professional, l’assessoria fiscal requereix conèixer la teoria i la pràctica. Per això, les sessions lectives combinen l’exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i la resolució de casos extrets de l’experiència real.

En ambdós aspectes el participant té una participació activa. En relació amb la teoria i com a preparació de cada sessió, haurà de fer la feina de recopilar i estudiar la documentació relativa a la matèria: normativa, jurisprudència, doctrina i comentaris seleccionats. En els supòsits pràctics, a més d’aquesta feina prèvia de documentació, haurà de proposar la solució o les solucions que trobi més adequada(es), mitjançant l’aplicació dels coneixements adquirits.

El material documental bàsic es trobarà a l’aula virtual per evitar tant com sigui possible el subministrament de fotocòpies.

El campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

L’aula del campus virtual és l’espai on es pot accedir a tota la informació rellevant per al seguiment del programa.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 30 crèdits europeus i es desenvolupa de setembre a juny.

Les classes lectives presencials representen una càrrega de 180 hores i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 16 a les 20 h) i els dissabtes al matí (de les 10 a les 14 h).

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.
Per poder posar en marxa el programa cal que hi hagi un mínim de 20 estudiants matriculats.

Direcció acadèmica

Antoni Durán-Sindreu Buxadé, professor associat d’economia aplicada, sistema fiscal espanyol i règim fiscal de l’empresa del Departament d’Economia i Empresa a la Universitat Pompeu Fabra, doctor en dret, economista, assessor fiscal, president de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i director del màster en fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra.

Coordinació acadèmica

Pilar Escaler, llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, postgrau en fiscalitat internacional per la Universitat de Barcelona, directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i professora col·laboradora de l’Àrea d’Empresa de la Universitat d’Andorra.

Professorat

  • Daniel Autet Gubieras. Advocat, professor associat de dret d’empresa de l’ESIC i professor del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Àngel M. Ceniceros Gratis, professor associat a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, advocat, assessor fiscal i professor del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Antoni Durán-Sindreu Buxadé, professor associat d’economia aplicada, sistema fiscal espanyol i règim fiscal de l’empresa del Departament d’Economia i Empresa a la Universitat Pompeu Fabra, doctor en dret, economista, assessor fiscal i director del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Vladimir Fernández Armengol, llicenciat en administració i direcció d’empreses pel centre Abat Oliva (Universitat de Barcelona), professor col·laborador de l’Àrea d’Empresa de la Universitat d’Andorra i auditor i assessor fiscal.
  • Eduard Jordi Bober, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Dret empresarial, en Banca i finances. Auditor censor jurat de comptes i assessor fiscal. Professor col·laborador de l’Àrea d’Empresa de la Universitat d’Andorra i de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
  • José Manuel Luna Barasoain, professor associat d’economia aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona, llicenciat en dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància i professor del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Albert Sagués Cuxart, economista i assessor fiscal, professor associat d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra i professor del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Marc Vilallonga Puy, llicenciat en dret per la Universitat de Perpinyà, màster en dret d’empresa per la Universitat Pompeu Fabra, diploma en principles of international and comparative taxation per l’International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD, Tax Academy, advocat i assessor tributari.

Programa acadèmic

La llengua habitual de comunicació, tant a les sessions presencials com al campus virtual serà el català. Els materials didàctics estan en català.

Mòdul 1: Nocions bàsiques de comptabilitat (24 hores).
Mòdul 2: Sistema tributari (16 hores).
Mòdul 3: Impost General Indirecte (1). (24 hores).
Mòdul 4: Impost General Indirecte (2). (24 hores).
Mòdul 5: Impost sobre Societats (20 hores).
Mòdul 6: Impost sobre la Renda d’Activitats Econòmiques (16 hores).
Mòdul 7: Impost sobre la renda de les persones físiques (24 hores).
Mòdul 8: Impost sobre la Renda de no residents i Fiscalitat internacional (16 hores).
Mòdul 9: Taxes, impostos especials i fiscalitat comunal (8 hores).
Mòdul 10: Fiscalitat i empresa: visió global (8 hores).

Procés d’avaluació

Assistència mínima a un 80% de les sessions presencials.

Per superar el programa, els participants que compleixin el mínim d’assistència hauran de superar els treballs proposats a classe i les proves corresponents a la conclusió de cada mòdul, que també es faran en les sessions presencials.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior, obtindran un diploma de postgrau en fiscalitat per la Universitat d’Andorra i, en cas que la titulació també sigui reconeguda per la Universitat Pompeu Fabra, un diploma de postgrau en fiscalitat per aquesta universitat.

En cas que no es disposi de la titulació universitària descrita al paràgraf anterior s’obtindrà un diploma d’aprofitament en fiscalitat per la Universitat d’Andorra i un certificat acreditatiu en fiscalitat per la UPF Barcelona School of Management.

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
Fax: 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad
www.uda.ad

Amb la col·laboració de:

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page