Futurs estudiants

La Universitat d’Andorra és l’única universitat pública estatal del Principat d’Andorra.

Té com a missió bàsica respondre a les necessitats de la societat andorrana, tant en els aspectes relatius a l’ensenyament superior com en la recerca i la transferència de tecnologia i coneixement, tot amb un alt nivell de qualitat i adaptat a la realitat i les dimensions del país.

És vocació de la Universitat d’Andorra mantenir una actitud d’obertura, tant de cara a la nostra societat, on cerca col·laboració, i a la qual serveix, com de cara a les institucions internacionals, amb criteris de flexibilitat i d’optimització de recursos.

La Universitat d’Andorra centra la seva activitat en l’alumne, tant des del punt de vista científic com humanista, desenvolupant la creativitat, l’anàlisi crítica i el desig de continuar aprenent de manera autònoma.

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page