Màster en dret

El màster en dret té com a objectiu principal permetre ampliar els coneixements i complementar les com­petències i habilitats adquirides amb un bàtxelor en dret per tal d’assolir un doble objectiu: especialitzar-se per a l’exercici de diverses professions o continuar estudis de doctorat.

El màster va dirigit a estudiants amb formació prèvia en dret que volen aprofundir en el coneixement d’aquesta àrea.

Modalitat de l’ensenyament

Virtual

Accés

Titulacions que donen accés directe al màster en dret de la Universitat d’Andorra:

 • Bàtxelor en dret
 • Llicenciatura en dret

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

En tots els casos cal sol·licitar procés d’avaluació d’estudis previs per analitzar possibles equivalències entre el pla d’estudis d’accés i el màster i establir, si escau, els complements de formació que calgui cursar.

La resta de titulacions no tenen accés al màster.

Competències

Concretament, els titulats de màster en dret de la Universitat d’Andorra seran capaços, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

Competències transversals:

 • Capacitat per comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, pel que fa a qüestions complexes, tant amb públics especialitzats com no.
 • Capacitat per identificar, analitzar de forma crítica, sintetitzar i resoldre problemes per adaptar-se a situacions noves o complexes.
 • Capacitat d’utilitzar, innovar i aplicar les tecnologies de la informació.
 • Capacitat de treballar tant de forma autònoma, com en equips multidisciplinaris i en contextos inter­nacionals.
 • Capacitat per cercar, discriminar, organitzar i utilitzar informació complexa en un entorn professional especialitzat.
 • Capacitat per prendre decisions i aplicar els coneixements d’acord amb valors ètics i pràctiques social­ment responsables, i dins del marc legal.
 • Capacitat de planificar i organitzar les pròpies necessitats d’aprenentatge i actualitzar coneixements de manera autodirigida i autònoma, al llarg de la vida professional.
 • Capacitat d’identificar i explotar una oportunitat comprometent els recursos necessaris i assumint el risc que comporti amb l’objectiu de realitzar un projecte.

Competències específiques:

 • Capacitat per aplicar els coneixements de les principals branques del dret especialitzats a la realitat canviant a la qual s’enfronten els professionals del dret per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats en el seu exercici professional.
 • Capacitat per esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la pro­ducció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Capacitat d’integrar, en el marc dels sistemes jurisdiccionals nacionals i internacionals, la defensa dels drets de les persones físiques o jurídiques.
 • Capacitat per aplicar les diferents tècniques de composició d’interessos i saber solucionar problemes emprant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Capacitat per aplicar els drets i deures deontològics en l’exercici de la professió.
 • Capacitat d’avaluar les diverses responsabilitats vinculades a l’exercici de l’activitat professional, inclo­sa la responsabilitat social.
 • Capacitat per identificar conflictes d’interessos i conèixer l’abast del secret professional i de la confi­dencialitat, tot preservant la independència de criteri.
 • Capacitat per integrar-se en l’entorn organitzatiu i de gestió dels professionals del dret en el context d’Andorra.
 • Capacitat per escollir l’estratègia correcta per a la defensa dels drets de les persones físiques o jurídi­ques en les principals branques del dret, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràc­tica professional.
 • Capacitat per motivar en dret i formalitzar de forma oral i escrita actes jurídics, executables i adaptats al seu context.
 • Capacitat per conèixer conceptes bàsics del llenguatge jurídic en anglès, castellà i francès.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del màster en dret de 120 crèdits europeus. Aquest màster inclou assignatures obligatòries (90 crèdits europeus) i assignatures optatives (18 crèdits europeus) i crèdits de lliure elecció (12 crèdits europeus).

Exceptuant els crèdits optatius, les assignatures detallades són obligatòries.

Sem. Assignatures CE* Total
1 Dret processal civil i dret internacional privat d’Andorra

Dret penal i dret processal penal d’Andorra

Habilitats tècniques de l’advocat

Metodologia jurídica

Introducció al dret de la Unió Europea

Crèdits optatius

6

6

6

4

4

4

30
2 Dret empresarial europeu

Dret laboral i dret de la seguretat social

Fiscalitat d’Andorra

Dret civil d’Andorra II

Dret administratiu d’Andorra

Crèdits optatius

4

4

6

4

4

8

30
3 Urbanisme d’Andorra

Deontologia de l’Advocat a Andorra

Treball fi de màster

Crèdits optatius

Crèdits de lliure elecció

3

3

6

6

12

30
4 Pràctiques civil i mercantil

Pràctiques penal

Pràctiques administratiu i social

10

10

10

30
Total 120

*CE: crèdits europeus.

Sortides professionals

El perfil de formació que es proporciona als titulats amb el màster en dret els dóna accés a la professió d’advocat a Andorra. Aquesta titulació eximeix de la superació de les proves d’accés a la professió d’advocat, tal i com estableix l’article 11.1 del decret d’aprovació del Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat .

El màster en dret també proporciona als titulats les competències per a l’exercici de la professió jurídica, tant en l’àmbit públic, com en el privat, amb un enfocament nacional i internacional.

El màster en dret també facilita el compliment dels requisits d’accés al programa de doctorat de la Universitat d’Andorra.

Continuïtat d’estudis

El màster en dret dóna accés als estudis de tercer cicle (doctorat) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.