Obtenció del grau en administració i direcció d’empreses per als estudiants de l’UdA

Els estudiants que hagin obtingut el títol de bàtxelor en administració d’empreses a l’UdA i desitgin obtenir el grau en administració i direcció d’empreses de la UOC se’ls reconeixeran:

  • Els 144 crèdits corresponents a les assignatures del grau en administració i direcció d’empreses de la UOC que es detallen (60 crèdits bàsics, 66 crèdits obligatoris i 18 crèdits optatius ).
  • 18 crèdits del Minor d’Andorra (18 crèdits optatius)
  • Màxim 18 crèdits d’assignatures optatives/lliure elecció del pla d’estudis del bàtxelor en administració d’empreses que corresponguin a assignatures del pla d’estudis del grau en administració i direcció d’empeses de la UOC i que no figurin a la llista.

Assignatures del grau en administració i direcció d’empreses de la UOC que es reconeixen als estudiants que han superat el bàtxelor de l’UdA.
 

Assignatures del grau en administració i direcció d’empreses Tipologia Crèdits ECTS
Comportaments dels agregats econòmics B 6
Fonaments de màrqueting B 6
Fonaments d’estadística B 6
Idioma modern I: Anglès B 6
Iniciació a les competències TIC B 6
Iniciativa emprenedora B 6
Introducció a la informació financera B 6
Introducció a l’empresa B 6
Introducció al dret B 6
Mercats i conducta B 6
Comptabilitat de costos O 6
Comptabilitat financera O 6
Control pressupostari i de gestió O 6
Direcció de màrqueting O 6
Finançament empresarial O 6
Fonaments de matemàtiques O 6
Idioma modern II: Anglès O 6
Introducció a la comptabilitat O 6
Organització d’empreses O 6
Persones i organitzacions O 6
Valoració de les operacions financeres O 6
Auditoria externa OP 6
Comerç exterior OP 6
Ús de SI en les organitzacions OP 6
SUBTOTAL   144
Minor Andorra (*) OP 18
SUBTOTAL   162
Assignatures optatives i/o lliure elecció del bàtxelor en administració d’empreses (UdA) que siguin del grau ADE i que no figurin a la llista anterior (**)   18
TOTAL   180

(B) Bàsica        (O) Obligatòria        (OP) Optativa

(*) Els estudiants del bàtxelor en administració d’empreses que vulguin obtenir el grau de la UOC hauran d’haver cursat totes les assignatures del minor d’Andorra (Projecte d’empresa, Història econòmica d’Andorra i Entorn empresarial d’Andorra).

(**) Per tal de rendibilitzar al màxim els crèdits cursats a l’UdA en el marc del grau de la UOC, d’aquests 18 crèdits optatius del Bàtxelor de la UdA, com a màxim 12 poden ser optatius del grau i la resta han de ser obligatoris del grau.

Per obtenir el grau de la UOC caldrà realitzar un Treball de fi de grau que no sigui un pla d’empresa.     

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn