Treballeu amb nosaltres

Professorat 

El professorat fix és el que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte  és de durada indeterminada, i se signa després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 39.5 de la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior.
Les places de professorat fix es fan públiques al BOPA.
El professorat fix és designat per una comissió́ formada pel rector, el director del centre universitari concernit i tres membres del professorat, dos dels quals han de ser docents del més alt nivell de dues altres universitats públiques en l’especialitat acadèmica de la plaça que s’anunciï̈ a la convocatòria.

Ofertes actuals:

 • Professorat ordinari a temps complert
  Es convoquen dues places de personal docent eventual a temps complet (nivell L) a la Universitat d’Andorra.

  • Tipus de plaça:
   • Règim: personal docent a temps complet.
   • Durada: termini inicial a partir del dia 1 de juliol del 2018 fins al dia 15 de juliol del 2019, prorrogable per tres anys més.
  • Requisits:
   • Permís de treball a Andorra.
   • Titulació de segon cicle (MATES IV, de 300 crèdits europeus) reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior. La titulació de primer o de segon cicle ha de ser en l’àmbit de l’educació.
   • Nivell de català equivalent al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR) o coneixements equivalents de llengua catalana.
   • Coneixement de la llengua anglesa o francesa per poder vehicular classes en alguna de les dues llengües.
 • Sol·licituds: les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00 hores del dia 31 de maig del 2018, en un sobre tancat i acompanyada de:
  • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
  • Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si escau)
  • Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
  • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
  • Certificat d’antecedents penals.
  • Declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap a administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu.
 • Procés de selecció: el professorat visitant, col·laborador i ajudant és designat per la direcció del centre, previ informe favorable d’una comissió formada per tres membres del professorat.
  Les persones que aspirin a aquests llocs de treball hauran de presentar-se a la prova de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra, les bases de la qual poden recollir-se a la recepció de la Universitat d’Andorra.
  Per a més informació: Alexandra Saz: asaz@uda.ad 


Professorat col·laborador

El professorat col·laborador és un especialista de reconeguda competència que desenvolupa  la seva activitat professional fora de la Universitat d’Andorra, i els serveis del qual són indispensables per completar la tasca docent i de recerca de la Universitat. El contracte és de dedicació parcial i de durada limitada.
Les places de professorat col·laborador es fan públiques al web de la Universitat.
El professorat col·laborador és designat pel director del centre, previ informe favorable d’una comissió formada per tres membres del professorat, presidida per un membre del professorat fix.
Per presentar-se al procés de selecció de professorat col·laborador cal seguir el procediment establert a la convocatòria pública i complir els requisits que s’estableixin.

Ofertes actuals:

 • Professorat col·laborador que vehiculi en anglès o francès
  Àmbits curriculars:
  Informàtica (anglès)
  Matemàtiques/estadística (anglès)
  Economia i empresa (anglès)
  Infermeria (anglès)
  Educació (anglès i francès)
  Requisits:
  Titulació de segon cicle en l’àmbit curricular de nivell MATES IV (reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior)
  Experiència docent
  Nivell avançat de llengua catalana
  Nivell avançat de llengua anglesa/francesa amb capacitat per vehicular docència en aquesta llengua
  Les candidatures s’han de presentar a la Universitat d’Andorra (plaça de la Germandat, 7, AD600 Sant Julià de Lòria).
 • Per presentar una autocandidatura al procés de selecció de professorat col·laborador, cal enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent uda@uda.ad


Personal administratiu i tècnic

El personal administratiu i tècnic desenvolupa la gestió i l’administració en els àmbits administratiu, de recursos humans, afers econòmics, serveis generals, serveis informàtics, comunicació i biblioteca, així com en relació amb altres processos administratius o de suport que es puguin determinar.
La Llei d’ordenació de l’ensenyament superior estableix que el personal administratiu i tècnic és contractat per la Universitat d’acord amb la legislació laboral andorrana. Es garanteix la publicitat i la selecció objectiva d’acord amb els mèrits acreditats, sense perjudici de proves especifiques de selecció.
El personal administratiu i tècnic pot ser contractat a temps complert o a temps parcial, i per durada determinada o indeterminada, segons allò que estableixi la convocatòria del procés selectiu en curs.

Ofertes actuals:

 • Tècnic/a de comunicació
  Es convoca una plaça eventual de tècnic/a de comunicació per a la Universitat d’Andorra.
  Tipus de plaça:
  – Règim: personal no docent a temps complet (la dedicació podrà pactar-se a jornada parcial).
  – Durada: un any a partir de l’1 de setembre del 2018.
  Requisits:
  – Permís de treball a Andorra.
  – Titulació oficial de primer cicle MATES II, preferentment en Ciències de la informació, Comunicació, Periodisme o Publicitat i relacions públiques, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.
  – Experiència laboral demostrable en mitjans de comunicació o en gabinets de comunicació, en gestió de comunitats en xarxes socials o de llocs web.
  – Nivell de català equivalent al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR) o coneixements equivalents de llengua catalana.
  – Nivell d’anglès equivalent al B2 del CEFR o coneixements equivalents de llengua anglesa.
  Sol·licituds: les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00 hores del dia 8 de juny del 2018, en un sobre tancat i acompanyada de:
  – Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
  – Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si escau).
  – Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
  – Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i els mèrits aportats.
  – Certificat d’antecedents penals.
  – Declaració jurada de no haver estat acomiadat/da de forma ferma de cap administració andorrana a conseqüència d’un expedient administratiu.
  L’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat.
  Les persones que aspirin a aquest lloc de treball hauran de presentar-se a la prova de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra, les bases de la qual poden recollir-se a la recepció de la Universitat d’Andorra.
  Per a més informació: comunicacio@uda.ad
 • Per presentar una autocandidatura al procés de selecció de personal administratiu i tècnic, cal enviar el CV indicant el servei al qual es vol optar a l’adreça següent uda@uda.ad