Treballeu amb nosaltres

Professorat 

El professorat fix és el que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte  és de durada indeterminada, i se signa després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 39.5 de la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior.
Les places de professorat fix es fan públiques al BOPA.
El professorat fix és designat per una comissió́ formada pel rector, el director del centre universitari concernit i tres membres del professorat, dos dels quals han de ser docents del més alt nivell de dues altres universitats públiques en l’especialitat acadèmica de la plaça que s’anunciï̈ a la convocatòria.

Ofertes actuals:

 • Professorat ordinari a temps complet
  Es convoca una plaça vacant de professorat ordinari a temps complet (nivell L) a la Universitat d’Andorra.

  • Tipus de plaça:
   • Règim: professorat ordinari a temps complet.
   • Durada: temps indefinit a partir del dia 1 de novembre del 2018.
  • Requisits:
   • Permís de treball a Andorra.
   • Titulació de segon cicle (MATES IV, de 300 crèdits europeus) preferentment en algunes de les àrees en les quals la Universitat d’Andorra imparteix docència, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.
   • Titulació universitària de tercer cicle (MATES V) a obtenir abans del 31/12/2023 (en cas de no tenir la titulació de tercer cicle en el moment d’accedir al lloc de treball, el/la candidat/a estarà en situació de contractació eventual fins a l’assoliment del tercer cicle –si és abans del 31/12/2023- o fins a la data límit del 31/12/2023 en la qual finalitzarà el seu contracte).
   • Nivell de català equivalent al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR) o coneixements equivalents de llengua catalana.
   • Coneixement de la llengua anglesa per poder vehicular classes en aquesta llengua a obtenir abans del 31/12/2023 (en cas de no tenir el coneixement de la llengua anglesa per poder vehicular classes en aquesta llengua en el moment d’accedir al lloc de treball, el/la candidat/a estarà en situació de contractació eventual fins a l’assoliment d’aquest requisit –si és abans del 31/12/2023- o fins a la data límit del 31/12/2023 en la qual finalitzarà el seu contracte).
 • Sol·licituds: les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00 hores del dia 14 de setembre del 2018, en un sobre tancat i acompanyada de:
  • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
  • Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si escau)
  • Certificat d’antecedents penals
  • Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
  • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
  • Declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap a administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu.
 • Procés de selecció: l’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat. La comissió serà formada pel rector, el director del centre universitari concernit i tres professors, dos dels quals seran docents del més alt nivell de dues altres universitats públiques.
  Les persones que aspirin a aquests llocs de treball hauran de presentar-se a la prova de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra, les bases de la qual poden recollir-se a la recepció de la Universitat d’Andorra.
  Per a més informació: Alexandra Saz: asaz@uda.ad 
 • Personal docent eventual a temps complet (concurs internacional)
  Es convoca per concurs internacional una plaça de personal docent eventual a temps complet a la Universitat d’Andorra.

  • Tipus de plaça:
   • Règim: personal docent a temps complet.
   • Durada: termini inicial a partir del dia 1 d’octubre del 2018 fins el dia 15 de juliol del 2019, prorrogable per tres anys més.
  • Requisits:
   • Estar en condicions d’obtenir l’autorització de residència i treball a Andorra, en cas de no tenir-la.
   • Titulació de segon cicle (MATES IV, de 300 crèdits europeus) reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior. La titulació de primer o de segon cicle ha de ser en l’àmbit de l’educació.
   • Nivell de català equivalent al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR) o coneixements equivalents de llengua catalana.
   • Coneixement de la llengua anglesa per poder vehicular classes en alguna de les dues llengües.
 • Sol·licituds: les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00 hores del dia 3 de setembre del 2018, en un sobre tancat i acompanyada de:
  • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
  • Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si escau)
  • Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
  • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
  • Declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap a administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu.
 • Procés de selecció: el professorat visitant, col·laborador i ajudant és designat per la direcció del centre, previ informe favorable d’una comissió formada per tres membres del professorat.
  Les persones que aspirin a aquests llocs de treball hauran de presentar-se a la prova de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra, les bases de la qual poden recollir-se a la recepció de la Universitat d’Andorra.
  Per a més informació: Alexandra Saz: asaz@uda.ad 


Professorat col·laborador

El professorat col·laborador és un especialista de reconeguda competència que desenvolupa  la seva activitat professional fora de la Universitat d’Andorra, i els serveis del qual són indispensables per completar la tasca docent i de recerca de la Universitat. El contracte és de dedicació parcial i de durada limitada.
Les places de professorat col·laborador es fan públiques al web de la Universitat.
El professorat col·laborador és designat pel director del centre, previ informe favorable d’una comissió formada per tres membres del professorat, presidida per un membre del professorat fix.
Per presentar-se al procés de selecció de professorat col·laborador cal seguir el procediment establert a la convocatòria pública i complir els requisits que s’estableixin.

Ofertes actuals:

 • Professorat col·laborador que vehiculi en anglès o francès
  Àmbits curriculars:
  Informàtica (anglès)
  Matemàtiques/estadística (anglès)
  Economia i empresa (anglès)
  Infermeria (anglès)
  Educació (anglès i francès)
  Requisits:
  Titulació de segon cicle en l’àmbit curricular de nivell MATES IV (reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior)
  Experiència docent
  Nivell avançat de llengua catalana
  Nivell avançat de llengua anglesa/francesa amb capacitat per vehicular docència en aquesta llengua
  Les candidatures s’han de presentar a la Universitat d’Andorra (plaça de la Germandat, 7, AD600 Sant Julià de Lòria).
 • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent: uda@uda.ad


Personal administratiu i tècnic

El personal administratiu i tècnic desenvolupa la gestió i l’administració en els àmbits administratiu, de recursos humans, afers econòmics, serveis generals, serveis informàtics, comunicació i biblioteca, així com en relació amb altres processos administratius o de suport que es puguin determinar.
La Llei d’ordenació de l’ensenyament superior estableix que el personal administratiu i tècnic és contractat per la Universitat d’acord amb la legislació laboral andorrana. Es garanteix la publicitat i la selecció objectiva d’acord amb els mèrits acreditats, sense perjudici de proves especifiques de selecció.
El personal administratiu i tècnic pot ser contractat a temps complert o a temps parcial, i per durada determinada o indeterminada, segons allò que estableixi la convocatòria del procés selectiu en curs.

Ofertes actuals:

 • Actualment no hi ha cap oferta

 • Per presentar una autocandidatura de personal administratiu i tècnic, podeu enviar el CV indicant el servei al qual es vol optar a l’adreça següent: uda@uda.ad