Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Alteracions del llenguatge (oral, escrit i matemàtic)

Alteracions del llenguatge (oral, escrit i matemàtic)

Descripció    

El present curs d’actualització fa un plantejament global al voltant de la capacitat lingüística en un context escolar partint d’una anàlisi, d’un diagnòstic fins a fer una proposta d’actuació.

Per una banda se centra en la capacitat lingüística i contribueix a poder conèixer les dificultats del llenguatge que apareixen en el context escolar i saber utilitzar tècniques bàsiques per a compensar-les (reconèixer dificultats en el llenguatge, programar una intervenció que inclogui avaluació i reeducació i realitzar actuacions per prevenir els problemes del llenguatge).

Per una altra banda proporciona coneixements bàsics sobre diversos aspectes relacionats amb l’adquisició de la lectoescriptura. En primer lloc, veient la hipòtesi del reciclatge neuronal i les rutes d’aprenentatge per la lectura i l’escriptura. També incorporant coneixements sobre les alteracions del llenguatge escrit (disgrafia, disortografia). Així com integrant els coneixements apresos dins les metodologies que són efectives per aprendre a llegir i a escriure.

Finalment, es fa una introducció a les dificultats de l’aprenentatge de les matemàtiques, al desenvolupament del llenguatge matemàtic en l’etapa evolutiva de primària, es revisen les definicions de discalcúlia, l’etiologia, els signes d’alerta així com diferents maneres d’intervenir a l’aula.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en l’educació inclusiva, l’ensenyament especialitzat i l’atenció a la diversitat.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és virtual amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el Campus virtual, tot i que hi ha una sessió de 3 hores lectives presencials, que es fa a la Universitat d’Andorra.

Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra  com a entorn virtual d’aprenentatge, el qual ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació́, l’accés a la informació́ i el lliurament d’activitats.

L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així́ mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació́. Per altra banda, hi haurà 3 hores de presencialitat a la Universitat d’Andorra com a espai de continuïtat entre les sessions virtuals.

La llengua vehicular del programa és el català.

Professorat

 • Eva Aguilar Mediavilla, profesora de Psicologia del llenguatge a la Universitat de les Illes Balears
 • Daniel Adrover Roig, professor de Pedagogia aplicada a la Universitat de les Illes Balears
 • Mercè Casals Solé, professora d’Atenció a la diversitat a la Universitat d’Andorra

Programa

Bloc de continguts sobre les Desenvolupament i dificultats en el llenguatge oral en el context escolar (1,5 crèdits europeus, virtual)

 • Adquisició del llenguatge
 • Principals dificultats del llenguatge al context escolar
 • Intervenció de les dificultats del llenguatge dins l’escola
  • Prevenció dels problemes d’adquisició del llenguatge
  • Procés d’avaluació del llenguatge
  • Intervenció en llenguatge i audició dins el context escolar

Bloc de continguts sobre Alteracions del llenguatge escrit en el context escolar (1 crèdit europeu, virtual)

 • Neurones per aprendre a llegir
 • Dues rutes per a la lectura
 • La disgrafia i la disortografia
 • Predictors de l’adquisició de la lectura
 • La importància del coneixement semàntic per a la comprensió lectora
 • Consideracions finals: del laboratori de neurociència a l’aula de l’escola

Bloc de continguts sobre Alteracions de llenguatge matemàtic en el context escolar (0,5 crèdits europeus, presencial)

 • Comprensió del concepte de discalcúlia
 • Identificació dels indicadors observables a l’aula dels alumnes amb discalcúlia
 • Anàlisi de les principals dificultats de l’aprenentatge que poden aparèixer en alumnes amb discalcúlia.
 • Identificació dels problemes emocionals, conductuals i socials que poden presentar aquests alumnes
 • Desenvolupament de pràctiques d’intervenció per donar resposta educativa a aquests alumnes

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 3 crèdits europeus, corresponents a una dedicació aproximada de 90 hores per part de l’estudiant, que es desenvoluparan del 12 de setembre al 12 de novembre de 2023.  La part presencial del programa serà el dia 31 d’octubre de les 18 h a les 21 h a la Universitat d’Andorra.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, l’estudiant haurà d’haver complert amb l’assistència del dia 31 i haver aprovat les activitats de cada bloc.

Titulació

Les persones que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Alteracions del llenguatge (oral, escrit i matemàtic) expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins a l’1 de setembre del 2023

Matrícula: fins al 10 de setembre del 2023

Preu: 202,74 euros

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual (excepte una sessió presencial)

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Durada:

De setembre a novembre de 2023

   Idiomes:

català