Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Atenció a la diversitat i necessitats educatives individuals a l’adolescència

Atenció a la diversitat i necessitats educatives individuals a l’adolescència

Descripció    

El present curs d’actualització pretén donar el coneixement necessari per a poder atendre la diversitat a l’aula de la manera més ajustada possible, tenint en compte la totalitat dels alumnes. Per això, serà fonamental garantir les mateixes oportunitats, disminuir les barreres a l’aprenentatge i a la participació i potenciar els talents personals de cadascú.

Els continguts i activitats dissenyades han de permetre:

 • Diferenciar els conceptes “exclusió”, “segregació”, “integració” i “inclusió”.
 • Comprendre els fonaments teòrics de l’atenció a la diversitat.
 • Conèixer la diferenciació pedagògica i els seus elements.
 • Descriure les diferents tipologies de diversitat que trobem a les aules.
 • Identificar les implicacions acadèmiques i emocionals de cada tipus de diversitat, sent sensible a les individualitats.
 • Reconèixer els recursos interns i externs al centre per atendre els alumnes amb la major qualitat possible.
 • Dissenyar una resposta educativa ajustada a les necessitats individuals, destinada a potenciar el desenvolupament de les capacitats de cada alumne, tenint en compte el propi estil d’aprenentatge, els interessos i les motivacions de cadascú.
 • Treballar per afavorir el pensament crític per tal d’esdevenir capaços de reflexionar i fer una proposta educativa que garanteixi les mateixes oportunitats per al desenvolupament màxim de les capacitats individuals.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en l’educació inclusiva, l’ensenyament especialitzat i l’atenció a la diversitat.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és semipresencial, combinant una part virtual amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el Campus virtual, i quatre sessions de 2 hores lectives presencials cadascuna, que es fan a la Universitat d’Andorra.

Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com a entorn virtual d’aprenentatge, el qual ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació́, l’accés a la informació́ i el lliurament d’activitats.

L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així́ mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació́. Per altra banda, hi haurà 8 hores de presencialitat a la Universitat d’Andorra com a espai de continuïtat entre les sessions virtuals.

La llengua vehicular del programa és el català.

Professorat

 • Elisa Bonvilà Queija, psicòloga a Servei d’Atenció i Intervenció neuropsicològica (SAINE) d’Andorra
 • José Antonio Pérez Alonso, director nacional d’Special Olympics d’Andorra
 • Carlos Alberto de Jesús Caiado, director tècnic de la  Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA)

Programa

Bloc de continguts sobre l’Atenció a la Diversitat i necessitats educatives individuals a l’adolescència (1 crèdit europeu virtual i 6 hores presencials)

 • Diferenciació dels conceptes “exclusió”, “segregació”, “integració” i “inclusió”.
 • Principis per a l’atenció a la diversitat.
 • Les diferents diversitats a l’aula.
 • Recursos per a l’atenció a la diversitat.
 • La diferenciació pedagògica.

Bloc de continguts sobre l’esport adaptat (2 hores presencials)

 • Guia d’Esports Unificats per escoles i joves
 • Guia d’activitats Olimpíades Especials Atletes joves en escoles, en comunitats, a casa.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2 crèdits europeus, corresponents a una dedicació aproximada de 60 hores per part de l’estudiant, que es desenvoluparan del 12 de setembre al 12 de novembre de 2023.  La part presencial del programa serà els dies 21 i 28 de setembre, 5 i 10 d’octubre de les 18 h a les 20 h a la Universitat d’Andorra.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, l’estudiant haurà d’haver complert amb l’assistència dels quatre dies i haver aprovat les activitats de cada bloc.

Titulació

Les persones que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Atenció a la Diversitat i necessitats educatives individuals a l’adolescència expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins a l’1 de setembre del 2023

Matrícula: fins al 10 de setembre del 2023

Preu: 135,16 euros

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

2 crèdits europeus

   Durada:

De setembre a novembre de 2023

   Idiomes:

català

Amb la col·laboració de: