Bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica, llevador/a

Amb la col·laboració de

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Introducció

La llevadora està reconeguda com una professional responsable que treballa conjuntament amb les dones per proporcionar el suport necessari, les atencions i consells durant l’embaràs, el part i el puerperi, dirigir els naixements sota la seva pròpia responsabilitat i proporcionar atencions al nounat i al lactant. Aquestes atencions inclouen les mesures preventives, la promoció i l’atenció del naixement normal, la detecció de complicacions en la mare i el nen, l’accés a atencions mèdiques o altra assistència adequada i l’execució de mesures d’emergència.

La llevadora assumeix una tasca importat en l’assessorament i l’educació per a la salut, no només per a la dona, sinó també en el si de les famílies i de la comunitat. Aquest treball ha d’incloure l’educació prenatal i la preparació per a la maternitat i es pot estendre a la salut de les dones, la salut sexual o reproductiva i les atencions als nens.

Àmbits de treball

Una llevadora pot exercir en qualsevol àmbit, incloent el domicili, la comunitat, els hospitals, les clíniques o les unitats de salut.

Les competències del/de la llevador/a

 1. Donar informació i assessorament adequats sobre planificació familiar.
 2. Diagnosticar l’embaràs i vigilar-lo durant el seu curs normal; efectuar els reconeixements necessaris per a la supervisió del desenvolupament dels embarassos normals.
 3. Prescriure o assessorar sobre les exploracions necessàries per un diagnòstic precoç de qualsevol embaràs de risc.
 4. Establir un programa de preparació per als futurs pares per garantir-los la preparació completa per al part i aconsellant-los en matèria d’higiene i nutrició.
 5. Prescriure certs medicaments.
 6. Assistir la partera durant el desenvolupament del treball de part i vigilar l’estat del fetus pels mitjans tècnics i clínics apropiats.
 7. Portar a terme el part normal quan es tracti d’una presentació de vèrtex, incloent-hi, si és necessari, l’episiotomia i, en cas d’urgència, realitzar el part en presentació de natges.
 8. Detectar en la mare o en el nadó els signes indicadors d’anomalies que necessiten la intervenció d’un metge i assistir-lo, en el cas que aquest intervingui, i prendre les mesures d’urgència que siguin necessàries en la seva absència, en particular l’extracció manual de la placenta, si fos necessària, seguida del reconeixement uterí manual.
 9. Reconèixer el nadó i proporcionar-li les atencions necessàries, adoptar totes les iniciatives que calgui en cas de necessitat i practicar, si arriba el cas, la reanimació immediata.
 10. Assistir i supervisar l’evolució de la mare en el puerperi i proporcionar-li l’assessorament necessari en relació amb les atencions al nen a fi de poder garantir el progrés òptim del nounat.
 11. Realitzar el tractament prescrit pel metge.
 12. Elaborar els informes que siguin necessaris.

Programa de formació

Té una durada de 2 cursos acadèmics amb una estructura anyal (2 anys).
Per obtenir el bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica, llevador/a, cal superar els 120 crèdits europeus del programa de formació.
Els 120 crèdits europeus són obligatoris.
Les estades de formació clíniques representen un 70% de la formació global. Aquestes pràctiques formatives clíniques es realitzen als serveis que depenen del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Infermeria maternal i del nounat I1360
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat I14
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat II14
Infermeria de la dona i la família I4
Pràcticum de la dona i la família I12
Educació per a la salut de la dona3
2Infermeria maternal i del nounat II1060
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat III14
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat IV14
Infermeria de la dona i la família II4
Pràcticum d’infermeria de la dona i la família II12
Administració dels serveis obstetricoginecològics i legislació en infermeria obstetricoginecològica3
Investigació en infermeria obstetricoginecològica3
Total120

Accés

Estar en possessió del bàtxelor en Infermeria o equivalent reconegut o homologat al Principat d’Andorra.
Haver superat el procés de selecció determinat per la Universitat d’Andorra. Per dur a terme aquest procés de selecció es constitueix una Comissió de selecció formada per cinc membres que valora l’entrevista realitzada a cada candidat, el seu expedient acadèmic i el seu currículum vitae. En el cas de superar aquesta primera part de l’avaluació, els candidats realitzaran una segona part, formada per una prova psicotècnica i una prova de llengua anglesa, castellana i francesa.

Contacte

Sara Esqué sesque@uda.ad
Cap de l’Escola d’Infermeria

Formulari de preinscripció