Bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica, llevador/a

Amb la col·laboració de

s

Introducció

La llevadora està reconeguda com una professional responsable que treballa conjuntament amb les dones per proporcionar el suport necessari, les atencions i consells durant l’embaràs, el part i el puerperi, dirigir els naixements sota la seva pròpia responsabilitat i proporcionar atencions al nounat i al lactant. Aquestes atencions inclouen les mesures preventives, la promoció i l’atenció del naixement normal, la detecció de complicacions en la mare i el nen, l’accés a atencions mèdiques o altra assistència adequada i l’execució de mesures d’emergència.

La llevadora assumeix una tasca importat en l’assessorament i l’educació per a la salut, no només per a la dona, sinó també en el si de les famílies i de la comunitat. Aquest treball ha d’incloure l’educació prenatal i la preparació per a la maternitat i es pot estendre a la salut de les dones, la salut sexual o reproductiva i les atencions als nens.

Àmbits de treball

Una llevadora pot exercir en qualsevol àmbit, incloent el domicili, la comunitat, els hospitals, les clíniques o les unitats de salut.

Les competències del/de la llevador/a

 1. Donar informació i assessorament adequats sobre planificació familiar.
 2. Diagnosticar l’embaràs i vigilar-lo durant el seu curs normal; efectuar els reconeixements necessaris per a la supervisió del desenvolupament dels embarassos normals.
 3. Prescriure o assessorar sobre les exploracions necessàries per un diagnòstic precoç de qualsevol embaràs de risc.
 4. Establir un programa de preparació per als futurs pares per garantir-los la preparació completa per al part i aconsellant-los en matèria d’higiene i nutrició.
 5. Prescriure certs medicaments.
 6. Assistir la partera durant el desenvolupament del treball de part i vigilar l’estat del fetus pels mitjans tècnics i clínics apropiats.
 7. Portar a terme el part normal quan es tracti d’una presentació de vèrtex, incloent-hi, si és necessari, l’episiotomia i, en cas d’urgència, realitzar el part en presentació de natges.
 8. Detectar en la mare o en el nadó els signes indicadors d’anomalies que necessiten la intervenció d’un metge i assistir-lo, en el cas que aquest intervingui, i prendre les mesures d’urgència que siguin necessàries en la seva absència, en particular l’extracció manual de la placenta, si fos necessària, seguida del reconeixement uterí manual.
 9. Reconèixer el nadó i proporcionar-li les atencions necessàries, adoptar totes les iniciatives que calgui en cas de necessitat i practicar, si arriba el cas, la reanimació immediata.
 10. Assistir i supervisar l’evolució de la mare en el puerperi i proporcionar-li l’assessorament necessari en relació amb les atencions al nen a fi de poder garantir el progrés òptim del nounat.
 11. Realitzar el tractament prescrit pel metge.
 12. Elaborar els informes que siguin necessaris.

Programa de formació

Té una durada de 2 cursos acadèmics amb una estructura anyal (2 anys).
Per obtenir el bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica, llevador/a, cal superar els 120 crèdits europeus del programa de formació.
Els 120 crèdits europeus són obligatoris.
Les estades de formació clíniques representen un 70% de la formació global. Aquestes pràctiques formatives clíniques es realitzen als serveis que depenen del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Infermeria maternal i del nounat I1360
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat I14
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat II14
Infermeria de la dona i la família I4
Pràcticum de la dona i la família I12
Educació per a la salut de la dona3
2Infermeria maternal i del nounat II1060
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat III14
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat IV14
Infermeria de la dona i la família II4
Pràcticum d’infermeria de la dona i la família II12
Administració dels serveis obstetricoginecològics i legislació en infermeria obstetricoginecològica3
Investigació en infermeria obstetricoginecològica3
Total120

Accés

Estar en possessió del bàtxelor en Infermeria o equivalent reconegut o homologat al Principat d’Andorra.
Haver superat el procés de selecció determinat per la Universitat d’Andorra. Per dur a terme aquest procés de selecció es constitueix una Comissió de selecció formada per cinc membres que valora l’entrevista realitzada a cada candidat, el seu expedient acadèmic i el seu currículum vitae. En el cas de superar aquesta primera part de l’avaluació, els candidats realitzaran una segona part, formada per una prova psicotècnica i una prova de llengua anglesa, castellana i francesa.

Contacte

Sara Esqué sesque@uda.ad
Cap de l’Escola d’Infermeria

Formulari de preinscripció