Bàtxelor en Comunicació

El bàtxelor en Comunicació té com a objectiu formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, que els capaciti per desenvolupar adequadament l’activitat comunicativa, atenent tant la diversitat de mitjans i suports com la diversitat d’objectius estratègics de les empreses.

Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, d’alt rigor acadèmic, interdisciplinària, amb l’estudi de matèries com la comunicació audiovisual, les relacions públiques, el periodisme o el màrqueting posant èmfasi en les noves formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i el coneixement.

Modalitat de l’ensenyament

 • Virtual

Accés

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma professional avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Competències

Concretament, els titulats de bàtxelor en Comunicació de la Universitat d’Andorra seran capaços, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Conèixer el mercat, l’entorn professional i el món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • Analitzar de manera crítica del context social i de les organitzacions.
 • Analitzar els fluxos d’informació a tots els nivells.
 • Utilitzar i aplicar les tècniques i els llenguatges propis que s’utilitzen als mitjans de comunicació.
 • Conèixer la producció, la gestió i la difusió del producte editorial, gràfic o audiovisual i els mitjans tècnics emprats.
 • Concebre, planificar, executar i avaluar bàsicament projectes comunicatius.
 • Conèixer i aplicar les normatives legals que afecten els sectors de la creació, de la comunicació i de la informació.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del bàtxelor en Comunicació està format per 180 crèdits europeus d’assignatures obligatòries.

Aquest Pla d’estudis s’ofereix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La docència de la major part d’assignatures (162 crèdits europeus) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (18 crèdits europeus), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra clicant sobre el nom de cada una d’elles. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Competències TIC en comunicació630
Llengua i comunicació6
Introducció al periodisme6
Expressió oral i escrita6
Teories de la comunicació6
2Introducció a les relacions públiques630
Idioma modern I: anglès/francès6
Recerca i recuperació de la informació6
Introducció a la comunicació audiovisual6
Pensament creatiu6
3Fonaments del màrqueting630
Sociologia de la comunicació6
Història econòmica de l’Andorra contemporània6
Introducció a la publicitat6
Introducció a l’empresa6
4Idioma modern II: anglès/francès630
Psicologia de la comunicació6
Gestió de continguts6
Expressió audiovisual6
Sistemes i processos de les relacions públiques6
5Tècniques de relacions públiques630
Producció audiovisual6
L’entorn comunicatiu d’Andorra6
Narrativa audiovisual6
Disseny visual i expressió gràfica6
6Iniciativa emprenedora630
Guió audiovisual6
Tecnologia dels mitjans audiovisuals6
Sistemes i processos de la publicitat6
Treball fi de bàtxelor / Pràctiques a l’empresa6
Total180

Sortides professionals

El bàtxelor en Comunicació ofereix un ampli ventall de sortides professionals. Les professions per a l’exercici de les quals es veuran capacitats els titulats inclouen les següents:

 • Responsable de comunicació d’empreses i institucions.
 • Creador de continguts comunicatius multimèdia amb finalitats expressives, publicitàries i informatives.
 • Gestor d’activitats publicitàries.
 • Gestor de productes audiovisuals i multiplataforma.

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en Comunicació dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Informació complementària

El bàtxelor en Comunicació, amb la superació 60 crèdits addicionals, permet obtenir el títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.

Formulari de preinscripció