Bàtxelor en Administració d’empreses

El bàtxelor en Administració d’empreses pretén formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional. Això els capacita per desenvolupar adequadament les diverses activitats relacionades amb la gestió empresarial i per iniciar el seu propi negoci.

Aquest bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa: comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans, etc. També inclou coneixements relacionats amb la comunicació, les tecnologies, l’emprenedoria i la globalització de mercats.

Modalitat de l’ensenyament

Accés

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma professional avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Competències

Concretament, el titulat de bàtxelor en Administració d’empreses de la Universitat d’Andorra serà capaç, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Competència comunicativa, oral i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com de síntesi del discurs.
 • Competències de relacions interpersonals: inclou les habilitats consistents a proporcionar una informació adaptada a les necessitats de l’interlocutor, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Competència de gestió de la informació, cosa que implica saber adquirir capacitats de cerca, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Tenir consciència de les repercussions econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.
 • Planificar activitats comptables.
 • Gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats de l’empresa.
 • Emprendre noves activitats empresarials.
 • Fer auditories i consultories tècniques.
 • Gestionar activitats internacionals de l’empresa.
 • Entendre el funcionament de l’economia en general.
 • Comprendre el funcionament intern de l’empresa.
 • Utilitzar els fonaments matemàtics i estadístics en l’àmbit de l’empresa.
 • Analitzar la informació necessària per tal de prendre decisions empresarials.
 • Avaluar els resultats de l’empresa.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del bàtxelor en Administració d’empreses inclou assignatures obligatòries (156 crèdits europeus), assignatures optatives (12 crèdits europeus) i crèdits de lliure elecció (12 crèdits europeus).

Tots els estudiants han de cursar les assignatures obligatòries del Pla d’estudis. Per tal de facilitar la transversalitat de coneixements, estimular la interdisciplinarietat científica i respondre a un conjunt de competències complementàries de demanda creixent en el mercat laboral, també s’integren en el conjunt de l’oferta formativa les assignatures optatives i els crèdits de lliure elecció, que flexibilitzen el Pla d’estudis. Els estudiants poden escollir entre un ampli ventall d’assignatures optatives i de lliure elecció que els permeten definir el seu propi itinerari formatiu.

Dins del bàtxelor en Administració d’empreses es preveu un itinerari específic en l’àmbit de la gestió turística.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Matemàtiques I630
Eines informàtiques I6
Comptabilitat financera I6
Organització i gestió d'empreses I6
Anglès I6
2Matemàtiques II630
Comptabilitat financera II6
Economia general6
Organització i gestió d’empreses II6
Anglès II6
3Estadística630
Dret empresarial I6
Comptabilitat de costos6
Direcció comercial I6
Història econòmica d’Andorra6
4Matemàtiques de les operacions financeres630
Dret empresarial II6
Comptabilitat de gestió6
Direcció comercial II (docència en anglès)6
Recursos humans (docència en anglès)6
5Comerç internacional (docència en anglès)630
Direcció financera6
Auditoria (docència en anglès)6
Eines informàtiques II (docència en anglès)6
Fiscalitat6
6Lliure elecció1230
Projecte d’empresa6
Optativa (estada formativa)12
Total180

Sortides professionals

El bàtxelor en Administració d’empreses ofereix un ampli ventall de sortides professionals. Vivim en una societat eminentment organitzacional que requereix professionals qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball en àmbits com:

 • Gestió d’empreses en les àrees de finances, de producció, de comercialització, d’investigació de mercats i de recursos humans.
 • Departaments de comptabilitat d’empreses tant privades com públiques.
 • Institucions financeres.
 • Professional lliure.
 • Auditoria.
 • Operacions i logística.
 • Analista econòmic.

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en Administració d’empreses dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Informació complementària

El Pla d’estudis del bàtxelor en Administració d’empreses concentra les assignatures optatives i les de lliure elecció durant el darrer semestre amb l’objectiu de:

 • Facilitar la mobilitat dels estudiants. Els estudiants es poden desplaçar a una altra universitat a fer les assignatures optatives i les de lliure elecció durant un semestre.
 • Facilitar l’estada formativa a l’empresa a temps complet.
 • Fer les assignatures optatives (ampliació de coneixements) una vegada s’han assolit els coneixements obligatoris de la formació.

Contacte

Josep Fortó jforto@uda.ad
Director del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics

Formulari de preinscripció