Bàtxelor en Llengua catalana

El bàtxelor en Llengua catalana té com a objectiu formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, que els capaciti per desenvolupar adequadament l’activitat professional en l’àmbit de la llengua catalana.

Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, d’alt rigor acadèmic, interdisciplinària, amb l’estudi de matèries com la literatura, la història, la didàctica o la sociolingüística posant èmfasi en les noves formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i el coneixement.

Modalitat de l’ensenyament

 • Virtual

Accés

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma professional avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Competències

Concretament, els titulats de bàtxelor en Llengua catalana de la Universitat d’Andorra seran capaços, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Conèixer la tradició cultural pròpia, sobretot andorrana i pirinenca.
 • Identificar el marc de la llengua, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals, en estudis o treballs.
 • Identificar les relacions de la lingüística amb les altres ciències humanes, socials o experimentals i, al mateix temps, caracteritzar els trets que la distingeixen i la singularitzen com a ciència.
 • Analitzar els textos en català i en altres llengües en els diversos nivells estructurals.
 • Conèixer la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura en català, que inclou la literatura produïda a Andorra i al Pirineu.
 • Analitzar i comentar de forma crítica i des d’una perspectiva teòrica i comparada les obres literàries, els textos, els discursos i els fenòmens.
 • Relacionar els textos literaris amb la seva realitat social i cultural.
 • Conèixer les relacions que els diversos grups socials i geogràfics estableixen amb les llengües.
 • Conèixer el procés de formació de les “llengües literàries” i dels estàndards moderns.
 • Dissenyar i portar a terme accions de formació i planificació lingüística.
 • Conèixer i aplicar els principis bàsics de la didàctica de la llengua
 • Aplicar els coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l’assessorament lingüístic i de les indústries culturals.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del bàtxelor en Llengua catalana inclou assignatures obligatòries (162 crèdits europeus) i assignatures optatives (18 crèdits europeus).

Aquest Pla d’estudis s’ofereix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya. La docència de la major part d’assignatures (162 crèdits europeus) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (18 crèdits europeus), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra clicant sobre el nom de cada una d’elles. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Llengua, cultura i societat630
Introducció a l’estudi de la literatura6
Introducció a les ciències del llenguatge6
Competències TIC en llengua i literatura catalanes6
Idioma modern I: anglès/francès6
2Llengua llatina. Llengua, literatura i cultura630
Introducció a la literatura europea6
Idioma modern II: anglès/francès6
Literatura catalana del segle XIX6
Llengua catalana: estructura i ús6
3Sociolingüística catalana630
L’estructura de les llengües6
Literatura catalana del segle XX6
La normativa de la llengua catalana6
Teoria de la literatura6
4Multilingüisme i educació630
Literatura catalana moderna6
Història de la llengua catalana6
Literatura catalana medieval6
Llengua catalana i tecnologies digitals6
5Literatura, cultura i societat a Catalunya630
Sintaxi catalana6
Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus6
Didàctica de la llengua catalana6
Crèdits optatius6
6Política i planificació lingüístiques630
Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia6
Treball fi de bàtxelor6
Crèdits optatius12
Total180

Sortides professionals

El bàtxelor en Llengua catalana forma un professional polivalent, capacitat per desenvolupar adequadament l’activitat en diversos àmbits relacionats amb la llengua en la societat actual.

Les professions per a l’exercici de les quals es veuran capacitats els titulats inclouen les següents:

 • Ensenyament de la llengua catalana.
 • Suport i assessorament lingüístic.
 • Gestió de projectes editorials, de política lingüística i de gestió cultural.
 • Suport en formació d’adults en llengua i literatura catalana.
 • Tècniques d’expressió oral i escrita.

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en Llengua catalana dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Informació complementària

El bàtxelor en Llengua catalana amb la superació 60 crèdits addicionals permet l’obtenció del títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat Espanyol.

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.

Formulari de preinscripció