Curs d’actualització en Mediació en dret privat

Organitzat per

Universitat d’Andorra
Col·legi d’Advocats d’Andorra
Consell de l’Advocacia Catalana

Presentació i objectius

La mediació és un mètode confidencial i flexible de gestió de desavinences en què les parts que tenen un desacord es reuneixen amb un professional neutral i imparcial, el mediador. El seu paper és el de facilitar el diàleg i la comunicació, concretar els temes en desavinença i ajudar a les parts a negociar acords mútuament satisfactoris. Alguns dels seus avantatges són que els desacords es poden resoldre de forma més ràpida, més econòmica i permetent salvaguardar la relació –personal, familiar, laboral o empresarial- entre els actors.

La mediació és una eina cada cop més popular en els països europeus, sigui de forma independent o com una eina complementària al sistema de justícia. En aquest sentit, la mediació pot ajudar a que un nombre important de litigis es resolguin abans d’arribar als Jutjats, contribuint a alleugerir la primera instància. La flexibilitat d’aquest mètode, permet també introduir-lo també en qualsevol moment del procés judicial o inclús com a eina per afavorir l’execució de les sentències.

A Andorra la recent aprovació de la Llei 3/2018, de 22 de març, de Mediació, obre un nou camp d’actuació professional per aquelles persones que vulguin fer del diàleg una eina per resoldre les desavinences. La Llei obre un ampli ventall de possibilitats quant a la tipologia de casos susceptibles de ser derivats a mediació. Finalment, la Llei designa la mediació com un procediment complementari al sistema de justícia ja que permet col·laborar en l’objectiu de prestar una tutela judicial efectiva. Per aquest motiu, estableix un procediment de mediació judicial.

Els participants en aquest curs d’actualització:

 • Treballaran les competències necessàries per planificar i desenvolupar amb èxit procediments de mediació en l’àmbit empresarial, organitzacional i comunitari.
 • Reflexionaran entorn a les especificitats dels procediments de mediació en l’àmbit civil.
 • Practicaran eines específiques de gestió i resolució de conflictes en l’àmbit civil.

A qui va dirigit

Aquest curs d’actualització està dirigit a professionals dels següents camps que vulguin millorar les seves competències en la gestió de conflictes civils:

 • Mediació
 • Advocacia
 • Direcció d’empreses i organitzacions de la societat civil com ONG o fundacions
 • Assessoria empresarial
 • Comuns

Requisits

Les persones que vulguin inscriure’s en aquest curs d’actualització hauran de tenir una formació prèvia en mediació que es valorarà abans de formalitzar la matrícula.

Programa

Tema 1: Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació a l’àmbit del dret privat. (1/2 sessió)

 • Contingut jurídics bàsics. Arrendaments. Fundacions. Associacions. Elements de dret contractual. Efectes jurídics de la mediació en les mediacions no judicials i en les intrajudicials. Les Actes finals. Matèries que no són disponible en el procés de mediació.

Tema 2: La mediació en el context local: els centres de mediació ciutadana ; (1 sessió)

 • Conflictes en l’àmbit ciutadà i comunitaris. Conflictes en l’àmbit de la interculturalitat. Okupes i bandes urbanes.

Tema 3: Mediació comercial (1 sessió)

 • Conflictes d’àmbit de consum. Hipoteques i entitats bancàries. Les mediacions ràpides.

Tema 4: La mediació en el context de les organitzacions (2 sessions)

 • La Mediació en les organitzacions: empreses, fundacions, ONG…
 • Conflictes intra-empresarials i entre empreses
 • La Mediació en l’empresa familiar

Tema 5: Més enllà de la mediació: eines i tècniques mediadores aplicades a la gestió de grups (1/2 sessió)

 • Els nous àmbits de mediació

Avaluació amb role-plays (1 sessió)

Metodologia

Les classes es basaran en sessions presencials amb informació de caire teòric i pràctic sobre la mediació i els seus diversos aspectes. Les sessions inclouran dramatitzacions (role play) i dinàmiques que permetin a l’alumne aplicar els coneixements adquirits durant la sessió presencial.

Les pràctiques estaran integrades en les sessions presencials. A més, els alumnes hauran de realitzar un treball sobre algun aspecte pràctic relacionat amb la mediació i la gestió de conflictes, així com un anàlisi sobre un cas pràctic de mediació.

El material documental bàsic es trobarà a l’aula virtual per evitar tant com sigui possible el subministrament de fotocòpies. 

Llengua vehicular

La llengua vehicular de les classes lectives serà el català, però excepcionalment es podran fer classes en castellà i francès.

Avaluació

Assistència mínima a un 80% de les sessions presencials.

Per superar el programa, els participants que compleixin el mínim d’assistència s’avaluaran de la següent manera:

 • Un anàlisi d’un cas pràctic: es presentarà als alumnes una situació de conflicte civil o familiar en què s’aplica la mediació i els alumnes hauran de respondre les preguntes que demostrin la seva competència a l’hora de planificar la mediació. (25 % de la nota final).
 • Un treball sobre l’aplicació de la mediació com a eina de gestió de conflictes a l’àmbit familiar o civil; (25 % de la nota final). Aquest segon treball es podrà substituir per l’assistència a 5 hores de mediacions en un centre o servei, prèvia acceptació per la coordinació del Postgrau. Posteriorment, caldrà redactar una memòria sobre la seva participació.
 • Una simulació de mediació en què els alumnes hauran de mostrar durant 30 minuts la integració de les tècniques i habilitats mediadores. (50 % de la nota final).

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i obtindran un diploma d’aprofitament en Mediació en dret privat, expedit per la Universitat d’Andorra.

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

L’aula del campus virtual és l’espai on es pot accedir a tota la informació rellevant per al seguiment del programa.

Personal docent

Manel Canyameres Sanahuja
Françoise Housty
Cristina Madrigal
Alberto Reinoso
Ramon Tena

 Coordinació acadèmica

 • Antoni Vidal, director de les formacions en mediació del CICAC
 • Ramon Tena, mediador i formador. Director de Dialoga

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 5 crèdits europeus i es desenvolupa de febrer del 2019 a maig del 2019. Aquesta càrrega representa una dedicació en preparació de les classes lectives, dels treballs, de les exposicions, de casos pràctics i activitats d’avaluació, així com l’assistència a les classes lectives.

La càrrega lectiva del programa són 60 hores de classe:

Les classes lectives presencials inclouen sessions teòriques i pràctiques, i es faran a la Universitat d’Andorra els dies: 12-02, 22-02, 23-02, 26-02, 08-03, 09-03, 29-03, 30-03, 12-04, 13-04, 03-05 (avaluació).

L’horari dels dimarts és de les 19.00 a les 21.30 hores, els divendres de les 15.00 a les 20.00 hores i els dissabtes de les 09.00 a les 14.00 hores.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 20. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada i un treball adequat de les eines i les habilitats estudiades durant el curs.

En cas que hi hagi més de 20 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

Inscripció i matrícula

Termini: fins al 2 de febrer del 2019
Preu de la matrícula: 750 euros
Lloc: formulari d’inscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad