El consell de la qualitat

El Consell de la qualitat es constitueix l’any 2007. Els seus objectius són: fomentar la cultura de qualitat entre tots els membres de la comunitat universitària, promoure procediments, guies i estàndards de qualitat en totes les activitats universitàries i redactar informes d’autoavaluació interna dels diferents àmbits universitaris.

El Consell de la qualitat està format pels membres següents:

 • Un responsable
 • Tres representants del professorat
 • Un representant del rectorat
 • Un representant del personal d’administració i serveis
 • Un representant dels estudiants

Per a l’avaluació interna dels diferents àmbits de la Universitat, s’inclouen els membres permanents del Consell de la qualitat i també un representant dels estudiants i un representant del personal de la Universitat més implicat en la titulació, àrea o servei avaluat.

Entre els processos d’avaluació que ha anat desenvolupant el Consell de la qualitat des de l’inici de la seva activitat, es troben els següents:

 • El procés d’avaluació regular de la qualitat docent, tant pel que fa a la qualitat del professorat, com a la qualitat de les assignatures impartides a les diferents formacions, des del curs acadèmic 2008-2009.
 • La participació en el projecte “Examining Quality Culture in Higher Education Institutions (EQC)” de l’EUA, durant el curs acadèmic 2009-2010.
 • L’avaluació dels serveis de la Universitat, des del curs 2011-2012.
 • La definició i la implantació de noves guies i procediments d’actuació, com és la guia de l’estudiant, la definició de competències que hauran d’assolir els estudiants de la Universitat d’Andorra i la nova estructura dels plans docents de totes les assignatures impartides a la Universitat.
 • L’avaluació interna de les titulacions que ofereix la Universitat, com ara l’avaluació interna de la diplomatura en informàtica de gestió i de la diplomatura en infermeria.
 • La participació en la creació de noves formacions que ofereix la Universitat, per exemple la creació dels nous bàtxelors.

El procés d’avaluació de la qualitat docent es realitza mitjançant enquestes que responen de manera individual i anònima tots els estudiants de la Universitat. Pel que fa al procés d’avaluació dels serveis, aquest també es realitza a través d’enquestes individuals i anònimes que responen, tant els estudiants, com el personal de la Universitat.

Els informes d’avaluació de les titulacions que ha elaborat el Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra, conclouen amb les fortaleses i les debilitats de la titulació avaluada, així com també amb les propostes de millora.

El Consell de la qualitat ha de continuar duent a terme les tasques necessàries per promoure la qualitat de l’ensenyament superior i la millora continuada en el desenvolupament de l’activitat en els diferents àmbits d’actuació de la Universitat d’Andorra: la docència, la recerca i la gestió. Correspon a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra desenvolupar el procés d’avaluació externa de la Universitat i establir les pautes necessàries encaminades cap a la millora de la qualitat de l’ensenyament universitari andorrà.