El mediador de la Universitat

El mediador de la Universitat d’Andorra és l’òrgan encarregat de vetllar per l’exercici efectiu dels drets i deures dels membres de la comunitat universitària: alumnes, professorat, personal investigador i personal administratiu i tècnic.

Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d’independència i d’autonomia.

El mediador de la Universitat és escollit i nomenat per un comitè de cinc membres composat pels dos membres representants dels estudiants al Consell Universitari, per un dels dos membres representants del professorat al Consell Universitari escollit entre ells, per un membre del personal administratiu i tècnic de la Universitat d’Andorra escollit entre aquest col·lectiu i per un representant dels òrgans de govern de la Universitat d’Andorra nomenat per la Junta acadèmica.

Actualment, el mediador de la Universitat d’Andorra és el Sr. Francesc Badia, que va ser nomenat el 20 de desembre del 2016 per a un mandat de quatre anys.

La seva adreça electrònica és: mediador@uda.ad.