Màster en Enginyeria informàtica

El màster en Enginyeria informàtica proporciona les competències, els coneixements i les habilitats necessaris per a desenvolupar una activitat professional altament especialitzada en l’àmbit de la informàtica i en la direcció de projectes i equips dins d’aquest àmbit.

Aquesta titulació complementa la formació que s’ofereix en el bàtxelor en Informàtica, fent més èmfasi en el treball en contexts amplis i multidisciplinaris, en la capacitat d’adaptació i innovació aplicant coneixements a nous entorns, en l’actualització contínua de coneixements, en la integració de tecnologies i en la planificació, gestió i direcció estratègica de les TIC.

A més, el màster posa a disposició dels estudiants coneixements avançats en tecnologies informàtiques que permeten assumir un grau d’especialització professional més elevat.

El màster va dirigit a estudiants amb formació prèvia en TIC que volen aprofundir en el coneixement d’aquesta àrea.

Modalitat de l’ensenyament

 • Virtual

Accés

– Titulacions que donen accés directe al màster en Enginyeria informàtica de la Universitat d’Andorra:

 • Bàtxelor en Informàtica
 • Diplomatura en Informàtica de gestió
 • Diplomatura en Informàtica de sistemes
 • Llicenciatura en Enginyeria informàtica

– Altres titulacions de l’àmbit de les TIC poden tenir accés a la titulació amb complements de formació a cursar. Cal sol·licitar procés d’avaluació d’estudis previs.
– En tots els casos cal sol·licitar procés d’avaluació d’estudis previs per analitzar possibles equivalències entre el pla d’estudis d’accés i el màster.
– La resta de titulacions no tenen accés al màster.

Competències

Concretament, els titulats de màster en Enginyeria informàtica de la Universitat d’Andorra seran capaços, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de la informàtica complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació particularment en tasques de desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la informàtica.
 • Capacitat per a l’elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de la informàtica seguint criteris de qualitat i medioambientals.
 • Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica, en empreses, centres tecnològics i departaments, en l’àmbit de les TIC.
 • Capacitat per avaluar solucions basades en sistemes d’informació aplicant els principis de la lògica de negocis, la gestió de projectes i plans de viabilitat.
 • Capacitat per comprendre i saber aplicar la legislació, regulació i normalització de la informàtica tant en l’àmbit nacional com internacional amb especial èmfasi en la protecció de dades.
 • Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l’àmbit de les TIC, amb caràcter generalista, i en contexts més amplis i pluridisciplinaris.
 • Capacitat per modelar, dissenyar i definir l’arquitectura d’aplicacions, xarxes i serveis informàtics.
 • Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels sistemes d’informació.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar, i avaluar mecanismes de certificació i de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
 • Capacitat per analitzar les necessitats d’informació que es plantegen en un entorn i portar a terme el procés de construcció d’un sistema d’informació.
 • Capacitat per dissenyar i avaluar sistemes d’informació distribuïts amb accés mòbil i multidispositiu.
 • Capacitat d’aplicar les habilitats bàsiques de recerca.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del màster en Enginyeria informàtica consta de 120 crèdits europeus. Aquest màster inclou assignatures obligatòries (108 crèdits europeus) i assignatures optatives (12 crèdits europeus).

Exceptuant els crèdits optatius, les assignatures detallades són obligatòries.

Sem.AssignaturesCE*Total
1Interacció persona ordinador630
Disseny de bases de dades6
Administració de xarxes i sistemes operatius6
Gestió de projectes6
Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils6
2Intel·ligència artificial630
Plataformes de publicació i distribució6
Sistemes distribuïts a gran escala6
Gestió avançada de projectes TIC6
Tècniques avançades d’enginyeria del programari6
3Enginyeria de la usabilitat630
Computació d’altes prestacions6
Sistemes de gestió de seguretat de la informació6
Direcció estratègica de SI/TI6
Optativa I6
4Simulació630
Intel·ligència artificial avançada6
Optativa II6
Treball final de màster12
Total120

*CE: crèdits europeus.

Sortides professionals

L’obtenció del títol de màster en Enginyeria informàtica atorga les competències professionals per desenvolupar tasques adaptades a ocupar càrrecs especialitzats per a dirigir i liderar projectes, equips i organitzacions del sector de les TIC dins de l’empresa; gestionar processos de desenvolupament d’aplicacions vetllant per la qualitat, l’ús i la satisfacció dels usuaris; dissenyar aplicacions avaluant el rendiment de xarxes i sistemes; assessorar sobre l’estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a Internet i la gestió de la seguretat informàtica i desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils amb la tecnologia més actual.

Continuïtat d’estudis

El màster en Enginyeria informàtica dóna accés als estudis de tercer cicle (doctorat) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Informació complementària

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.

Formulari de preinscripció