Funcionament

Qui pot adreçar-se al Defensor dels Drets i dels Deures?

Qualsevol membre de la comunitat universitària, a títol individual o col·lectiu, sense cap restricció, o qualsevol persona que tingui una relació amb alguna actuació de la Universitat pot adreçar-se al Defensor dels Drets i dels Deures, sempre que acrediti un interès legítim.

Com s’han de presentar les peticions?

Les peticions s’han de presentar per escrit, amb llibertat de forma. En tot cas, han de constar-hi:

 • Les dades personals i universitàries.
 • Les dades de contacte; telèfon, adreça electrònica i postal
 • La descripció dels fets que són motiu de queixa o de consulta.
 • La petició que s’adreça al mediador.
 • Les proves que avalin la petició, documentals o testificals.
 • La data i la signatura.

On es poden presentar les peticions?

Quines peticions no es poden admetre a tràmit?

 • Les peticions de caràcter anònim.
 • Les peticions que no hagin exhaurit totes les instàncies de resolució previstes per la normativa administrativa aplicable.
 • Les peticions pendents de resolució judicial, amb suspensió d’actuacions, si la petició deriva en un expedient sancionador o la persona interessada interposa una demanda o un recurs davant els tribunals.
 • Les peticions que tinguin com a objecte principal fets o situacions que s’hagin produït amb més de sis mesos d’antelació.
 • Les peticions formulades amb mala fe evident o amb perjudici dels drets o dels interessos legítims de terceres persones.
 • Les peticions que no tinguin versemblança, pretensió concreta o fonamentació suficient.

Quina tramitació tindrà la petició?

 • En el termini màxim d’un mes, se’n disposarà l’admissió a tràmit.
 • Les peticions i les reclamacions seran tramitades i resoltes en un termini màxim de sis mesos.

Confidencialitat

Les dades personals i la resta d’informació, oral o escrita, que el Defensor dels Drets i dels Deures rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, com també les obtingudes al llarg de les investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, són de caràcter estrictament confidencial.

Les actuacions del Defensor dels Drets i dels Deures es fan sota secret professional. L’arxiu del Defensor només el pot consultar el personal que hi està adscrit.