Iniciació a la programació

Estructura de la formació

El curs d’actualització en iniciació a la programació té un total de 18 crèdits europeus, una durada d’un curs acadèmic i mig, i és un programa que està format per les assignatures següents:

Objectius

El curs està format per diferents mòduls on es poden aprendre les bases teòriques de la programació. Es treballa també amb diferents llenguatges de programació que ajuden a reforçar els conceptes teòrics.

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest curs s’ofereixi el primer semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies .

El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professor, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària…

Horaris de les sessions presencials

Les sessions presencials d’aquest curs tenen una durada total de 202,5 hores (135 sessions presencials d’1,5 hores). Aquestes sessions es desenvoluparan de setembre a febrer, a raó de tres sessions (4,5 hores) per setmana i s’impartiran a la Universitat d’Andorra, de dilluns a divendres, dins la franja horària de les 8.30 h a les 15.00 h. L’horari d’aquestes sessions presencials s’establirà a l’inici de cada semestre.

Titulació i qualificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en Iniciació a la programació, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat totes les assignatures que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les  qualificacions finals obtingudes en cada assignatura i d’acord amb el següent barem:

  • Aprovat, si 5≤m <7
  • Notable, si 7≤m <9
  • Excel·lent, si m≥9

Avaluació

L’avaluació de les assignatures d’aquest curs es fa per  avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada assignatura a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació de les diferents assignatures es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Preu

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,76 € per crèdit.

Formulari de preinscripció