Les funcions del Defensor dels Drets i dels Deures

  • Rebre les queixes, les observacions i les propostes que, sobre el funcionament de la Universitat, li formulin les persones que tenen interès legítim per fer-ho.
  • Presentar propostes de resolució, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si escau, s’adoptin.
  • Actuar com a mediador o àrbitre en els conflictes entre individus o grups de la comunitat universitària, i proposar fórmules de conciliació o transacció vinculants sempre que les parts li sol·licitin de comú acord.
  • Presentar als òrgans competents de la Universitat d’Andorra propostes o suggeriments per iniciativa pròpia.
  • Presentar al Consell universitari i a la Junta acadèmica un informe anual sobre les seves actuacions, que inclogui els suggeriments que se’n derivin respecte la Universitat i els resultats assolits.
  • Establir contactes i intercanvis d’informació de les seves activitats amb figures equivalents d’altres universitats.