Màster en Administració d’empreses (MBA)

El màster en Administració d’empreses (MBA) té com a objectiu principal respondre a la necessitat de preparar professionals altament capacitats per desenvolupar funcions de direcció o de responsabilitat en qualsevol tipus d’empresa i organització. Per a fer-ho es complementen els coneixements adquirits al bàtxelor en Administració d’empreses amb coneixements avançats per afrontar les novetats i dificultats de l’economia actual, a banda de potenciar altres aspectes com la innovació, la iniciativa, la creativitat i la flexibilitat, components tant necessaris en un entorn econòmic en canvi constant, competitiu i en el qual hi intervenen les TIC.

El màster va dirigit a estudiants amb formació prèvia en Administració d’empreses que volen aprofundir en el coneixement d’aquesta àrea.

Modalitat de l’ensenyament

Virtual

Accés

Titulacions que donen accés directe al màster en Administració d’empreses (MBA) de la Universitat d’Andorra:

 • Bàtxelor en Administració d’empreses
 • Diplomatura en Administració d’empreses
 • Llicenciatura en Administració i direcció d’empreses
 • Llicenciatura en Investigació i tècniques de mercat

Altres titulacions de l’àmbit de l’organització d’empreses poden tenir accés a la formació amb complements de formació a cursar.

En tots els casos cal sol·licitar procés d’avaluació d’estudis previs per analitzar possibles equivalències entre el pla d’estudis d’accés i el màster.

La resta de titulacions no tenen accés al màster.

Competències

Concretament, els titulats de màster en Administració d’empreses (MBA) de la Universitat d’Andorra seran capaços, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Comprendre i ser capaç d’aplicar coneixements especialitzats en la direcció d’empreses i les seves àrees funcionals (finances, màrqueting, vendes, operacions, etc.).
 • Desenvolupar i promoure el pensament estratègic, i integrar-lo en totes les àrees i àmbits de negoci de l’empresa.
 • Habilitats de lideratge, gestió de persones, de conflictes i del canvi.
 • Habilitats d’organització, de planificació i control, i avaluació de riscos des d’una perspectiva local, internacional i global.
 • Ser capaç de dissenyar i implementar estratègies organitzatives que persegueixin la innovació, la qualitat, la millora contínua i l’excel·lència empresarial.
 • Comprendre el caràcter estratègic de la recerca, la innovació i la tecnologia en el camp empresarial, i desenvolupar la capacitat per usar-les com a instruments de direcció eficaços.
 • Capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor per generar noves idees, models de negoci, empreses, productes i serveis, processos, solucions innovadores, etc.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del màster en Administració d’empreses (MBA) de 120 crèdits europeus. Aquest màster inclou assignatures obligatòries (100 crèdits europeus) i assignatures optatives (20 crèdits europeus).

Exceptuant els crèdits optatius, les assignatures detallades són obligatòries.

Sem.AssignaturesCE*Total
1Anàlisi dels estats financers630
Decisions tàctiques de producció6
Direcció estratègica6
Estadística aplicada6
Estructura econòmica6
2Habilitats directives630
Inversió empresarial6
Direcció de persones en la societat del coneixement4
Direcció d’organitzacions no empresarials5
Excel·lència en la gestió5
Optativa I4
3Logística630
L’organització en l’economia del coneixement5
Direcció de la innovació4
Empresa i societat5
Fiscalitat andorrana6
Optativa II4
4Pràctiques professionals630
Optativa III4
Optativa IV4
Optativa V4
Activitats i productes turístics d’esport i lleure a la muntanya6
Treball final de màster6
Total120

*CE: crèdits europeus.

Sortides professionals

El perfil de formació que es proporciona als titulats amb el màster en Administració d’empreses (MBA) els capacita per exercir responsabilitats directives i de gestió en àrees funcionals tradicionals (finances, màrqueting, vendes, operacions, recursos humans, etc.), en organitzacions matricials o en projectes de qualsevol sector industrial, en l’administració pública o en empreses consultores, entre d’altres. També prepara professionals per a la creació d’empreses.

Continuïtat d’estudis

El màster en Administració d’empreses (MBA) dóna accés als estudis de tercer cicle (doctorat) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Informació complementària

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.

Formulari de preinscripció