Postgrau en Mediació

Organitzat per

Universitat d’Andorra
Col·legi d’Advocats d’Andorra
Consell de l’Advocacia Catalana

Presentació i objectius

La mediació és un mètode confidencial i flexible de gestió de desavinences en què les parts que tenen un desacord es reuneixen amb un professional neutral i imparcial, el mediador. El seu paper és el de facilitar el diàleg i la comunicació, concretar els temes en desavinença i ajudar a les parts a negociar acords mútuament satisfactoris. Alguns dels seus avantatges són que els desacords es poden resoldre de forma més ràpida, més econòmica i permetent salvaguardar la relació –personal, familiar, laboral o empresarial- entre els actors.

La mediació és una eina cada cop més popular en els països europeus, sigui de forma independent o com una eina complementària al sistema de justícia. En aquest sentit, la mediació pot ajudar a que un nombre important de litigis es resolguin abans d’arribar als Jutjats, contribuint a alleugerir la primera instància. La flexibilitat d’aquest mètode, permet també introduir-lo també en qualsevol moment del procés judicial o inclús com a eina per afavorir l’execució de les sentències.

A Andorra la recent aprovació de la Llei 3/2018, de 22 de març, de Mediació, obre un nou camp d’actuació professional per aquelles persones que vulguin fer del diàleg una eina per resoldre les desavinences. La Llei obre un ampli ventall de possibilitats quant a la tipologia de casos susceptibles de ser derivats a mediació. Finalment, la Llei designa la mediació com un procediment complementari al sistema de justícia ja que permet col·laborar en l’objectiu de prestar una tutela judicial efectiva. Per aquest motiu, estableix un procediment de mediació judicial.

El postgrau en mediació té com a objectiu principal que els alumnes puguin desenvolupar les competències necessàries per esdevenir persones mediadores. En concret:

 • Formar als alumnes en els coneixements, teòrics i pràctics, necessaris per poder exercir com a mediadors;
 • Desenvolupar les competències necessàries per planificar i desenvolupar amb èxit un procés de mediació;
 • Potenciar en els alumnes les habilitats i estratègies bàsiques per dirigir un procés de mediació.
 • Treballar les eines necessàries per promoure la mediació com a eina de gestió de desavinences en àmbits familiars, laborals i comunitaris, entre altres.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit principalment als professionals de l’àmbit del dret, la justícia, la psicologia, els recursos humans, i a qualsevol col·lectiu professional amb necessitat d’exercir tasques de gestió de personal o de col·lectius, per exemple en escoles, organitzacions no governamentals, fundacions, etc.

Metodologia

Les classes es basaran en sessions presencials amb informació de caire teòric i pràctic sobre la mediació i els seus diversos aspectes. Les sessions inclouran dramatitzacions (role play) i dinàmiques que permetin a l’alumne aplicar els coneixements adquirits durant la sessió presencial.

Per tal de permetre una atenció personalitzada i un treball adequat de les eines i habilitats, els grups seran reduïts, d’un màxim de 20 alumnes. En cas que hi hagi més de 20 preinscripcions, un comitè de selecció les valorarà.

Els criteris d’avaluació del comitè donaran preferència a:

 • Possessió d’un títol acadèmic superior oficial
 • Experiència prèvia en l’àmbit de la gestió de conflictes

Les pràctiques estaran integrades en les sessions presencials. A més, els alumnes hauran de realitzar un treball sobre algun aspecte pràctic relacionat amb la mediació i la gestió de conflictes, així com un anàlisi sobre un cas pràctic de mediació.

El material documental bàsic es trobarà a l’aula virtual per evitar tant com sigui possible el subministrament de fotocòpies.

Campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

L’aula del campus virtual és l’espai on es pot accedir a tota la informació rellevant per al seguiment del programa.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 15 crèdits europeus i es desenvolupa d’octubre del 2018 a juny del 2019. Aquesta càrrega representa una dedicació en preparació de les classes lectives, dels treballs, de les exposicions, de casos pràctics i activitats d’avaluació, així com l’assistència a les classes lectives.

La càrrega lectiva del programa són 170 hores de classe:

 • Sessions presencials: 110 part general + 60 part específica = 170 hores

Les classes lectives presencials inclouen sessions teòriques i pràctiques, i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda i els dissabtes al matí, d’octubre del 2018 a juny del 2019. Algunes sessions es podran fer els dimarts al vespre.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 20. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada i un treball adequat de les eines i les habilitats estudiades durant el curs.

En cas que hi hagi més de 20 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

Per poder posar en marxa el programa, cal que hi hagi un mínim de 18 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

 • Antoni Vidal, director de les formacions en mediació del CICAC
 • Ramon Tena, mediador i professor col·laborador de la Universitat d’Andorra

Programa 

GENERAL (110 hores)

 • Tema 1: Primers passos en el postgrau en mediació (1/2 sessió)
 • Tema 2: La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic a Andorra i en l’àmbit europeu (1/2 sessió)
 • Tema 3: El conflicte. Tipologies i nivells. Anàlisi i formes de gestió (2 sessions)
 • Tema 4: Les eines del mediador: comunicació, negociació i gestió de les emocions (2-3 sessions)
 • Tema 5: Gestió i resolució de conflictes. La Mediació, principis, disseny del procés i pràctica de la mediació (4 – 5 sessions)
 • Tema 6: Perfil de la persona mediadora: tècniques específiques de mediació (2 sessions)

MEDIACIÓ FAMILIAR (60 hores)

 • Tema 7: Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació familiar (5 h)
 • Tema 8: Conflictes en l’àmbit de les relacions de parella (1 sessió i 1/2)
 • Tema 9: La mediació en altres conflictes d’àmbit familiar (2 sessions)
 • Tema 10: Metodologies innovadors en mediació familiar (1 sessió)
 • Avaluació amb role-play (1 sessió)

MEDIACIÓ EN ELS ÀMBITS DE DRET PRIVAT (60 hores)

 • Tema 11: Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació a l’àmbit del dret privat (1/2 sessió)
 • Tema 12: La mediació en el context local: els centres de mediació ciutadana (1 sessió)
 • Tema 13: Mediació comercial (1 sessió)
 • Tema 14: La mediació en el context de les organitzacions (2 sessions)
 • Tema 15: Més enllà de la mediació: eines i tècniques mediadores aplicades a la gestió de grups (1/2 sessió)
 • Avaluació amb role-play (1 sessió)

Llengua vehicular

La llengua vehicular de les classes lectives serà el català, però excepcionalment es podran fer classes en castellà i francès.

Avaluació

Per obtenir el títol de postgrau, els alumnes hauran de cursar el mòdul comú, així com una de les especialitzacions. En cas d’estar interessats en seguir la segona especialització, aquesta es podrà cursar com un mòdul d’especialització.

Assistència mínima a un 80% de les sessions presencials.

Per superar el programa, els participants que compleixin el mínim d’assistència s’avaluaran de la següent manera:

 • Una anàlisi d’un cas pràctic: es presentarà als alumnes una situació de conflicte civil o familiar en què s’aplica la mediació i els alumnes hauran de respondre les preguntes que demostrin la seva competència a l’hora de planificar la mediació. (25 % de la nota final)
 • Un treball sobre l’aplicació de la mediació com a eina de gestió de conflictes a l’àmbit familiar o civil; (25 % de la nota final). Aquest segon treball es podrà substituir per l’assistència a 5 hores de mediacions en un centre o servei, prèvia acceptació per la coordinació del Postgrau. Posteriorment, caldrà redactar una memòria sobre la seva participació.
 • Una simulació de mediació en què els alumnes hauran de mostrar durant 30 minuts la integració de les tècniques i habilitats mediadores. (50 % de la nota final)

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior, obtindran un diploma de postgrau en mediació en l’especialitat corresponent, expedit per la Universitat d’Andorra. En cas que no es disposi de la titulació universitària descrita, s’obtindrà un diploma d’aprofitament en mediació per la Universitat d’Andorra.

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin de la titulació d’ensenyament superior exigida per la Llei 3/2018, del 22 de març, de mediació, podran sol·licitar la inscripció al Registre de Mediadors adscrit al ministeri competent en matèria de justícia d’Andorra, sempre i quan compleixin amb la resta de condicions establertes per la normativa aplicable en cada moment.

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa també obtindran
un diploma del Consell de l’advocacia catalana sobre les hores i les matèries cursades en mediació, que permetrà acreditar la formació exigida per sol·licitar la seva inscripció al Registre de mediadors del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya.

Cal consultar la resta de condicions per aquest registre a la legislació catalana.

Inscripció i matrícula

Inscripcions i matrícula: fins al dia 28 de setembre del 2018
Preu de la matrícula: 2.000 €
Lloc: www.uda.ad
Accés directe al formulari
En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç, pot copiar directament l’adreça al seu navegador: https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=9AF4S5ACMOLYV9NGTA3C72U0J8VFQQ84

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
Fax: 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad