Obtenció del bàtxelor en Administració d’empreses per als estudiants de la UOC

Obtindran el títol de bàtxelor en Administració d’empreses de l’UdA els estudiants del grau d’Administració i direcció d’empreses de la UOC que hagin superat:

 • Els 138 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC que es detallen.
 • 24 crèdits corresponents a assignatures del pla d’estudis del grau de la UOC diferents de les que es detallen.
 • 18 crèdits corresponents a assignatures específiques d’Andorra (Minor Andorra):
  • Projecte d’empresa (6 crèdits)
  • Història econòmica de l’Andorra (6 crèdits)
  • Entorn empresarial d’Andorra (6 crèdits)

Un cop assolits aquests 180 crèdits en el marc del grau de la UOC es podrà sol·licitar el títol del bàtxelor de l’UdA enviant un missatge a: uda@uda.ad.

Planificació d’oferta de les assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra)

La previsió d’oferta d’assignatures és la següent:

 • Projecte d’empresa: febrer a juny (segon semestre)
 • Història econòmica de l’Andorra contemporània: setembre a gener (primer semestre)
 • Entorn empresarial d’Andorra: setembre a gener (primer semestre)

Assignatures que han de cursar els estudiants del grau en Administració i direcció d’empreses de la UOC que vulguin obtenir el bàtxelor de l’UdA.

Assignatures del grau en Administració i direcció d’empreses de la UOC Tipologia Crèdits ECTS
Comportaments dels agregats econòmics B 6
Fonaments de màrqueting B 6
Fonaments d’estadística B 6
Idioma modern I: Anglès B 6
Iniciació a les competències TIC B 6
Introducció a l’empresa B 6
Introducció al dret B 6
Mercats i conducta B 6
Comptabilitat de costos O 6
Comptabilitat financera O 6
Control pressupostari i de gestió O 6
Direcció de màrqueting O 6
Dret de l’empresa O 6
Finançament empresarial O 6
Fonaments de matemàtiques O 6
Idioma modern II: Anglès O 6
Introducció a la comptabilitat O 6
Organització d’empreses O 6
Persones i organitzacions O 6
Valoració de les operacions financeres O 6
Auditoria externa OP 6
Comerç exterior OP 6
Ús dels SI en les organitzacions OP 6
SUBTOTAL 138
Altres assignatures grau ADE UOC (*) 24
SUBTOTAL 162

 

Minor Andorra (**)
Projecte d’empresa, Història econòmica d’Andorra, Entorn empresarial d’Andorra OP 18
TOTAL 180

 

(B) Bàsica        (O) Obligatòria        (OP) Optativa

(*) Qualsevol altra assignatura del pla d’estudis del grau en Administració i direcció d’empreses de la UOC que no figuri a la llista anterior. Per a rendibilitzar al màxim els crèdits cursats, 12 d’aquests 24 crèdits han de ser assignatures bàsiques i/o obligatòries del grau.
(**) Cursar aquest minor suposarà haver de realitzar a la UOC un TFG diferent del de pla d’empresa.