Obtenció del bàtxelor en Informàtica per als estudiants de la UOC

Obtindran el títol de bàtxelor en Informàtica de l’UdA els estudiants del grau d’Enginyeria informàtica de la UOC que hagin superat:

 • Els 138 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC que es detallen
 • 24 crèdits corresponents a assignatures del pla d’estudis del grau de la UOC diferents de les que es detallen
 • 18 crèdits del minor d’Andorra
  • 6 crèdits de Projecte final de carrera I (PFC-I)
  • 6 crèdits de Projecte final de carrera II (PFC-II)
  • 6 crèdits d’Entorn empresarial d’Andorra

Un cop assolits aquests 180 crèdits en el marc del grau de la UOC es podrà sol·licitar el títol del bàtxelor de l’UdA enviant un missatge a: uda@uda.ad.

Planificació d’oferta de les assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra). Inici: setembre 2012

La previsió d’oferta d’assignatures és la següent:

 • Projecte final de carrera I: setembre a gener (primer semestre)
 • Projecte final de carrera II: febrer a juny (segon semestre)
 • Entorn empresarial d’Andorra: setembre a gener (primer semestre)

Assignatures que han d’haver superat els estudiants del grau en Enginyeria informàtica de la UOC que vulguin obtenir el títol de bàtxelor en Informàtica de l’UdA.

Assignatures del grau en Enginyeria informàtica de la UOC Crèdits ECTS
Àlgebra 6
Anàlisi matemàtica 6
Graf i complexitat 6
Estadística 6
Fonaments físics de la informàtica 6
Fonaments de computadors 6
Estructura de computadors 6
Sistemes distribuïts 6
Sistemes operatius 6
Fonaments de programació 6
Pràctiques de programació 6
Disseny i programació orientada a objecte 6
Enginyeria del programari 6
Sistemes encastats 6
Disseny d’estructures de dades 6
Anàlisi i disseny de patrons 6
Anglès I 6
Anglès II 6
Competència comunicativa per a professionals TIC 6
Administració i gestió d’organitzacions 6
Ús de bases de dades 6
Xarxes i aplicacions a Internet 6
Estructura de xarxes de computadors 6
SUBTOTAL 138
Altres assignatures del grau en informàtica que no figurin a la llista anterior 24
SUBTOTAL 162

 

Minor d’Andorra virtual
PFC-I, PFC-II i Entorn empresarial d’Andorra 18
TOTAL 180