Obtenció del grau en Administració i direcció d’empreses per als estudiants de l’UdA

Els estudiants que hagin obtingut el títol de bàtxelor en Administració d’empreses a l’UdA i desitgin obtenir el grau en Administració i direcció d’empreses de la UOC se’ls reconeixeran:

  • Els 144 crèdits corresponents a les assignatures del grau en administració i direcció d’empreses de la UOC que es detallen (60 crèdits bàsics, 66 crèdits obligatoris i 18 crèdits optatius ).
  • 18 crèdits del Minor d’Andorra (18 crèdits optatius)
  • Màxim 18 crèdits d’assignatures optatives/lliure elecció del pla d’estudis del bàtxelor en Administració d’empreses que corresponguin a assignatures del Pla d’estudis del grau en Administració i direcció d’empeses de la UOC i que no figurin a la llista.

Assignatures del grau en Administració i direcció d’empreses de la UOC que es reconeixen als estudiants que han superat el bàtxelor de l’UdA.

Assignatures del grau en Administració i direcció d’empreses Tipologia Crèdits ECTS
Comportaments dels agregats econòmics B 6
Fonaments de màrqueting B 6
Fonaments d’estadística B 6
Idioma modern I: Anglès B 6
Iniciació a les competències TIC B 6
Iniciativa emprenedora B 6
Introducció a la informació financera B 6
Introducció a l’empresa B 6
Introducció al dret B 6
Mercats i conducta B 6
Comptabilitat de costos O 6
Comptabilitat financera O 6
Control pressupostari i de gestió O 6
Direcció de màrqueting O 6
Finançament empresarial O 6
Fonaments de matemàtiques O 6
Idioma modern II: Anglès O 6
Introducció a la comptabilitat O 6
Organització d’empreses O 6
Persones i organitzacions O 6
Valoració de les operacions financeres O 6
Auditoria externa OP 6
Comerç exterior OP 6
Ús de SI en les organitzacions OP 6
SUBTOTAL 144
Minor Andorra (*) OP 18
SUBTOTAL 162
Assignatures optatives i/o lliure elecció del bàtxelor en administració d’empreses (UdA) que siguin del grau ADE i que no figurin a la llista anterior (**) 18
TOTAL 180

 

(B) Bàsica        (O) Obligatòria        (OP) Optativa

(*) Els estudiants del bàtxelor en Administració d’empreses que vulguin obtenir el grau de la UOC hauran d’haver cursat totes les assignatures del minor d’Andorra (Projecte d’empresa, Història econòmica d’Andorra i Entorn empresarial d’Andorra).

(**) Per tal de rendibilitzar al màxim els crèdits cursats a l’UdA en el marc del grau de la UOC, d’aquests 18 crèdits optatius del Bàtxelor de la UdA, com a màxim 12 poden ser optatius del grau i la resta han de ser obligatoris del grau.

Per obtenir el grau de la UOC caldrà realitzar un Treball de fi de grau que no sigui un pla d’empresa.