Obtenció del grau en Informàtica per als estudiants de l’UdA

Els estudiants que hagin obtingut el títol de bàtxelor en Informàtica a l’UdA i desitgin obtenir el grau d’Enginyeria informàtica de la UOC se’ls reconeixeran:

  • Els 156 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC que es detallen.
  • Aquells crèdits optatius/lliure elecció del Pla d’estudis del bàtxelor que corresponguin a assignatures del Pla d’estudis del grau de la UOC i que no figurin a la llista (fins a un màxim de 24 crèdits europeus).

Crèdits del grau de la UOC que es reconeixen als estudiants que han superat el bàtxelor de l’UdA (180 crèdits).

Assignatura Crèdits ECTS
Àlgebra 6
Anàlisi matemàtica 6
Graf i complexitat 6
Estadística 6
Fonaments físics de la informàtica 6
Fonaments de computadors 6
Estructura de computadors 6
Sistemes distribuïts 6
Sistemes operatius 6
Fonaments de programació 6
Pràctiques de programació 6
Disseny i programació OO 6
Enginyeria del programari 6
Sistemes empotrats 6
Disseny d’estructures de dades 6
Anàlisi i disseny de patrons 6
Anglès I 6
Anglès II 6
Competències comunicatives per a professionals TIC 6
Administració i gestió d’organitzacions 6
Ús de bases de dades 6
Xarxes i aplicacions a Internet 6
Estructura de xarxes de computadors 6
Treball en equip a la xarxa 6
Projecte de desenvolupament de software 12
TOTAL 156

 

Als estudiants que hagin obtingut el títol de bàtxelor en Informàtica a l’UdA i desitgin obtenir el grau d’Enginyeria informàtica de la UOC se’ls reconeixeran:

  • Els 156 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC que figuren a la llista anterior.

Aquells crèdits optatius/lliure elecció del Pla d’estudis del bàtxelor en Informàtica de la UdA que corresponguin a assignatures del Pla d’estudis del grau de la UOC i que no figurin a la llista anterior (com a màxim es reconeixeran 24 crèdits).