Programa de formació Acadèmia SAS Andorra

Image

Presentació i objectius

Moltes companyies i entitats d’Andorra utilitzen el programari SAS com a plataforma analítica fonamental per a la presa de decisions i d’intel·ligència de negoci. Aquest ús augmenta dia a dia, tant en volum com en profunditat, i genera una necessitat de capacitació continuada que fonamenti aquest creixement d’una forma consolidada.

Així mateix, aquestes empreses incorporen nous professionals de forma continuada als que se’ls requereix coneixements en Analítica i Intel·ligència de Negoci. Per aquest motiu, els estudiants de la Universitat d’Andorra són també potencials assistents a l’Acadèmia SAS amb l’objectiu d’assolir uns coneixements complementaris que els hi permetin accedir al mercat professional amb avantatge.

Tenint en comte aquest escenari, s’implementa l’Acadèmia SAS Andorra com a programa estable de formació que permeti cobrir les necessitats d’aprenentatge SAS a Andorra, amb els objectius de:

  • Aprofundir el coneixement SAS existent
  • Preparar noves generacions professionals

A qui va dirigit

Aquests programes van dirigits als professionals i estudiants de qualsevol àmbit interessats en conèixer i/o aprofundir en els coneixements en analítica, intel·ligència de negoci i ús del programari SAS.

Llengua

Les llengües que s’utilitzen en les sessions de formació són el català i el castellà. El material didàctic que s’utilitza tant a les sessions de formació com a l’aula virtual és en anglès.

Programa acadèmic

L’Acadèmia SAS Andorra s’estructura en tres eixos de continguts, de manera que cada un dels eixos es composa amb el següent conjunt de cursos segons perfil: 

Eix Perfils Curs Format
Consolidació Experts SAS Administradors SAS Platform Administration: Fast Track Presencial
Analistes, usuaris de negoci, estadístics, actuaris SAS Visual Analytics for SAS 9: Fast Track Presencial
Analistes, usuaris de negoci, estadístics, gestors de dades, actuaris Best Practices to Experts Presencial
Incorporació SAS Viya Administradors SAS Viya Administration Essentials Presencial
Analistes, usuaris de negoci, estadístics, actuaris SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics Presencial
Analistes, usuaris de negoci, estadístics, actuaris SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced Presencial
Gestors de dades, analistes, usuaris de negoci, estadístics, actuaris Self-Service Data Preparation in SAS Viya Presencial
Innovació i Tendència Tots els perfils i nivells de la companyia, estudiants de la Universitat Analytics 360: from Statistics to Artificial Intelligence Presencial

 Així, el contingut i requeriments recomanats per accedir a cadascun dels cursos és: 

Curs Contingut Requisits
SAS Platform Administration: Fast Track ·  Administrar l’entorn SAS

·  Identificar i informar de l’estat de l’entorn SAS

·  Copia de seguretat de l’entorn SAS

·  Controlar i registrar els servidors SAS

·  Administrar usuaris

·  Administrar accés a dades

·  Reconèixer i establir diferents tècniques de seguretat

·  Seguretat de dades i altres continguts compartits

·  Resolució de problemes de seguretat de les Metadades

·  Moure i promocionar metadades

·  Administrar SAS Middle Tier

·  Controlar SAS Middle Tier  amb SAS Environment Manager

·  Per assistir a aquest curs, és recomanable, però no obligatori, disposar d’alguns coneixements de que és la Plataforma SAS Business Analytics. Aquest coneixement es pot obtenir a través del curs gratuït SAS Platform Administration: Getting Started.
SAS Visual Analytics for SAS 9: Fast Track Utilitzar SAS Visual Analytics per:

·  Interactuar amb l’entorn a través de SAS Visual Analytics Hub

·  Accedir i preparar les dades per exploració, anàlisi i creació d’informes

·  Explorar dades utilitzant SAS Visual Analytics Explorer

·  Crear informes amb SAS Visual Analytics Designer

·  Us de SAS Visual Data Builder  i explotació de les  capacitats de SAS Visual Analytics Administrator

·  Veure informes utilitzant SAS Visual Analytics Viewer i SAS Mobile BI.

·  Curs dissenyat per a usuaris sense experiència en programació o coneixements SAS.

·  Abans d’assistir a aquest curs és recomanable  disposar de coneixements de Ms WindowsMicrosoft Office o programes de fulls de càlcul i/o creació d’informes.

·  Hauria se saber utilitzar un navegador web per accedir a informació

Best Practices to Experts ·  Organització de tasques en projectes E Guide: bones pràctiques

·  Construcció de projectes E Guide: bones pràctiques

·  Creació de Stored Process a partir dels workflows

·  Trucs i consells per programadors. Millores en interfície, creació de macros d’accés directe i de generació de codi.

·  Construcció eficient de codi SAS: bones pràctiques

·  Novetats en programació: control d’històrics dels programes, connexió de taules a nodes de codi, control d’errors en l’execució

·  Depuració d’errors: Data Step Debugger, Log Summary i Log del projecte.

·  Generació de sortides ODS a Excel, opcions avançades.

·  Opcions per la definició de llibreries i d’accés a nivell de taules.

·  SQL Passthrough, opcions del Enterprise Guide ,

·  Creació de Vistes SQL

·  Problemes habituals d’eficiència

·  Anàlisi i conversió de codis a fluxos de programa de EGuide

·  Treballar amb el diccionari de dades

·   Disposar d’experiència amb l’ús de la solució SAS Enterprise Guide i/o amb programació SAS
SAS Viya Administration Essentials ·  Integrar SAS Viya amb SAS v9.4

·  Iniciar i aturar servidors i serveis SAS Viya

·  Gestionar usuaris i grups en l’entorn de SAS Viya

·  Integrar amb un servidor d’administració de identitats com LDAP o Active Directory

·  Administrar dominis de credencials en SAS Viya

·  Administrar dades i continguts que s’utilitzen en l’entorn de SAS Viya

·  Mantenir la seguretat en el contingut i la funcionalitat de SAS Viya

·  Copia de seguretat de l’entorn SAS Viya

·  Abans d’assistir a aquest curs, hauria de disposar de coneixement pràctic  dels comanaments del sistema operatiu Linux, així com localitzar i llistar arxius en un directori, configurar permisos en arxius i   directoris, editar fitxers, i utilitzar SUDO.

·  També seria recomanable comprendre mètodes d’autenticació com LDAP o Active Directory.

SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics ·  Organitzar continguts dintre de SAS Drive

·  Veure i interactuar amb informes utilitzant SAS Report Viewer

·  Accedir i investigar dades dintre de SAS Visual Analytics

·  Preparar dades utilitzant SAS Data Studio

·  Realitzar l’exploració i anàlisi de dades amb SAS Visual Analytics

·  Creació d’informes interactius amb SAS Visual Analytics

·  Curs dissenyat per a usuaris sense experiència en programació o coneixements SAS.

·  Abans d’assistir a aquest curs és recomanable disposar de coneixements de Ms Windows, Microsoft Office o programes de fulls de càlcul i/o creació d’informes.

·  Hauria se saber utilitzar un navegador web per accedir a informació

SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced Utilitzar SAS Visual Analytics en SAS Viya per:

·  Organitzar contingut a SAS Drive

·  Reestructurar dades per analítica (anàlisi geogràfic, forecasting, anàlisi de xarxes, anàlisi path, anàlisi de text) utilitzant SAS Data Studio

·  Realitzar anàlisi avançat (anàlisi geogràfic, forecasting, anàlisi de xarxes, diagrama Sankey, anàlisi de text)

·  Creació d’elements de dades avançats

·  Creació de filtres avançats

·  Creació d’informes interactius avançats amb paràmetres

·  Aquest curs es basa en el coneixement adquirit assistint al curs SAS Visual Analytics 1 para SAS® Viya.
Self-Service Data Preparation in SAS Viya ·  Gestionar i combinar dades des de molts diferents tipus de fonts de dades

·  Visualitzar, analitzar i perfilar dades per comprendre els problemes de qualitat de les dades

·  Col·laborar i compartir dades en projectes de gestió de dades

·  Gestionar dades en un entorn d’autoservei de preparació de dades sense habilitats de programació

·  Aprofitar el codi SAS personalitzat per preparació de dades per analítica

·  Examinar relacions en les dades per avaluar impacte i suport a la governabilitat de les mateixes

·  Creació i planificació repetible de fluxos de procés per automatitzar tasques de preparació de dades complexes

No es requereix experiència amb SAS o amb programació però hauria de disposar experiència de treball amb ordinadors, específicament hauria de ser capaç de:

·  Disposar de coneixements de Ms Windows

·  Disposar de coneixements bàsics de gestió de dades: fitxers, directoris, tipus de dades,…

·  Utilitzar un navegador web per accedir a informació

Analytics 360: from Statistics to Artificial Intelligence ·  Analítica del Big Data: component fonamental de la Transformació Digital

·  Fonaments de l’Analítica Empresarial

·  Nous conceptes de l’Analítica i la seva aplicació

·  Fonaments i conceptes del Big Data

·  Anàlisis exploratori i descriptiu de les dades

·  Visualització de dades en Analítica

·  Fonaments matemàtics de l’anàlisi de dades

·  Machine Learning, conceptes i aplicacions

·  Introducció a la Intel·ligència Artificial: Deep Learning i Natural Language Processing

·  No hi ha requisits previs per assistir a aquesta formació.

Durada i calendari

L’edició de 2019 de l’Acadèmia SAS Andorra es durà a terme entre el 17 de juny i el 4 de juliol de 2019 amb el següent calendari de cursos:

Eix Curs Dates Durada Horari
Consolidació Experts SAS SAS Platform Administration: Fast Track 19,20 i 21 de juny 21 hores De 08:30 a 15:30
SAS Visual Analytics for SAS 9: Fast Track 19,20 i 21 de juny 21 hores De 08:30 a 15:30
Best Practices to Experts 25 i 26 de juny 14 hores De 08:30 a 15:30
Incorporació SAS Viya SAS Viya Administration Essentials 25 i 26 de juny 14 hores De 08:30 a 15:30
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 17 i 18 de juny 14 hores De 08:30 a 15:30
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 1 i 2 de juliol 14 hores De 08:30 a 15:30
Self-Service Data Preparation in SAS Viya 3 i 4 de juliol 14 hores De 08:30 a 15:30
Innovació i Tendència Analytics 360: from Statistics to Artificial Intelligence 27 i 28 de juny 14 hores De 08:30 a 15:30

Ubicació

Els cursos es duran a terme a les aules de l’UdA, que disposen de tots els mitjans materials i tècnics necessaris per al seu desenvolupament.

Grups reduïts

El nombre màxim admès d’estudiants és limitat, amb l’objectiu que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada del formador.

Tots els cursos inclosos en el programa de formació estan previstos per un mínim de 10 estudiants i un màxim de 15. En cas que no s’assoleixi la xifra d’un mínim de 10 estudiants matriculats, la convocatòria podrà ser cancel·lada o canviada de data a decisió de l’UdA i de SAS i s’informarà als alumnes amb la major anticipació possible.

En cas que hi hagi més de 15 preinscripcions, seran admeses per ordre d’inscripció.

Responsables acadèmics

El desenvolupament de continguts, generació del material pedagògic i impartició dels cursos són responsabilitat de SAS. Així, les àrees responsables de cada un d’aquests aspectes són:

  • Desenvolupament de continguts: SAS Education Training Development Department
  • Material Pedagògic: SAS Education Training Development Department
  • Impartició de cursos: Departamento de Formación SAS Iberia
  • Responsable de formació SAS Iberia: Jaume Morral i Gurrea

Procés d’avaluació

El plantejament de la formació SAS és basa en la combinació de contingut teòric i la realització d’exercicis pràctics en el desenvolupament del curs. Per aquest motiu, l’assoliment dels objectius del curs s’avaluaran amb els següents conceptes:

  • Assistència mínima a un 80% de les sessions presencials.
  • Realització dels exercicis pràctics inclosos en el curs. En la majoria dels casos, són acumulatius de forma que per realitzar un exercici és necessari disposar dels resultats d’exercicis previs.

Segons això, no es realitza cap examen explícit d’avaluació.

Certificació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa rebran un certificat d’assistència de la Universitat d’Andorra i de SAS.

Inscripció i matrícula

Les inscripcions es podran realitzar fins deu dies abans de l’inici de cada curs. A partir d’aquesta data es podran realitzar inscripcions en els cursos que hagin estat confirmats i que encara disposin de places lliures.

El mitjans per inscriure’s són enviant un correu amb les dades del/s assistent/s i curs a formacion@sas.com o bé directament a la web de formació SAS a través de l’enllaç accessible a cada curs en la següent taula:

Curs Data límit d’inscripció
SAS Platform Administration: Fast Track 9 de juny
SAS® Visual Analytics for SAS® 9: Fast Track 9 de juny
Best Practices to Experts 14 de juny
SAS Viya Administration Essentials 17 de juny
SAS® Visual Analytics 1 for SAS® Viya®: Basics 7 de juny
SAS® Visual Analytics 2 for SAS® Viya®: Advanced 14 de juny
Self-Service Data Preparation in SAS® Viya® 21 de juny
Analytics 360: from Statistics to Artificial Intelligence 23 de juny

Un cop formalitzada la matrícula, no se’n preveu la devolució de l’import.

A la taula següent, es mostren les tarifes per als assistents.

Eix Perfils Curs Tarifa per assistent
Consolidació Experts SAS Administradors SAS Platform Administration: Fast Track 1,200 €
Analistes, usuaris de negoci, estadístics, actuaris SAS Visual Analytics for SAS 9: Fast Track 1,200 €
Analistes, usuaris de negoci, estadístics, gestors de dades, actuaris Best Practices to Experts 800 €
Incorporació SAS Viya Administradors SAS Viya Administration Essentials 800 €
Analistes, usuaris de negoci, estadístics, actuaris SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 800 €
Analistes, usuaris de negoci, estadístics, actuaris SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 800 €
Gestors de dades, analistes, usuaris de negoci, estadístics, actuaris Self-Service Data Preparation in SAS Viya 800 €
Innovació i Tendència Tots els perfils i nivells de la companyia, estudiants de la Universitat Analytics 360: from Statistics to Artificial Intelligence 1,000 €

En el cas dels estudiants de formacions reglades de la Universitat d’Andorra (UdA), aquests gaudeixen d’un 50 % de descompte. Existeix la possibilitat de gratuïtat per als estudiants de l’UdA seleccionats segons certs requisits especificats per conveni. Informació i sol·licituds a: euniversitaria@uda.ad.