Treballeu amb nosaltres


Professorat 

El professorat fix és el que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte  és de durada indeterminada, i se signa després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 39.5 de la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior.
Les places de professorat fix es fan públiques al BOPA.
El professorat fix és designat per una comissió́ formada pel rector, el director del centre universitari concernit i tres membres del professorat, dos dels quals han de ser docents del més alt nivell de dues altres universitats públiques en l’especialitat acadèmica de la plaça que s’anunciï̈ a la convocatòria.

Ofertes actuals:

 • Actualment no hi ha cap oferta

 

Professorat col·laborador

El professorat col·laborador és un especialista de reconeguda competència que desenvolupa  la seva activitat professional fora de la Universitat d’Andorra, i els serveis del qual són indispensables per completar la tasca docent i de recerca de la Universitat. El contracte és de dedicació parcial i de durada limitada.
Les places de professorat col·laborador es fan públiques al web de la Universitat.
El professorat col·laborador és designat pel director del centre, previ informe favorable d’una comissió formada per tres membres del professorat, presidida per un membre del professorat fix.
Per presentar-se al procés de selecció de professorat col·laborador cal seguir el procediment establert a la convocatòria pública i complir els requisits que s’estableixin.

Ofertes actuals:

 • Professorat col·laborador per al bàtxelor en Infermeria que vehiculi en anglès
  Àmbit curricular:
  Lideratge i gestió de cures infermeres
  Salut pública
  Requisits:
  Titulació de primer cicle en l’àmbit de la infermeria (bàtxelor o equivalent)
  Titulació de segon cicle en l’àmbit curricular de nivell MATES IV (reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior)
  Experiència docent
  Nivell avançat de llengua catalana
  Nivell avançat de llengua anglesa amb capacitat per vehicular docència en aquesta llengua
  Les candidatures s’han de presentar a la Universitat d’Andorra (plaça de la Germandat, 7, AD600 Sant Julià de Lòria) abans del 15 de març de 2019.
  Per a més informació: sesque@uda.ad
 • Professorat col·laborador per impartir l’assignatura “Sistemes operatius” (Informàtica) en anglès
  Requisits:
  Titulació de segon cicle (MATES IV, de 300 crèdits europeus) reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior. La titulació de primer o de segon cicle ha de ser en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació, o en l’àmbit de l’enginyeria electrònica o automàtica (camps de coneixement 06 i 0714 de la classificació estàndard internacional d’educació de la Unesco).
  Nivell avançat de llengua anglesa amb capacitat per vehicular docència en aquesta llengua
  Es valorarà:
  Experiència docent
  Nivell avançat de llengua catalana
  Les candidatures s’han de presentar a la Universitat d’Andorra (plaça de la Germandat, 7, AD600 Sant Julià de Lòria) o enviar a l’adreça electrònica uda@uda.ad abans del 15 de desembre de 2018.
  Per a més informació: mpellicer@uda.ad
 • Professorat col·laborador que vehiculi en anglès o francès
  Àmbits curriculars:
  Informàtica (anglès)
  Matemàtiques/estadística (anglès)
  Economia i empresa (anglès)
  Infermeria (anglès)
  Educació (anglès i francès)
  Requisits:
  Titulació de segon cicle en l’àmbit curricular de nivell MATES IV (reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior)
  Experiència docent
  Nivell avançat de llengua catalana
  Nivell avançat de llengua anglesa/francesa amb capacitat per vehicular docència en aquesta llengua
  Les candidatures s’han de presentar a la Universitat d’Andorra (plaça de la Germandat, 7, AD600 Sant Julià de Lòria).
 • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent: uda@uda.ad

 

Personal administratiu i tècnic

El personal administratiu i tècnic desenvolupa la gestió i l’administració en els àmbits administratiu, de recursos humans, afers econòmics, serveis generals, serveis informàtics, comunicació i biblioteca, així com en relació amb altres processos administratius o de suport que es puguin determinar.
La Llei d’ordenació de l’ensenyament superior estableix que el personal administratiu i tècnic és contractat per la Universitat d’acord amb la legislació laboral andorrana. Es garanteix la publicitat i la selecció objectiva d’acord amb els mèrits acreditats, sense perjudici de proves especifiques de selecció.
El personal administratiu i tècnic pot ser contractat a temps complert o a temps parcial, i per durada determinada o indeterminada, segons allò que estableixi la convocatòria del procés selectiu en curs.

Ofertes actuals:

 • Actualment no hi ha cap oferta
 • Per presentar una autocandidatura de personal administratiu i tècnic, podeu enviar el CV indicant el servei al qual es vol optar a l’adreça següent: uda@uda.ad