Treballeu amb nosaltres


Professorat 

El professorat fix és el que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte és de durada indeterminada, i se signa després de superar un concurs.
Les places de professorat fix es fan públiques al BOPA.
El professorat fix és designat per una comissió́ formada pel rector, el director del centre universitari concernit i tres membres del professorat, dos dels quals han de ser docents del més alt nivell de dues altres universitats públiques en l’especialitat acadèmica de la plaça que s’anunciï̈ a la convocatòria.

Ofertes actuals:

 • Plaça de personal docent eventual a temps complet (nivell L)
  Tipus de plaça:
  – Règim: personal docent a temps complet.
  – Durada: termini inicial a partir del dia 1 d’abril del 2019 fins al dia 15 de juliol del 2020, prorrogable per tres anys més.
  Requisits:
  – Permís de treball a Andorra
  – Titulació de segon cicle (MATES1 IV) reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior. La titulació de primer i de segon cicle ha de ser en l’àmbit del dret.
  – Nivell de català equivalent al C1 del CEFR2 o coneixements equivalents de llengua catalana.
  Sol·licituds: les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00h del dia 22 de febrer del 2019, en un sobre tancat i acompanyada de:
  – Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat
  – Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si s’escau)
  – Certificat d’antecedents penals.
  – Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
  – Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
  – Declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap a administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu.
  Procés de selecció: l’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat. La comissió serà formada per la direcció del Centre concernit, o la per- sona en la qual delegui, i com a mínim dos docents.
  Les persones que aspirin a aquest lloc de treball hauran de presentar-se a la prova de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra, les bases de la qual poden recollir-se a la recepció de la Universitat d’Andorra.
  Aquest anunci s’ha fet públic mitjançant un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Professorat col·laborador

El professorat col·laborador és un especialista de reconeguda competència que desenvolupa la seva activitat professional fora de la Universitat d’Andorra, i els serveis del qual són indispensables per completar la tasca docent i de recerca de la Universitat. El contracte és de dedicació parcial i de durada limitada.
Les places de professorat col·laborador es fan públiques al web de la Universitat.
El professorat col·laborador és designat pel director del centre, previ informe favorable d’una comissió formada per tres membres del professorat, presidida per un membre del professorat fix.
Per presentar-se al procés de selecció de professorat col·laborador cal seguir el procediment establert a la convocatòria pública i complir els requisits que s’estableixin.

Ofertes actuals:

 • Professorat col·laborador per al bàtxelor en Infermeria que vehiculi en anglès
  Àmbit curricular:
  Lideratge i gestió de cures infermeres
  Salut pública
  Requisits:
  Titulació de primer cicle en l’àmbit de la infermeria (bàtxelor o equivalent)
  Titulació de segon cicle en l’àmbit curricular de nivell MATES IV (reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior)
  Experiència docent
  Nivell avançat de llengua catalana
  Nivell avançat de llengua anglesa amb capacitat per vehicular docència en aquesta llengua
  Les candidatures s’han de presentar a la Universitat d’Andorra (plaça de la Germandat, 7, AD600 Sant Julià de Lòria) abans del 15 de març de 2019.
  Per a més informació: sesque@uda.ad
 • Professorat col·laborador que vehiculi en anglès o francès
  Àmbits curriculars:
  Informàtica (anglès)
  Matemàtiques/estadística (anglès)
  Economia i empresa (anglès)
  Infermeria (anglès)
  Educació (anglès i francès)
  Requisits:
  Titulació de segon cicle en l’àmbit curricular de nivell MATES IV (reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior)
  Experiència docent
  Nivell avançat de llengua catalana
  Nivell avançat de llengua anglesa/francesa amb capacitat per vehicular docència en aquesta llengua
  Les candidatures s’han de presentar a la Universitat d’Andorra (plaça de la Germandat, 7, AD600 Sant Julià de Lòria).
 • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent: uda@uda.ad

 

Personal administratiu i tècnic

El personal administratiu i tècnic desenvolupa la gestió i l’administració en els àmbits administratiu, de recursos humans, afers econòmics, serveis generals, serveis informàtics, comunicació i biblioteca, així com en relació amb altres processos administratius o de suport que es puguin determinar.
El personal administratiu i tècnic és contractat per la Universitat d’acord amb la legislació laboral andorrana. Es garanteix la publicitat i la selecció objectiva d’acord amb els mèrits acreditats, sense perjudici de proves especifiques de selecció.
El personal administratiu i tècnic pot ser contractat a temps complert o a temps parcial, i per durada determinada o indeterminada, segons allò que estableixi la convocatòria del procés selectiu en curs.

Ofertes actuals:

 • Actualment no hi ha cap oferta per a aquest col·lectiu
 • Per presentar una autocandidatura de personal administratiu i tècnic, podeu enviar el CV indicant el servei al qual es vol optar a l’adreça següent: uda@uda.ad