Treballeu amb nosaltres

Hi ha convocades places vacants de personal de la Universitat d’Andorra en l’àmbit de l’administració d’empreses i en el de la informàtica. Les persones interessades poden recollir les bases de la convocatòria.


Professorat fix

El professorat fix és el professorat titular que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte laboral és de durada indeterminada, i se signa d’acord amb les bases de la convocatòria i després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, i d’acord amb l’article 88 dels Estatuts de la Universitat d’Andorra.
Les places de professorat fix es fan públiques al BOPA.
El professorat fix ha de disposar del títol de doctor, a excepció del professorat titular contractat per la Universitat d’Andorra amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de la Universitat d’Andorra. En el cas que les bases de la convocatòria així ho estableixin, si en el moment d’accedir al lloc de treball el candidat que ha superat el concurs no disposa del títol de doctor, pot ser contractat amb caràcter eventual fins a esgotar el temps màxim establert per obtenir el títol de doctor. A partir d’aquest moment, el candidat és contractat amb caràcter indefinit, o bé, en cas que no hagi assolit el títol de doctor, es resoldrà el seu contracte laboral.
Els Estatuts de la Universitat d’Andorra regulen els drets i els deures del personal docent.

Ofertes actuals:
 • Actualment no hi ha processos selectius oberts.
 • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent: uda@uda.ad 

Professorat eventual

El professorat eventual és el professorat titular que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte laboral és de durada determinada, i se signa d’acord amb les bases de la convocatòria i després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, i d’acord amb l’article 88 dels Estatuts de la Universitat d’Andorra. La dedicació pot ser parcial o plena.
Les places de professorat eventual es fan públiques al BOPA.
Els Estatuts de la Universitat d’Andorra regulen els drets i els deures del personal docent.

Ofertes actuals:
 • Plaça de personal docent eventual a mitja jornada en l’àmbit de l’administració i direcció d’empreses de la Universitat d’Andorra
Tipus de plaça:

 • Règim: personal docent eventual a mitja jornada.
 • Durada: per substituir temporalment una excedència amb reserva de plaça per ocupar un càrrec públic d’acord amb els articles 18 i 40.2 de la llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals (BOPA núm. 3 del 10-01-2019). La durada de la contractació està subjecta a l’establert en l’article 18.3 de la llei 31/2018.
Requisits:

 • Permís de treball a Andorra.
 • Titulació mínima de nivell MATES IV (Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior) en l’àmbit de l’administració i direcció d’empreses, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.
 • Nivell de català equivalent al C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) o coneixements equivalents de llengua catalana.
Sol·licituds: 

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00h del dia 25 d’octubre del 2019, en un sobre tancat i acompanyada de:

 • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
 • Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si escau).
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
 • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
 • Declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap a administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu.
Procés de selecció: 

Les persones que aspirin a aquest lloc de treball hauran de presentar-se a la prova de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra, les bases de la qual poden recollir-se a la recepció de la Universitat d’Andorra.

L’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat. La comissió estarà formada com a mínim per tres membres: la direcció del centre concernit o la persona en qui delegui, i com a mínim dos docents, un dels quals serà docent en l’especialitat de la plaça que es convoca.

Documentació:

Les persones interessades poden recollir les bases de la convocatòria a la recepció de la Universitat d’Andorra (plaça de la Germandat, 7 – AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra), demanar-les per telèfon al +376 743000 o a través del correu electrònic uda@uda.ad.

Edicte publicat al BOPA

 

Professorat col·laborador

El professorat col·laborador són professionals d’experiència i especialització reconegudes en el seu àmbit de competència, que desenvolupa  la seva activitat professional fora de la Universitat d’Andorra, i els serveis del qual són indispensables per completar la tasca docent i de recerca de la Universitat. La seva contractació és de dedicació parcial, de durada determinada i pot ser renovable.
Les places de professorat col·laborador es fan públiques en aquesta pàgina.

El professorat col·laborador és designat pel director del centre, previ informe favorable d’una comissió formada per tres professors, presidida per un professor titular.

Ofertes actuals:
 • Actualment no hi ha processos selectius oberts.
 • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent: uda@uda.ad

 

Personal administratiu i tècnic

El personal administratiu i tècnic desenvolupa les funcions d’assistència i assessorament als òrgans de representació, govern i gestió de la Universitat, l’exercici de la gestió i l’administració en els àmbits dels recursos humans, l’organització administrativa, els afers econòmics, els serveis informàtics, els arxius, la biblioteca, la comunicació, els serveis generals, els serveis cientificotècnics, el suport a la investigació i la transferència de tecnologia, així com qualsevol altre procés de gestió i de suport que es determini necessari per a la Universitat en el compliment dels seus objectius.
La Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior estableix que el personal administratiu i tècnic és contractat per la Universitat d’acord amb la legislació laboral andorrana i mitjançant concurs d’acord amb els principis de concurrència i publicitat
El personal administratiu i tècnic pot ser contractat a temps complet o a temps parcial, i per durada determinada o indeterminada, segons el que s’estableixi en la convocatòria del procés selectiu en curs.

Ofertes actuals:
 • Plaça eventual de personal tècnic a jornada completa per als Serveis Informàtics de la Universitat d’Andorra
Tipus de plaça:

 • Règim: personal administratiu i tècnic eventual a temps complet.
 • Durada: Dos anys a partir de l’1 de desembre.
Requisits:

 • Permís de treball a Andorra.
 • Titulació mínima de nivell MATES III (Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior), en l’àrea d’informàtica, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.
 • Nivell de català equivalent al C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) o coneixements equivalents de llengua catalana.
 • Experiència mínima de dos anys en lloc similar.

Es valorarà:

 • Formació complementària i experiència en gestió de departaments informàtics, gestió de sistemes i desenvolupament en entorns LAMP.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixement de la llengua espanyola, anglesa i francesa.
Sol·licituds:

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra (Plaça de la Germandat, 7 – AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra), abans del dia 30 d’octubre del 2019 a les 13.00 hores, en un sobre tancat precisant el número de referència UDA 2019/08 amb la següent documentació:

 • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
 • Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si escau).
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
 • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
 • Declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu.
Procés de selecció:

Les persones que aspirin a aquest lloc de treball hauran de presentar-se a la prova de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra, les bases de la qual poden recollir-se a la recepció de la Universitat d’Andorra.

L’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat.

Documentació:

Les persones interessades poden recollir les bases de la convocatòria a la recepció de la Universitat d’Andorra (Plaça de la Germandat, 7 – AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra), demanar-les per telèfon al +376 743000 o a través del correu electrònic uda@uda.ad.

Edicte del concurs al BOPA