Trets destacats

MULTILINGÜISME

La llengua pròpia i oficial de la Universitat és el català. D’aquesta manera, la institució fomenta el ple ús del català en tots els àmbits de la seva activitat, docent i no docent, i dedica una atenció especial a l’estudi i al conreu de la cultura del país. A més, la Universitat d’Andorra impulsa el multilingüisme, i en especial el coneixement de la llengua anglesa. Per aquest motiu, algunes assignatures de cada titulació es vehiculen en anglès per facilitar la mobilitat internacional. També es poden utilitzar altres llengües com a instrument vehicular de l’ensenyament.

COMPROMÍS

Des dels seus orígens, la Universitat d’Andorra se sent compromesa amb la preservació del medi ambient i promou la conservació de la biodiversitat. A més, s’ha adherit als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que promouen les Nacions Unides amb l’objectiu de contribuir al seu assoliment. Els voluntaris de la comissió UdA Solidària també treballen per fomentar la funció social, solidària i de cooperació de la Universitat, a través de tasques de sensibilització.

RECERCA I INNOVACIÓ

Dins del marc del Pla general de recerca i innovació de la Universitat d’Andorra, diversos grups de recerca desenvolupen projectes d’investigació en els camps de l’educació, els serveis sanitaris, l’economia financera, les llengües i la tecnologia. La Universitat posa una especial atenció al Programa de Doctorat, creat l’any 2009, que ha permès defensar amb èxit diverses tesis doctorals.

INSTITUCIÓ RECONEGUDA AL MÓN

La Universitat d’Andorra ha adaptat tots els seus estudis universitaris a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). La càrrega lectiva de les diferents titulacions es comptabilitza en crèdits europeus, amb 180 crèdits per a les titulacions de primer cicle (bàtxelor), 120 crèdits per a les de segon cicle (màster) i tres anys equivalents a temps complet per al programa de Doctorat. Tots els diplomes universitaris amb caràcter estatal s’acompanyen del Suplement europeu al diploma.

A més, l’UdA té una clara vocació d’orientar-se al món i, per això, forma part de nombrosos organismes internacionals, com la Xarxa Vives, l’Associació Internacional d’Universitats, l’Associació d’Universitats Europees, l’Agència Universitària de la Francofonia o el Consell Universitari Iberoamericà, entre d’altres, i lidera la Network of Universities of Small Countries and Territories (NUSCT). L’UdA també té signats convenis de cooperació i de llengua amb entitats com l’Institut Confuci o l’Institut Camões.

PROGRAMES INTERNACIONALS

La Universitat d’Andorra promou la mobilitat internacional de manera bidireccional, és a dir, potencia que els estudiants i el personal puguin fer estades formatives a l’estranger, i al mateix temps promou la captació d’estudiants d’universitats estrangeres que vulguin cursar un semestre a Andorra. Per això, té signats convenis acadèmics amb nombroses universitats de països d’arreu del món que permeten intercanvis tant en un sentit com en l’altre. A més, per facilitar al màxim que els estudiants de l’UdA puguin viure l’experiència de cursar un semestre en una altra universitat, s’atorguen cada any ajuts a la mobilitat.

Un altre dels eixos estratègics de la Universitat d’Andorra és la captació d’estudiants internacionals que, gràcies als diversos atractius que ofereix el país, trien Andorra per cursar-hi els estudis universitaris. Es tracta d’un col·lectiu que representa el 30% del total d’estudiants, que compten amb un Servei de Programes Internacionals que els assessora en tot el procés i els ofereix un programa d’acompanyament un cop a Andorra.

QUALITAT

La garantia de qualitat és un dels principals actius que ofereix la Universitat d’Andorra. El Consell de la qualitat fa l’avaluació regular de la qualitat docent, implementa noves guies i procediments d’actuació, vetlla per la millora de l’atenció a l’estudiant i del model de carrera professional del personal de la Universitat, i duu a terme el seguiment intern de les titulacions, entre altres tasques per promoure la cultura de qualitat. Gràcies a aquestes iniciatives, i segons es desprèn de l’avaluació elaborada pel Consell de la qualitat mitjançant enquestes individuals i anònimes, els estudiants valoren molt positivament la qualitat del professorat i la de les assignatures. A més, el Consell de la qualitat treballa de forma coordinada amb l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, amb l’objectiu d’implementar les propostes de millora derivades de l’acreditació de les titulacions que fa aquest organisme públic independent.

UNIVERSITAT-EMPRESA

La Universitat d’Andorra compta amb la col·laboració de molts professionals externs que aporten la seva experiència i visió d’empresa a la docència universitària.
A més, els plans d’estudis ofereixen la possibilitat que els estudiants facin estades formatives a empreses i a institucions d’Andorra i de l’estranger. L’oferta de formacions d’extensió universitària dona resposta a les demandes dels sectors professionals i empresarials del país.

SERVEI D’ESPORTS

El Servei d’Esports de l’UdA fomenta la cultura de l’esport entre la comunitat universitària a través del Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria, que ofereix als estudiants matriculats a les titulacions reglades impartides per l’UdA un abonament especial d’accés a les instal·lacions de piscina interior i a la sala de gimnàs. Per un mòdic import mensual, sense quota de primera inscripció, se’n pot gaudir durant tot l’horari d’obertura.