Trets destacats

Llengua oficial

La Universitat d'Andorra ha de potenciar el ple ús del català en tots els àmbits de la seva activitat, docent i no docent, i ha de dedicar una atenció especial a l'estudi i al conreu de la cultura del país. Per això, la llengua pròpia i oficial és el català. A més, poden utilitzar-se altres llengües com a instrument vehicular de l'ensenyament.

Compromís

La Universitat d'Andorra com a institució se sent compromesa amb la conservació del medi  ambient a través d'una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promou la conservació de la biodiversitat.
Els voluntaris de la comissió UdA Solidària també treballen per fomentar la funció social, solidària i de cooperació de la universitat, a través de tasques de sensibilització.

Recerca

Dins del marc del Pla general de recerca i innovació de la Universitat d'Andorra, diversos equips desenvolupen projectes d'investigació en camps com l'aprenentatge virtual (e-learning), la seguretat en la transmissió de dades o la sostenibilitat.
La Universitat d'Andorra també organitza sovint congressos científics amb participants que vénen de tot el món.

Relacions internacionals

Les relacions internacionals són una de les activitats de la Universitat d'Andorra. Actualment, forma part de la Xarxa Vives d'universitats, és membre de l' Associació Internacional d'Universitats (AIU), de la European University Association (EUA) i té signats acords de col·laboració amb diferents universitats d'arreu del món.

Crèdits europeus

A Andorra, les titulacions de caràcter estatal poden tenir els graus següents:

  • De primer cicle: titulació de bàtxelor.
  • De segon cicle: titulació de màster.
  • De tercer cicle: grau de doctorat.

La Universitat d’Andorra ha adaptat tots els seus estudis presencials universitaris a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, segons l’anomenat Procés de Bolonya. La càrrega lectiva de les diferents titulacions es comptabilitzen en crèdits europeus, amb una equivalència de 180 crèdits europeus per a les titulacions de primer cicle i de 120 crèdits europeus per a les de segon cicle.