Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Capacitat sensoriomotriu

Capacitat sensoriomotriu

Descripció    

El present curs correspon a un seminari del primer mòdul anomenat Necessitats educatives específiques de l’alumnat de l’itinerari d’Ensenyament Especialitzat del màster en Educació. La finalitat d’aquest curs és introduir-se en el coneixement de la capacitat sensoriomotriu tot tractant el concepte de capacitat i discapacitat en tres àmbits concrets. Un primer bloc, es centra en la funció visual i les habilitats perceptives, així com les patologies que hi estan relacionades i la incidència en diferents àrees que hi estan connectades. Un segon bloc, tracta l’afectació i els recursos existents per a l’alumnat amb dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació. I un tercer bloc, proporciona nocions sobre la discapacitat motriu i les implicacions que generen les dificultats derivades d’aquestes patologies als infants que les pateixen en la seva vida diària.

L’objectiu d’aquest curs és per tant, triple:

 • Donar a conèixer diferents alteracions visuals i proporcionar estratègies d’intervenció educativa a aplicar en els casos d’alumnat afectat.
 • Donar a conèixer diferents alteracions auditives, de llenguatge i comunicatives tot proporcionant estratègies d’intervenció educativa a aplicar en els casos d’alumnat afectat.
 • Donar a conèixer diferents alteracions motrius i proporcionar estratègies d’intervenció educativa a aplicar en els casos d’alumnat afectat.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en l’educació inclusiva, l’ensenyament especialitzat i l’atenció a la diversitat. I en concret, en la capacitat sensoriomotriu.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és virtual mitjançant el Campus virtual de la Universitat d’Andorra. Els cursos virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del programa és bilingüe català/castellà.

Professorat

 • Elisa Bonvila Queijà, llicenciada en Psicologia, postgrau en Teràpia psicomotriu i en formació d’especialistes en psicomotricitat, psicòloga a SAINE, Servei d’Atenció i Intervenció Neuropsicològica d’Andorra
 • Maria del Carmen Cruz Pedraza, llicenciada en Psicologia i Ciències de l’educació, tècnica en rehabilitació de persones amb discapacitat visual al CREDEV-ONCE, Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals de Lleida
 • Marta Domènech Ribera, diplomada en Educació general, llicenciada en Filosofia i lletres, mestra al CREDEV-ONCE, Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals de Barcelona
 • Cristina Boronat Olivart, diplomada en Educació especial i logopèdia, llicenciada en Psicopedagogia, psicopedagoga a l’EAP-02, Equip d’Assessorament Psicopedagògic de Lleida

Programa

Bloc 1. La discapacitat visual

 • La funció visual i les habilitats perceptives
 • El mesurament de la baixa visió. Els defectes de refracció
 • Principals patologies a la infància i edat adulta
 • Conseqüències funcionals
 • Aspectes evolutius de l’infant cec

Bloc 2. La discapacitat auditiva

 • Tipologia i casuística
 • Valoració audiològica i psicolingüística
 • Intervenció educativa: estratègies per a la inclusió de l’alumnat
 • El Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius

Bloc 3. La discapacitat motriu

 • Classificació i casuística
 • Implicacions al context educatiu i a l’escola ordinària
 • El rol de la família
 • Treball en xarxa

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 3 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 16 d’octubre fins al 12 de novembre.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, l’estudiant haurà d’haver aprovat les tres activitats del curs una de cada bloc temàtic.

La primera activitat fa referència al bloc visual i planteja tres tasques que l’estudiant haurà de realitzar com si tingués ceguesa o baixa visió usant antifaç i ulleres de simulació que haurà elaborat. En concret, es proposa resoldre tres situacions pròpies d’un entorn quotidià a l’escola: una activitat de taula a l’aula, una activitat d’esbarjo al pati i un altra activitat de menjador. En aquestes situacions caldrà reflexionar sobre els recursos materials i adaptacions necessàries per un alumne cec i amb baixa visió.

La segona activitat fa referència al bloc auditiu, en ella es demana a l’estudiant resoldre un qüestionari sobre el temari vist a classe tot utilitat eines col·laboratives.

La tercera activitat fa referència al bloc motriu, consisteix en fer una reflexió inclusiva entorn les alteracions motrius a partir del visionat d’un curtmetratge i de la lectura i anàlisi de diferents casos presentats pel professorat. Caldrà realitzar una matriu DAFO i el disseny d’una possible estratègia d’intervenció́.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Capacitat sensoriomotriu expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 13 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 16 d’octubre del 2023
Preu: 202,74 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català/castellà