Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Curs en Llenguatge administratiu i jurídic

Curs en Llenguatge administratiu i jurídic

Presentació

L’objectiu d’aquest curs d’actualització és proporcionar als estudiants un coneixement global i general del model de llenguatge administratiu i jurídic català; introduir-los en l’àmbit dels llenguatges d’especialitat per tal que coneguin les característiques específiques del llenguatge administratiu i jurídic; iniciar-los en l’estudi i la pràctica de la redacció jurídica; introduir conceptes relacionats amb l’eficàcia comunicativa pròpia dels textos jurídics; plantejar-los els principals problemes gramaticals, discursius o convencionals que presenta la praxis actual en l’ús del llenguatge administratiu i jurídic català i les solucions més adequades en cada cas; introduir els principals conceptes i facilitar-los les recomanacions més adequades que cal tenir en compte en el disseny i la redacció de documentació juridicoadministrativa en català; familiaritzar els estudiants amb la terminologia i la fraseologia pròpies del llenguatge administratiu i jurídic; preparar els alumnes perquè siguin capaços de redactar un text jurídic o administratiu correctament.

A qui va dirigit?

Aquest programa s’adreça a professionals interessats en la matèria.

Durada i calendari

El curs té una durada de 42 hores, que es desenvoluparan del 28 de gener al 19 de maig del 2020. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra els dimarts de les 18.30 h a les 21.30 h.

Professorat

 • Montserrat Badia Gomis
 • Josep Salom Ges

Programa acadèmic

I. Introducció. Conceptes generals

 • La tradició del llenguatge jurídic català
 • La identitat i la modernitat
 • Varietats i registres de la llengua
 • Els llenguatges d’especialitat. Característiques
 • El llenguatge administratiu i jurídic com a llenguatge d’especialitat
 • La comunicació eficaç / Eficàcia comunicativa

II. Criteris d’estil i de redacció

 • La frase
 • Els paràgrafs
 • Els elements connectors
 • Preferència per la veu activa
 • Les construccions amb verb buit
 • Preferència per les frases afirmatives
 • L’expressió concisa
 • Limitació dels adverbis de manera acabats en –ment
 • La redacció respectuosa

III. Les convencions

 • El tractament personal: tu / vós / vostè
 • La citació dels textos normatius
 • Consignació de dates i terminis
 • L’expressió dels topònims
 • Els signes de puntuació
 • Les majúscules i les minúscules
 • Les abreviacions (abreviatures, sigles, acrònims i símbols)
 • Els tractaments protocol·laris

IV. Qüestions gramaticals

 • Verbs usats impròpiament: celebrar, complimentar, contemplar, procedir, ostentar, acordar, concórrer, incórrer, etc.
 • Confusió entre usos transitius i intransitius d’alguns verbs: cessar, informar, dictaminar, apel·lar / recórrer / impugnar, interessar, urgir, etc.
 • Confusió entre usos verbals pronominals i no pronominals: escaure – escaure’s
 • Els verbs de segona generació
 • Els usos del gerundi
 • L’ús d’algunes conjuncions i preposicions: arran de / arrel de, per / per a, doncs, si no / sinó, etc.
 • Dubtes de traducció en determinades expressions

V. Documentació jurídica i administrativa. Anàlisi, procés de disseny i d’elaboració de documents

 • Documents incoatius: sol·licitud, recurs, demanda, querella, denúncia…
 • Documents comunicatius: carta, citació, certificat…
 • Documents de coneixement: informe, dictamen…
 • Documents resolutius: resolució, aute, sentència…
 • Documents normatius: lleis, decrets, reglaments…
 • Altres: actes, convocatòries, contractes, convenis…

Procés d’avaluació

El procés d’avaluació se supera amb l’assistència al 80% de les classes i aprovant l’examen que es farà el dia 19 de maig del 2020 a les 18.30h a la Universitat d’Andorra.

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un diploma d’aprofitament en Llenguatge administratiu i jurídic emès per la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 30.
Si hi ha més de 30 preinscripcions, un comitè de selecció valorarà les admissions al curs.
El curs no s’obrirà si no hi ha un mínim de 12 estudiants matriculats.

Preinscripcions i matrícula

Fins al 20 de gener de 2020
L’import de la matrícula és de 500 euros.
Formulari de preinscripció

Més informació:

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
Fax: 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

42 hores

   Idiomes:

català

   Calendari:

del 28 de gener al 19 de maig

Amb la col·laboració de: