Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Curs en Gestió immobiliària

Curs en Gestió immobiliària

Presentació   

El sector immobiliari és un sector en permanent transformació especialment sensible als canvis en la conjuntura econòmica i en el marc normatiu, així com a l’aparició de noves institucions i professionals en el sector, fruit de la constant transformació de la societat. L’objectiu d’aquest programa és preparar per als professionals que desitgen especialitzar-se en aquest àmbit.

Aquest programa posa a l’abast els coneixements i les eines per donar una resposta actualitzada als nous reptes que planteja el sector. La formació s’evidencia necessària per afrontar i resoldre els problemes que es plantegen als agents immobiliaris d’una Andorra actual i en permanent transformació.

D’acord amb el Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, la superació d’aquest curs permetrà l’obtenció del títol per exercir la professió d’agent immobiliari a Andorra.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit a professionals que volen preparar-se per als nous reptes del sector immobiliari, interessats en la gestió de la intermediació immobiliària

S’adreça tant als professionals que exerceixen com a gestors immobiliaris al país i volen actualitzar els seus coneixements, com als professionals i als titulats universitaris que desitgen especialitzar-se en aquest àmbit i adquirir els requisits per a l’exercici de la professió d’agent immobiliari al país.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és presencial i combina les classes lectives presencials, que es faran a la Universitat d’Andorra, amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el Campus virtual, i la preparació de les activitats d’avaluació.

Les classes presencials inclouen exposicions magistrals d’aspectes generals així com la resolució de problemes concrets i d’exercicis pràctics que preveuen tant les explicacions del professorat com la interacció amb els companys.

El Campus virtual

Els programes presencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com a espai de continuïtat de les sessions presencials. El Campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del Campus virtual és l’espai on es pot accedir a tota la informació rellevant per al seguiment del programa. Els participants trobaran tota la documentació de cada mòdul, podran consultar les activitats que han d’elaborar, fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 20 crèdits europeus i es desenvolupa del setembre del 2023 a l’abril del 2024.

El curs té una càrrega de 150 hores, que es desenvoluparan en sessions lectives presencials de 3 hores cadascuna, a la Universitat d’Andorra.

  • Les sessions de la primera edició del curs tindran lloc:
    • els dimarts i dijous de les 18 h a les 21 h.
  • Les sessions de la segona edició del curs tindran lloc:
    • els dilluns i els dimecres de les 18 h a les 21 h.

El calendari d’exàmens serà conjunt per ambdues edicions.

El treball individual de l’estudiant, que inclou la lectura de materials, la consulta i seguiment de l’activitat de l’aula virtual i la preparació de les classes lectives i de les activitats d’avaluació, representa una dedicació de l’estudiant d’aproximadament 3 hores addicionals per a cada hora lectiva.

Programa

Les sessions presencials inclouen sessions teòriques i pràctiques que s’oferiran d’acord amb el calendari establert.

Mòdul 1. L’entorn d’Andorra (6 hores)

1.1. Institucions andorranes (estatals i locals)

1.2. Patrimoni cultural i entorns de protecció: afectacions i aprofitament urbanístic

1.3. Geografia i cartografia

 

Mòdul 2. Normativa relacionada amb la gestió immobiliària (12 hores)

2.1. Normativa reguladora de la professió

2.2. Normativa immobiliària

2.3. Ajuts relacionats amb el sector immobiliari (habitatge de lloguer i rehabilitació)

2.4. Obligacions d’inspecció i manteniment en les instal·lacions d’una edificació

 

Mòdul 3. Normativa en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i construcció (21 hores)

3.1. Normativa d’ordenació territorial i urbanisme

3.2. Normativa d’urbanització, construcció i habitabilitat

3.3. Normativa d’accessibilitat i d’expropiació

 

Primera prova d’avaluació continuada

 

Mòdul 4. Normativa econòmica (6 hores)

4.1. Societats anònimes

4.2. Inversió estrangera

4.3. Comerç. Tràmits administratius

4.4. Relacions laborals i seguretat social

 

Mòdul 5. Execucions (3 hores)

5.1. Procediments d’execució forçosa

 

Mòdul 6. Normativa fiscal (15 hores)

6.1. Bases de l’ordenament tributari. Tributs al Principat: estatals i comunals

6.2. Impostos directes

6.3. Impostos indirectes

6.4. Casos pràctics. Tributació d’immobles. Càlcul quota hipotecària del sistema francès

 

Mòdul 7. Constitució i dret administratiu (12 hores)

7.1. La Constitució i els drets fonamentals.

7.2. La Constitució i el dret administratiu. L’Administració pública.

7.3. Les relacions del ciutadà amb l’Administració pública. El procediment administratiu.

7.4. L’estrangeria: immigració i residència.

 

Segona prova d’avaluació continuada

 

Mòdul 8. Introducció a la valoració i taxació de béns immobles (15 hores)

8.1. La valoració immobiliària imprescindible pel sector financer (en col·laboració amb l’AFA)

8.2. Principis de valoració

8.3. Informes i certificats de taxació

8.4. Marc normatiu i drets reals

8.5. Mètode del cost

8.6. Mètode per comparació

8.7. Mètode d’actualització

8.8. Mètodes residuals

8.9. Aplicació pràctica dels mètodes de valoració immobiliària

 

Mòdul 9. Dret privat (15 hores)

9.1. Els drets reals

9.2. La possessió

9.3. La propietat

9.4. La comunitat de béns

9.5. La propietat horitzontal

9.6. Teoria general dels contractes

9.7. La transmissió de la propietat

9.8. El contracte de mandat

9.9. Règim econòmic matrimonial

 

Tercera prova d’avaluació continuada

 

Mòdul 10. Prevenció del blanqueig de capitals (en col·laboració amb UIFAND) (15 hores)

10.1. Introducció al blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Estàndards i organismes internacionals

10.2. Autoritats nacionals (funcions operacional i de supervisió) i règim sancionador

10.3. Sistema preventiu andorrà

10.4. Obligacions dels subjectes obligats

10.5. Operacions de risc i casos pràctics

 

Mòdul 11. Protecció de dades (en col·laboració amb APDA) (6 hores)

11.1. Drets i deures de la llei de protecció de dades

11.2. La gestió de dades confidencials

 

Mòdul 12. Màrqueting immobiliari (12 hores)

12.1. Què és el màrqueting?

12.2. Màrqueting relacional i CRM

12.3. Factors claus de la comercialització, conceptes bàsics

12.4. Màrqueting-mix

12.5. El pla de màrqueting

12.6. Segmentació i posicionament

12.7. Informació i investigació del màrqueting

12.8. Noves formes de màrqueting, màrqueting de les experiències

12.9. Exemples de bon màrqueting immobiliari

12.10. Màrqueting 360º

12.11. Màrqueting online i transformació digital

12.12. Estratègies de posicionament

 

Quarta prova d’avaluació continuada

 

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 45. En cas que hi hagi més de 45 preinscripcions, s’acceptaran per ordre d’inscripció.

Per poder posar en marxa el programa cal que hi hagi un mínim de 15 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

Cristina Yáñez de Aldecoa. Llicenciada en Geografia i història per la Universitat de Barcelona, especialitat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Postgrau en Turisme cultural i màster en Gestió cultural per la Universitat de Barcelona. Doctora per la Universitat d’Andorra.

Professorat

Mòdul 1. Cristina Yáñez, Albert Villamayor, Xavier Planas

Mòdul 2. Jordi García, Josep Pujol

Mòdul 3. Antoni Fiñana, Cristina Antelo

Mòdul 4. Aina Vergés

Mòdul 5. Xavier Granyó

Mòdul 6. Sergi Colell, Eduard Jordi

Mòdul 7. Antoni Fiñana, Antoni López

Mòdul 8. David Cerqueda (AFA), Ercheguev Abramo, Albert Villamayor

Mòdul 9. Xavier Pérez

Mòdul 10. En col·laboració amb l’UIFAND

Mòdul 11. Agda Castillo (APDA)

Mòdul 12. Neus Lluelles, Fernando Blanco

Procés d’avaluació

Per superar el programa, cal haver assistit al 80% de les classes lectives i superar el procés d’avaluació previst al programa.

El procés d’avaluació del programa consisteix en quatre proves d’avaluació continuada. Per calcular la qualificació final es calcula la mitjana aritmètica de les quatre proves.

En cas que no se superi el programa per avaluació continuada es considerarà com a prova de recuperació d’aquest programa la Prova d’aptitud professional que es convocarà en finalitzar aquest curs.

Titulació 

Les persones que superin el programa obtindran un diploma d’aprofitament en Gestió immobiliària que certificarà l’accés a la professió segons el Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris publicat al BOPA.

Inscripció i matrícula

Termini d’inscripció: fins al 30 de juny del 2023

Termini de matrícula: fins al 8 de juliol del 2023

Preu: l’import de la matrícula és de 2.200 euros

Formulari de preinscripció

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

20 crèdits europeus

   Durada:

De setembre de 2023 a abril de 2024

   Idiomes:

català

Amb la col·laboració de:

agia