Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de les llengües i la literatura i complements per a la formació disciplinària

Didàctica de les llengües i la literatura i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels dos seminaris del bloc humanístic anomenats Didàctica de la matèria humanística i Complements per a la formació disciplinària del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. Aquest bloc s’orienta al domini del contingut curricular d’humanitats i la seva didàctica. L’expert d’aquesta àrea haurà de promoure l’enfocament comunicatiu, els enfocaments plurals de les llengües i les cultures, i donar a conèixer les teories socioculturals.

Aquesta formació conceptual i pràctica té com a objectiu revisar, en primer lloc, l’anomenada Competència Plurilingüe segons el Marc Europeu per a l’Aprenentatge al Llarg de la Vida, que servirà com a punt de partida per abordar la concepció de les llengües i les literatures a l’Escola andorrana. En segon lloc, a partir de les bases que estableix aquest ordenament curricular, s’analitzaran diverses metodologies per a l’aprenentatge de llengües. A més, al llarg de la formació es repassaran els conceptes clau de la didàctica general i les seves implicacions.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Donar a conèixer els elements clau de la competència comunicativa i plurilingüe.
  • Aprofundir en la concepció de les llengües i la literatura a l’escola andorrana.
  • Proporcionar estratègies didàctiques i recursos educatius per a l’aprenentatge de les llengües.
  • Especialitzar-se en l’ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura catalana.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica de les llengües i la literatura.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina dues sessions presencials lectives a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar relacionada amb el disseny d’una proposta d’ensenyament per millorar la motivació i l’aprenentatge de l’alumnat en les llengües i la literatura. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Bárbara Cerrato Rodríguez, graduada en Traducció i Interpretació, màster en Traducció i Mediació Intercultural, màster en Formació del Professorat, doctora en Traducció i Mediació Intercultural, docent i investigadora de la Universitat d’Andorra. Ha participat en diferents articles i llibres d’investigació, així com en congressos internacionals.
  • Maria Coll Ramonet, graduada en Estudis d’anglès i català, especialitat en Lingüística, màster universitari en Ensenyament i aprenentatge d’idiomes mitjançant la tecnologia, professora de llengua catalana i llengua anglesa a l’escola andorrana.

Programa

Bloc 1. La Competència Plurilingüe segons el Marc Europeu de Referència per a l’Aprenentatge al Llarg de la Vida

Bloc 2. Concepció de les llengües i la literatura a l’escola andorrana

Bloc 3. La concreció del currículum, metodologia i elements bàsics del currículum

Bloc 4. Els rols dels diferents agents en l’aprenentatge per competències

Bloc 5. Aprenentatge cooperatiu

Bloc 6. La competència comunicativa i plurilingüe

Bloc 7. Llengua i literatura catalana

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2,5 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 17 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023, que inclouen 6 hores de classes lectives presencials el 18 i 19 d’octubre de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a les sessions presencials i aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat proposada consisteix en l’aplicació dels conceptes teòrics relatius a la didàctica de les llengües mitjançant l’anàlisi d’una unitat temporal des d’un punt de vista dels principis que l’articulen: l’enfocament comunicatiu, l’enfocament orientat a l’acció i l’aprenentatge per tasques o per projectes. Caldrà seleccionar una unitat temporal de llengua, fer-ne un anàlisi crític i justificat seguint les pautes facilitades pel professorat i elaborar una proposta de millora.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica de les llengües i la literatura i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 16 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 18 d’octubre del 2023
Preu: 168,95 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

2,5 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català