Primera matrícula

Documentació

Document que acrediti l’accés als estudis de doctorat del Principat d’Andorra:

  • Títol original i una fotocòpia compulsada, si es disposa d’una titulació estatal d’Andorra de llicenciatura o màster
  • Certificació d’accés als estudis de doctorat emesa pel Govern d’Andorra en el cas de titulacions universitàries estrangeres.

Tutor

Durant els dos primers semestres, el doctorand disposarà d’un tutor que el guiarà durant aquest primer període d’estudis. El tutor serà assignat per la Universitat d’Andorra a proposta del doctorand i haurà de tenir el títol de doctor.

Modalitats de matrícula

La definició i la distribució d’assignatures del pla d’estudis permet oferir dues modalitats de
matrícula per semestre:

  • Matrícula a temps complet: correspon a 30 crèdits per semestre i conclou amb el punt de seguiment corresponent (informe d’activitats o memòria anual).
  • Matrícula a mitja jornada: correspon a un mínim de 15 crèdits per semestre.

Preu matrícula

El preu de matrícula per semestre és de 750€ tal i com estableix l’edicte publicat al BOPA número 21 del 5 d’abril del 2017