Avaluació de l’activitat docent i dels serveis administratius i tècnics

Una de les primeres activitats que el Consell de la qualitat ha desenvolupat de forma regular a la Universitat d’Andorra, des de l’inici de les seves tasques, ha estat l’avaluació regular de la qualitat docent, tant en l’activitat del professorat com en el contingut de les assignatures que s’hi imparteixen.

Aquesta avaluació es realitza a través de les enquestes anònimes que responen tots els estudiants de la Universitat en finalitzar cada semestre docent. Segons es desprèn d’aquestes enquestes, el estudiants han valorat amb un notable de mitjana, tant la qualitat del professorat com la qualitat de les assignatures impartides, des de la implantació de forma regular d’aquesta avaluació.

Així mateix, i en relació amb les avaluacions de la qualitat docent, des del Consell de la qualitat es milloren de forma continuada les tasques del professorat que s’inclouen en tots els contractes laborals del personal docent.

I sobre la base del document anterior, s’ha treballat en l’elaboració d’altres guies per determinar una sèrie d’indicadors que des de la Universitat d’Andorra es tenen en compte a l’hora d’avaluar l’activitat del professorat, amb l’objectiu de complementar l’avaluació de la qualitat docent que es realitza a través de les enquestes anònimes que responen tots els estudiants de la Universitat en finalitzar cada semestre docent.

També amb l’objectiu de promoure la cultura de la qualitat i de garantir la millora continuada, s’ha realitzat l’avaluació dels serveis que ofereix la Universitat d’Andorra, mitjançant enquestes que responen de manera individual i anònima tots els usuaris dels serveis de la Universitat, és a dir, tant el personal, com els estudiants. En línia amb l’avaluació de la qualitat docent, els usuaris dels serveis de la Universitat han valorat aquests serveis amb una qualificació mitjana de notable.

Tal com s’especifica al model estratègic, la missió de la Universitat d’Andorra és donar resposta, amb qualitat, a les necessitats de la societat andorrana en ensenyament superior i recerca, en línia amb els eixos estratègics del país. En aquest sentit, una de les línies prioritàries de gestió de la Universitat és l’avaluació del personal, derivada del compromís de la Institució amb la qualitat de l’ensenyament i amb la recerca. És per aquest motiu que el Consell de la qualitat també ha dedicat part de la seva activitat a la millora del model de carrera professional del personal de la Universitat.

L’objectiu del Consell de la qualitat és disposar d’un model de carrera professional dinàmic, funcional i motivador, que avaluï la docència, la recerca i la gestió per al personal docent, i la gestió i l’excel·lència en el lloc de treball, per al personal d’administració i tècnic.

Per dur a terme les avaluacions del personal de la Universitat, el Consell de la qualitat ha constituït una Comissió d’avaluació amb la participació del rector, de la gerència, de les direccions dels centres, de la coordinació del rectorat en recerca, doctorat i innovació docent, i de la coordinació del rectorat en gestió de la qualitat i de la docència.