Avaluacions internes i anàlisi de dades

Des de l’inici de la seva activitat, el Consell de la qualitat ha realitzat avaluacions internes de qualitat d’algunes de les formacions que s’ofereixen a la Universitat. En finalitzar aquestes avaluacions, s’elaboren els informes d’autoavaluació corresponents, en els quals s’hi destaquen les fortaleses, les debilitats i les propostes de millora de cada titulació.

En aquesta línia, un dels reptes principals del Consell de la qualitat és garantir el bon funcionament de l’oferta formativa de la Universitat. I amb l’objectiu d’aconseguir la renovació de les diferents titulacions per part de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), el Consell de la qualitat coordina tots els procediments interns que es necessiten per fer front a les diferents avaluacions externes i per poder assolir les acreditacions de les titulacions. El Consell de la qualitat també promou la implementació de les accions de millora sol·licitades per l’AQUA.

En el procés de renovació de l’acreditació dels plans d’estudis, la Universitat d’Andorra ha elaborat un autoinforme per a cadascuna de les titulacions de les quals s’ha sol·licitat l’acreditació fins al moment: Bàtxelor en Administració d’empreses, Bàtxelor en Ciències de l’educació, Bàtxelor en Dret, Bàtxelor en Humanitats, Bàtxelor en Infermeria, Bàtxelor en Informàtica, Bàtxelor d’especialitat en Infermeria obstetricoginecològica i Programa de doctorat.

A partir de l’informe d’avaluació per renovar l’acreditació de les titulacions emès per l’AQUA, després d’haver realitzat l’avaluació externa de les titulacions que s’han d’acreditar, la Universitat realitza les propostes de millora sol·licitades per l’Agència i les recull en un informe de seguiment per a l’acreditació. Fins al moment s’han elaborat els informes de seguiment per a l’acreditació de les formacions següents: Bàtxelor en Ciències de l’educació, Bàtxelor en Dret i Bàtxelor en Humanitats, Bàtxelor d’especialitat en Infermeria obstetricoginecològica i Programa de doctorat.

Així mateix, el Consell de la qualitat ha seguit el procediment d’implementació del Pla d’acció multilingüe definit pel Grup de recerca en llengües de la Universitat, per impulsar la llengua anglesa com a llengua vehicular en algunes de les assignatures dels bàtxelors que s’ofereixen a la Universitat d’Andorra.

A l’inici de cada curs acadèmic, el Consell de la qualitat també analitza les dades sobre la procedència dels estudiants de les diferents formacions reglades, segons el centre d’origen, el país dels estudis, el sistema educatiu i la titulació d’accés.

I, en finalitzar cada curs acadèmic, el Consell de la qualitat sol·licita als titulats universitaris que responguin un qüestionari per analitzar la seva satisfacció, tant amb els estudis finalitzats, com amb la Universitat en general: