Funcions i estructura

El Consell de la qualitat està format pels membres següents:

 • Un responsable
 • Tres representants del professorat
 • Un representant del rectorat
 • Un representant del personal d’administració i serveis
 • Un representant dels estudiants

Per a l’avaluació interna dels diferents àmbits de la Universitat, s’inclouen els membres permanents del Consell de la qualitat i també un representant dels estudiants i un representant del personal de la Universitat més implicat en la titulació, àrea o servei avaluat.

Entre els processos d’avaluació que ha desenvolupat el Consell de la qualitat des de l’inici de la seva activitat, es troben els següents:

 • El procés d’avaluació regular de la qualitat docent, tant pel que fa a la qualitat del professorat, com a la qualitat de les assignatures impartides a les diferents formacions.
 • La participació en projectes de l’Associació Europea d’Universitats (EUA), com en el projecte Quality Culture Project i en el projecte Examining Quality Culture in Higher Education Institutions (EQC).
 • L’avaluació dels serveis de la Universitat.
 • La definició i la implantació de noves guies i procediments d’actuació, com és la guia de l’estudiant, la definició de competències que hauran d’assolir els estudiants de la Universitat d’Andorra i l’estructura dels plans docents de totes les assignatures impartides a la Universitat. Així mateix, des del Consell de la qualitat s’han desenvolupat diferents accions per a la millora de l’atenció a l’estudiant i de la gestió acadèmica.
 • La participació en la creació dels plans d’estudis de la Universitat.
 • L’avaluació interna de les diferents titulacions que ofereix la Universitat, així com la implantació de les accions de millora sol·licitades per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), amb l’objectiu d’obtenir l’acreditació de les renovacions dels plans d’estudis.

El Consell de la qualitat continuarà duent a terme les tasques necessàries per promoure la qualitat de l’ensenyament superior i la millora continuada en el desenvolupament de l’activitat en els diferents àmbits d’actuació de la Universitat d’Andorra: la docència, la recerca i la gestió.