Guies i procediments

El Consell de la qualitat, en la seva tasca per garantir la millora contínua a la Universitat d’Andorra, des de l’inici de les seves activitats ha treballat en la millora de diferents processos de docència i administratius. Una de les principals actuacions en aquest sentit, ha estat l’homogeneïtzació de diferents formularis, com per exemple l’estructura dels plans docents de totes les assignatures que s’hi imparteixen, i la seva posterior publicació al web de la Universitat o les plantilles dels enunciats dels exàmens i altres activitats d’avaluació.

En relació al web de la Universitat, el Consell de la qualitat treballa per a la millora de la transparència universitària.

Amb l’objectiu de facilitar el màxim d’informació d’utilitat pràctica sobre la Universitat d’Andorra, el Consell de la qualitat també ha elaborat la Guia de l’estudiant que es troba disponible al web de la Universitat, els continguts de la qual s’actualitzen en finalitzar cada curs acadèmic per part del mateix Consell de la qualitat. La Guia de l’estudiant inclou l’oferta de la formació de la Universitat d’Andorra, informació acadèmica de tota mena, un recull de la normativa universitària vigent i una descripció dels diversos serveis de la Universitat, entre d’altres.

El Consell de la qualitat també ha desenvolupat una guia per al desenvolupament de l’avaluació dels aprenentatges a través de les competències a tota la formació reglada que s’ofereix a la Universitat. Concretament, ha treballat en la definició de les competències transversals dels Decrets de títol de les diferents formacions, que la Universitat d’Andorra ha classificat en les Competències UdA que es detallen a continuació i que es volen promoure molt especialment:

 • Responsabilitat personal
  • UdA01: Responsabilitat, comportament ètic i professionalitat
  • UdA02: Orientació cap a la qualitat
  • UdA03: Compromís amb l’entorn socioeconòmic i cultural del país
  • UdA04: Compromís amb la cultura de la democràcia i els objectius de desenvolupament sostenible
 • Gestió del coneixement i autonomia en el treball
  • UdA05: TIC
  • UdA06: Tractament de la informació
  • UdA07: Autonomia i iniciativa
 • Emprenedoria i treball en equip
  • UdA08: Treball en equips internacionals i interdisciplinaris
  • UdA09: Innovació i presa de decisions
 • Comunicació
  • UdA10: Comunicació i expressió oral i escrita
  • UdA11: Habilitats comunicatives en llengües estrangeres

A partir de la recomanació del procediment per a l’elaboració dels plans d’estudis de la Universitat d’Andorra (elaborat pel mateix Consell de la qualitat), ha participat en la creació dels plans d’estudis de tota la formació reglada de la Universitat i que es poden consultar al web.

Més recentment, des del Consell de la qualitat s’ha treballat en la millora de l’atenció a l’estudiant. Una de les accions desenvolupades en aquesta línia ha estat la creació de la figura del professor mentor per poder millorar l’atenció personalitzada i l’acompanyament dels estudiants de les diferents formacions reglades. Des del Consell de la qualitat també s’ha elaborat un recull de preguntes freqüents per donar informació d’utilitat pràctica, tant als estudiants actuals com als estudiants futurs.

Finalment, un altre dels procediments que s’ha millorat ha estat el seguiment intern de les titulacions que s’ofereixen a la Universitat d’Andorra.