Anglès: prova de diagnòstic d’entrada i de sortida

La Universitat d’Andorra estableix com a nivell d’anglès dels estudiants de nou ingrés un A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Amb aquest nivell assolit en entrar a la universitat, l’estudiant de bàtxelor podrà seguir l’itinerari de llengua anglesa que s’estableix a tots els bàtxelors i podrà cursar, després dels crèdits de llengua anglesa, una assignatura obligatòria vehiculada en anglès.

A causa de diverses circumstàncies, hi ha estudiants que arriben a l’UdA sense tenir el nivell A2 d’anglès assolit. Per a aquests casos s’ha previst un itinerari alternatiu que permet reforçar la llengua per sortir de l’UdA amb el mateix nivell d’anglès que la resta d’estudiants. Per això, és important conèixer el nivell d’anglès de tots els estudiants quan es matriculen per primera vegada a la Universitat d’Andorra.

Així, els estudiants que es matriculen al primer curs que qualsevol bàtxelor presencial de l’UdA passen una prova d’anglès, obligatòria i gratuïta, que els permetrà decidir el seu itinerari d’anglès en funció del nivell que hagin obtingut.

La prova d’entrada: es fa durant els primers dies del primer curs de bàtxelor (a finals de setembre; la data varia anualment) i conté dues parts: Use of English (ús de l’anglès) i Listening (comprensió oral). Totes les preguntes són de de resposta múltiple, i amb la prova s’avalua la gramàtica, el lèxic i també l’ús d’aquests coneixements per comprendre el significat en la comunicació. Els estudiants solen completar el test en 30-45 minuts.

La prova de sortida: després de completar els crèdits de llengua anglesa del bàtxelor i abans de començar l’assignatura obligatòria vehiculada en anglès, els estudiants faran una altra prova d’anglès, que permetrà comprovar si han assolit la capacitat lingüística mínima que permet establir contactes socials bàsics, és a dir, el nivell B1, i per tant estan preparats per cursar una assignatura de continguts de la seva àrea de coneixement en llengua anglesa.

Itineraris d’anglès

  • Estudiants que obtenen el nivell A2 o superior a la prova d’entrada: aquests estudiants faran dues assignatures de llengua anglesa: Anglès I, de caire generalista, i Anglès II, enfocada a l’àrea de coneixement dels seus estudis. Finalment, cursaran una assignatura obligatòria del seu bàtxelor vehiculada en anglès.
  • Estudiants que obtenen el nivell A1 a la prova d’entrada: es recomana que aquests estudiants cursin l’assignatura Anglès preparatori (presencial, fora del currículum del bàtxelor) abans de matricular-se a Anglès I. Aquesta assignatura els ha de permetre assolir el nivell A2, necessari per cursar les assignatures de llengua anglesa.
  • Estudiants que obtenen el nivell A0 a la prova d’entrada: es recomana que aquests estudiants facin un curs d’anglès preliminar, que la Universitat posa a la seva disposició en format virtual, per després matricular-se a Anglès preparatori. Després d’aquests dos passos previs, s’espera que l’estudiant hagi assolit el nivell necessari per cursar les dues assignatures de llengua anglesa i, al final dels seus estudis, pugui cursar una assignatura vehiculada en anglès.