Política lingüística

Andorra té certes especificitats lingüístiques que no es troben en altres territoris de parla catalana. El català és la llengua oficial del país, i per tant també és la llengua pròpia i principal de la Universitat d’Andorra.

D’altra banda, en estar inserida en una societat tradicionalment plurilingüe, l’UdA és una institució intrínsecament plurilingüe. Tots els seus membres tenen plena competència com a mínim en dues llengües, i molts d’ells en parlen una altra o més d’una altra.

Així, l’UdA té la doble vocació de treballar per garantir el coneixement i el ple ús del català com a llengua pròpia, i com a patrimoni cultural i única llengua oficial d’Andorra, i d’altra banda d’obrir-se al món, mitjançant, entre d’altres actuacions, el coneixement i l’ús d’altres llengües per part de tots els membres de la institució.

Entre aquestes altres llengües cal potenciar amb un èmfasi especial l’anglès, com a llengua de comunicació internacional tant en l’àmbit acadèmic com en el sociolaboral, sense oblidar les llengües que, juntament amb el català, configuren el context sociocultural d’Andorra, com ara el francès, el castellà i el portuguès.

La Universitat d’Andorra ha definit les bases per a l’ús de la llengua pròpia i la promoció del multilingüisme, que es recullen al Pla d’Acció per al Multilingüisme a la Universitat d’Andorra. Aquest document es va aprovar a final del curs 2013-2014 i es va començar a desplegar a l’inici del curs 2014-2015. Conté diversos objectius i actuacions al voltant de dos grans eixos d’actuació: Foment del coneixement i l’ús del català i Impuls del multilingüisme.

Una de les primeres actuacions que es van posar en marxa en el marc del PAM va ser el nou itinerari de llengua anglesa en tots els bàtxelors presencials, que ha de dur a cursar com a mínim una assignatura vehiculada en anglès a tots els estudiants presencials de bàtxelor de l’UdA. Trobareu més informació sobre aquesta actuació a l’apartat Les llengües als bàtxelors.